สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รับสุพรรณบัฏ เรียบง่าย

วันที่ 30 ก.ค. 2560 เวลา 08:13 น.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รับสุพรรณบัฏ เรียบง่าย
โดย...กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ พศ.

จากการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏในราชทินนาม ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้ารับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2559 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง นั้น

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน รับประเคนสุพรรณบัฏ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ที่เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง อัญเชิญมาถวายที่พระอุโบสถวัดญาณเวศกวัน อย่างเรียบง่าย โดยมี อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะข้าราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ร่วมขบวนอัญเชิญสุพรรณบัฏฯ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มอบพัดยศ แต่งตั้งพระครูฐานานุกรม
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มอบพัดยศ แต่งตั้งพระครูฐานานุกรม

ในเวลาเดียวกัน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้มอบตราตั้งและพัดยศ แต่งตั้งพระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ ญาณธาดามหาสังฆานุนายก ปิฎกธรรมรักขิต และแต่งตั้งพระครูฐานานุกรม อีก 4 รูป ประกอบด้วย พระปณต คุณวฑฺโฒ เป็น พระครูเมธังกร พระมหาธนัญชัย เตชปญฺโญ เป็น พระครูธรรมรัต พระมรกต สุขิโต เป็น พระครูธรรมรุจิ พระพงศ์ธร เกตุญาโณ เป็น พระครูสังฆวิจารณ์

โดย พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.9) เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อำพน กิตติอำพน ถวายสุพรรณบัฏ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ ถวายเครื่องสักการะ