แวดวงสงฆ์

  • วันที่ 25 ธ.ค. 2559 เวลา 09:17 น.

แวดวงสงฆ์

โดย...สมาน สุดโต

รัฐบาลญี่ปุ่นสร้างหอพักให้นักเรียนที่เชียงราย

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนธารทิพย์ อ.เมือง จ.เชียงราย ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)) เป็นมูลค่า 3,369,500 บาท ซึ่งกำหนัดจัดพิธีลงนามในความตกลงว่าด้วยการสนับสนุนดังกล่าวระหว่าง ซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับพระครูพิพัฒน์ศีลาจารย์ ประธานกรรมการมูลนิธิธารทิพย์-ธารธรรม วันที่ 19 ธ.ค. 2559 ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่โรงเรียนธารทิพย์ในการก่อสร้างหอพักนักเรียนชายและจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของนักเรียนให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการขายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

โรงเรียนธารทิพย์ เป็นโรงเรียนการกุศลสงเคราะห์แบบกินนอน ถูกจัดตั้งขึ้นที่ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กบนพื้นที่สูงที่ถูกจำกัดสิทธิในการเข้าถึงการศึกษา แต่เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จึงเกิดปัญหาขาดแคลนห้องพักสำหรับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนชายบางส่วนต้องพักอยู่ห้องประชุมและที่อื่นๆ ซึ่งเป็นสถาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัยและการดูแลด้านสุขภาพอนามัย

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีมติให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) เพื่อก่อสร้างอาคารหอพักหลังใหม่ตามคำร้องขอจากโรงเรียนธารทิพย์

รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของนักเรียนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

พระโสภณวชิราภรณ์ต้อนรับมหานายกะแห่งศรีลังกา

 

ต้อนรับสังฆนายกลังกา

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2559 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ถวายการต้อนรับ พระมหานายกะ สยามนิกายฝ่ายอัสสคีรี แห่งศรีลังกา ในโอกาสมาเยี่ยม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ พระมหานายกะ สยามนิกายฝ่ายอัสสคีรี ได้ให้โอวาทแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ที่กำลังเข้าปฏิบัติธรรม ณ อาคาร มวก.

ตระกูลสุทธิสัมพัทน์ถวายปัจจัยช่วยซื้อที่ดินสร้างวัดและโรงพยาบาล

 

หนุนสร้างวัดที่อินเดีย

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 คุณณรงค์ และ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ พร้อมครอบครัว ได้ถวายปัจจัยเพื่อซื้อที่ดินในการขยายพื้นที่จัดสร้างวัดไทยภูริปาโลและโรงพยาบาลภูริปาโล จำนวน 6 หมื่นเหรียญสหรัฐ โดยมีหลวงพ่อพระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นผู้รับมอบ ในการนี้พระมหาพิรุฬห์ พทฺธสีโล ประธานสงฆ์วัดไทยภูริปาโล พุทธคยา อินเดีย มารับที่วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

ปัจจุบันโยมทั้งสองและครอบครัวบริจาคปัจจัยเพื่อซื้อที่ดินให้วัดไทยภูริปาโลและโรงพยาบาลภูริปาโล 1.15 แสนเหรียญสหรัฐ

วัดไทยภูริปาโลและโรงพยาบาลภูริปาโล เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

ข่าวอื่นๆ