พระพรหมสิทธิ (ธงชัย) เตือนพระสังฆาธิการภาค 10

  • วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 08:20 น.

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย) เตือนพระสังฆาธิการภาค 10

โดย...สมาน สุดโต

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เปิดประชุมพระสังฆาธิการฯ จ.อุบลราชธานี วันอังคารที่ 13 มิ.ย. 2560 ได้ให้โอวาทเป็นเชิงตักเตือนให้ระมัดระวังและปกป้องตนเอง มิเช่นนั้นจะลำบาก

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ประจำปี 2560 จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุม ศูนย์กลางคณะสงฆ์ภาค 10 ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี วันที่ 13 มิ.ย. 2560 พระพรหมสิทธิ ได้ให้โอวาทแก่พระสังฆาธิการในการประชุมครั้งนี้ ความว่า

“พระสังฆาธิการมีเกียรติเพราะมีหน้าที่ที่รับผิดชอบ พระสังฆาธิการจึงต้องทำหน้าที่ตามเกียรติที่ได้รับมอบหมาย และต้องพึ่งตัวเองให้มาก ต้องคิดปกป้องตนเอง ถ้าไม่คิดจะปกป้องแล้ว ยังปล่อยให้เขาดูถูกเหยียดหยามอีก ก็จะลำบาก เพราะฉะนั้นพระสังฆาธิการต้องทำอะไรที่ไม่ผิดพระธรรมวินัย ต้องออกไปช่วยเหลืออะไรชาวบ้าน ถ้าเรื่องที่ช่วยนั้นไม่ผิดพระธรรมวินัย พร้อมกันนั้นก็บอกว่าไม่ต้องสร้างวัดหรูหรา แต่ต้องสร้างวัดให้สะอาด รื่นรมย์ น่าศรัทธา ต่อไปวัดจะอยู่ยาก เพราะคนจะไม่ทำบุญ ไม่บริจาค เพราะใครทำบุญ หรือบริจาค จะถูกตรวจสอบ จนวัดอยู่ไม่ได้”

“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ จะรบเร้า รุนแรงมากขึ้น เราต้องปกป้องตนเอง ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือชาวบ้าน เมื่อก่อนเราอาศัยชาวบ้าน ต่อไปต้องให้ชาวบ้านอาศัยเรา

ท่านยังให้ข้อคิดว่า ทุกวันนี้ ฝ่ายเถรวาทคงที่ และอ่อนกำลังลง แต่ฝ่ายมหายาน ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย

ข้อมูลที่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี รายงานว่า จ.อุบลราชธานี (ฝั่งเมือง) มี 13 อำเภอ พระภิกษุจำนวน 1,058 รูปในการประชุมเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.นั้น ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการ ดังนี้ พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส รองเจ้าคณะภาค10 บรรยาย เรื่อง สาธารณูปการ และงานสาธารณสงเคราะห์ พระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสวนพลู รองเจ้าคณะภาค 10 บรรยาย เรื่อง งานศาสนศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์และงานเผยแผ่พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร ป.ธ.6) เลขานุการเจ้าคณะภาค 10 บรรยาย เรื่อง พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบันและอนาคต พระราชอุปเสณาภรณ์ (สังคม ญาณวฑฺฒโน ป.ธ.6) กองงานเลขานุการเจ้าคณะภาค 10 บรรยาย เรื่อง พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบันและอนาคต

วิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายพิเศษ

ฆราวาสธรรม

พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (ท่านคมสรณ์)เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย รับนิมนต์ไปสวดมนต์งานแต่งงานที่ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. เตรียมหัวข้ออบรมคู่แต่งงาน เรื่อง หลักธรรมครองรัก ครองเรือน 4 ประการ ได้แก่ 1.สัจจะ รักเดียวใจเดียว ไม่เกี่ยวกับกิ๊ก 2.ขันติ อดทน อดกลั้น ร่วมกันฝ่าฟันความลำบาก 3.ทมะ ทิ้งความเป็นเธอ ทิ้งความเป็นฉัน หลอมกันเป็นเรา 4.ปัญญา จงอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ความรักเพียงอย่างเดียวไม่พอ จะต้องเติมต่อด้วยความเข้าใจ

แต่ไม่ได้อบรม จึงนำมาลง fb วันที่ 16 มิ.ย. อ่านแล้วได้ข้อคิดยิ่งนัก

ข่าวอื่นๆ