วันแห่งการเคารพธรรม ของมหาชน!

  • วันที่ 23 ต.ค. 2559 เวลา 09:53 น.

วันแห่งการเคารพธรรม ของมหาชน!

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตกตัญญูกตเวทิตา... พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย ไปตามธรรมวิถี... ฝากไว้แต่คุณความดี... คุณธรรมของความเป็นจอมกษัตริย์ผู้ทรงธรรม... เพื่อสัตว์โลก

พุทธภาษิต เหนือฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ขณะทรงประทับใต้ต้นอชปาลนิโครธว่า “บุคคลผู้ไม่เคารพ ไม่ยำเกรง ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เราพึงสักการะเคารพ อาศัยสมณะหรือพราหมณ์ คนไหนหนอ แลอยู่ ...” และได้ทรงพิจารณาว่า... ควรสักการะเคารพ อาศัยสมณะหรือพราหมณ์ ที่มีศีลขันธ์สมบูรณ์ สมาธิขันธ์สมบูรณ์ ปัญญาขันธ์สมบูรณ์... วิมุตติขันธ์สมบูรณ์ และวิมุตติญาณทัสสนะสมบูรณ์... แต่เมื่อพิจารณาไปตลอดโลกนี้แล้ว ไม่พบว่าจะมีใครๆ ไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์อื่นในโลก... หรือในเทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่จะมีความสมบูรณ์ในองค์ธรรมทั้ง 4 ไปยิ่งกว่าพระองค์... ดังนี้แล้ว จึงทรงทราบด้วยพระสัพพัญญุตญาณว่า... พระองค์ควรแก่การสักการะเคารพ อาศัยธรรมที่ทรงตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง... ดังพระพุทธเจ้าในอดีต... ในอนาคต และแม้ในปัจจุบัน ที่ควรเคารพพระสัทธรรม... อันเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย... เพราะเหตุนี้ สาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่ประโยชน์ มุ่งหวังความเป็นใหญ่ ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จึงควรเคารพพระสัทธรรม... ดุจดังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงเคารพพระสัทธรรมมาโดยตลอด สมดังที่มีพระบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อันที่ 5 พ.ค. 2493 ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

70 พรรษา แห่งการครองราชย์ ปกครองแผ่นดินของพระองค์ ทรงดำเนินไปอย่างมีแบบแผน โดยมีพระสัทธรรมเป็นเนติฉบับ สมดังที่ทรงแสดงพระองค์ต่อหน้าคณะสงฆ์ว่า... “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมาโยมก็ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส และได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ด้วยวิธีนั้นๆ อยู่แล้ว ฉะนั้น บัดนี้ โยมได้เถลิงถวัลยราชสมบัติ บรมราชาภิเษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสงฆ์เจ้า กับจะได้จัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงทรงจำไว้ด้วยดีว่า โยมเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิดฯ” (พระดำรัสในวันเถลิงถวัลยราชสมบัติ)

 

ดังนั้น เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ศาสนิกชนชาวไทยจึงพร้อมใจกัน น้อมระลึกถึงคุณธรรมความดี และพระมหากรุณาของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติมาอย่างมั่นคงในชีวิตด้วยความเคารพบูชาพระสัทธรรม ดังที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของแผ่นดินเป็นที่สุด... วันที่ 23 ต.ค. 2559 นี้ สาธุชนชาวไทยจึงได้ร่วมใจกันมาสมาทานรับกรรมฐานครั้งประวัติศาสตร์ โดยมีเจตนาเพื่อปฏิบัติธรรม... บูชาธรรม... ก่ออธิการกุศล และร่วมใจกันถวายสังฆทาน “มตกภัต”... แด่คณะสงฆ์ ที่รองรับด้วยองค์คุณแห่งศีล... ที่สมาทานด้วยดีแล้ว เพื่อยกขึ้นสู่ความเป็นอธิการกุศล น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงธรรมมาตลอดชีวิต... ที่ชาวไทยรักเคารพเทิดทูนเป็น “พ่อแห่งแผ่นดิน”

วันประวัติศาสตร์แห่งการบูชาธรรม... รับกรรมฐานของพสกนิกรชาวไทยในครั้งนี้ มี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธาน เพื่อนำศาสนิกชนชาวไทย อบรมจิตตภาวนา... อธิษฐานชินบัญชรธรรม... โดยมี พระอาจารย์อารยะวังโส เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม จ.ลำพูน (ธรรมยุต) แห่งที่ 1/วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ในระหว่างเวลา 07.00-10.30 น. ณ พระอุโบสถหลวง วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร... เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในวันปิยมหาราช จึงจะได้อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์... จึงนับเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งในชีวิตที่ควรจดจำและไม่ควรพลาดต่อการเข้าร่วม... (งานครั้งนี้จะมีการบันทึกภาพทั้งหมดส่งสำนักพระราชวัง...) เจริญพร

ข่าวอื่นๆ