สมโภชพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นองค์ที่ใหญ่และสูงที่สุด

  • วันที่ 29 พ.ย. 2552 เวลา 08:45 น.

โดย...สมาน สุดโต

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปทรงเปิดพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นองค์ สำนักเจ้าตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 และทรงเปิดป้ายอาคารมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน วันที่ 9 ธ.ค. 2552 เวลา 16.00 น.

ในการนี้จะประทานรางวัล “ผู้ได้สร้างคุณงามความดี และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติ” ทั้งไทย และต่างชาติ อาทิ

  • เอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ เช่น ราชอาณาจักรภูฏาน ศรีลังกา เนปาล อินเดีย และออสเตรีย
  • พระภิกษุ และพระภิกษุณี ศาสนาจารย์ ฝ่ายเถรวาท และมหายาน ทั้งจากประเทศไทย และจากนานาประเทศ เช่น จากประเทศไต้หวัน  อเมริกา และผู้นำคณะสงฆ์ฝ่ายมหายานแห่งประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น
  • ศาสนาจารย์ และผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และมนุษยชาติ จากศาสนาฮินดู ประเทศอินเดีย ศาสนาซิกข์ ศาสนาคริสต์อิสลาม เป็นต้น

พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นองค์

พระอาจารย์ใหญ่เสกกวงเซง หรือหลวงย่าของบรรดาศิษยานุศิษย์ แห่งสำนักเจ้าตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 ที่มีชื่อเสียง เปิดเผยว่า พระมหาเจดีย์องค์นี้สูง 74 เมตร มีทั้งหมด 21 ชั้น ใช้เวลาสร้าง 21 ปี จึงแล้วเสร็จ

แต่พื้นที่ใช้สอยภายในมี 12 ชั้น โดยชั้นสูงสุดคือชั้น 12 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหลายพระองค์ พร้อมทั้งภาพเขียนพุทธประวัติ และในแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทุกพื้นที่พร้อมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นภาพพระพุทธประวัติทั้งแบบมหายาน ได้แก่ พระโพธิสัตว์ และเทพต่างๆ และพระพุทธรูปแบบเถรวาทอีกจำนวนมาก
รายละเอียดแต่ละชั้นมีดังนี้

ชั้นที่ 12 พุทธประวัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตั้งแต่ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาบัว 4 เหล่า จนถึงพุทธสาวกกระทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรก) และพระบรมสารีริกธาตุ
ชั้นที่ 11 พระธยานิพุทธเจ้า หรือพระชินพุทธเจ้า 5 พระองค์ (ศิลปะแบบจีน)
ชั้นที่ 10 พุทธประวัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตั้งแต่อัญเชิญเสตเกตุเทพบุตรลงมาจุติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ จนถึงทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิ)
ชั้นที่ 9 พระธยานิพุทธเจ้า หรือพระชินพุทธเจ้า 5 พระองค์ และเหล่าพระโพธิสัตว์ (ศิลปะแบบพุทธทิเบต)
ชั้นที่ 8 พระประวัติของพระสุธนโพธิสัตว์
ชั้นที่ 7 พระบารมีแห่งองค์พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร)
ชั้นที่ 6 จุลสุขาวดีวยูหสูตร (ออนีถ่อเกง พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสบรรยายถึงแดนสุขาวดีพุทธเกษตร)
ชั้นที่ 5 ดอกบัว 9 ชั้น ณ ดินแดนสุขาวดี พระพุทธเจ้า 3 สมัย และเหล่าพระโพธิสัตว์ต่างๆ
ชั้นที่ 4 ชุดพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์
ชั้นที่ 3 ประวัติพระอาจารย์ใหญ่เสกกวงเซง
ชั้นที่ 2 คือที่ประดิษฐานองค์พระแม่กวนอิมพันเนตรพันกร ซึ่งทำจากไม้จันทน์หอมจากประเทศจีน ปิดด้วยทองคำแท้ ความสูง 8 เมตร จำนวน 4 พระองค์

มูลเหตุที่ต้องสร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นองค์ พระอาจารย์ใหญ่เสกกวงเซง กล่าวว่า ในการบำเพ็ญพุทธบารมี พระอวโลกิเตศวร หรืออดีตพระพุทธเจ้าไม่ยอมไปนิพพาน เพราะมองเห็นมนุษย์น่าสงสาร หากสำเร็จไปนิพพานหมด ใครจะช่วยมนุษย์ผู้น่าสงสารได้ จึงอธิษฐานจิตมาเป็นพระโพธิสัตว์ ว่าแม้แต่มดตัวเดียวถ้ายังไม่หลุดพ้น ท่านจะไม่ไปเป็นพระพุทธเจ้า หรือนิพพาน

ในครั้งพุทธกาล ครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาโปรดมนุษย์อยู่นั้น พระโพธิสัตว์เสด็จลงมาฟังพระธรรมเทศนาร่วมกับมนุษย์ พระพุทธเจ้ารู้จึงตรัสแก่ผู้ชุมนุมว่าวันนี้โชคดี พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ลงมาร่วมฟังธรรมกับเรา ทันใดนั้นคนในที่ประชุมก็พากันมองดู พระโพธิสัตว์จึงเปล่งรัศมีออกเป็นพันมือ พันเนตร

ครั้งนั้นพระอวโลกิเตศวร กล่าวว่า พระพุทธเจ้ามาประกาศพระศาสนา โดยขอให้พระศาสนามีอายุ 5,000 ปี แต่ท่านจะสร้างเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นพระองค์ เพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาออกไปเป็นหมื่นๆ ปี

คนจีนนิยมสร้างพระพุทธรูปหมื่นองค์ แต่ทำเป็นห้องเล็กๆ เท่านั้น ไม่มีใครสามารถสร้างเจดีย์สูงใหญ่ขนาดนี้ ไปหาดูได้ทั่วโลก รับรองว่ามีที่นี่ที่เดียวที่สร้างสูงถึง 74 เมตร
วัดที่หลวงย่าไปบวชที่เมืองจีนมาเห็นก็จะไปสร้างที่เมืองจีนแบบเดียวกันนี้ แต่จะให้สูงกว่า 10 เซนติเมตร หลวงย่าก็บอกว่าให้ทำเลย เจดีย์ที่เมืองไทยขอเป็นเจดีย์เล็กๆ ก็แล้วกัน แต่ไม่รู้ว่าที่เมืองจีนลงมือทำแล้วหรือยัง

อย่างไรก็ตาม หลวงย่าเล่ารายละเอียดเจดีย์เพิ่มเติมว่า ตัวพระเจดีย์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทางขึ้น 4 ทิศได้ประดิษฐานพระแม่กวนอิมพันมือขนาดใหญ่ที่ทำด้วยไม้จันทน์หอมจากเมืองจีน 4 องค์

ส่วนที่ลานของพระมหาเจดีย์ประดิษฐานพระหินหยกขาวนับพันองค์ ซึ่งเป็นทั้งพระนิกายมหายาน พระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม 84 ปาง พระอรหันต์ 18 องค์ ทั้งหมดนำมาจากเมืองจีน โดยหลวงย่ารับรองว่าไม่มีที่ไหนในประเทศไทยที่มีพระหินหยกมากเท่าที่สำนักแห่งนี้ จึงเชิญผู้ต้องการไหว้และบูชาพระหินหยก ไม่ต้องไปถึงเมืองจีน มาที่ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม โชคชัย 4 มีให้ไหว้เต็มอิ่ม เต็มบุญ

พระหินหยกรูปแบบต่างๆ ยังจะนำเข้ามาจากเมืองจีนอย่างต่อเนื่อง เพราะมีผู้ศรัทธาซึ่งเป็นสามีภรรยาที่ยังหนุ่มสาวชาวต่างชาติ ไม่เปิดเผยนาม แต่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในธุรกิจจัดหามาถวาย

อนึ่งในการสมโภชพระมหาเจดีย์ครั้งนี้ ทางสำนักจัดงานตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. เรื่อยไปถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2552 โดยวันที่ 8 ธ.ค. มีพิธีเจริญภาวนาอธิษฐานจิตวัตถุมงคล “บารมีโพธิสัตว์ สมปรารถนา” โดยคณะพระเกจิอาจารย์ฝ่ายเถรวาท และพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระเดชพระคุณพระอาจารย์ธยานะวิระ มหาสถาวิระ ผู้นำสงฆ์ฝ่ายมหายาน จากประเทศอินโดนีเซีย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน และพุทธศาสนิกชนจากประเทศอินโดนีเซีย

ในวันอื่นๆ จะจัดพิธีสงฆ์ทั้งกลางวัน และเย็น โดยคณะสงฆ์ฝ่ายมหายานและแสดงธรรมเทศนา และบรรยายธรรม จากพระภิกษุ พระภิกษุณี แม่ชี ศาสนาจารย์ ทั้งไทยและต่างชาติ จึงขอเชิญชวนผู้ศรัทธาและเลื่อมใสเข้าร่วมงานได้ทุกวัน

***********************************

ชีวิตที่พระแม่กวนอิมลิขิตของ...พระอาจารย์ใหญ่เสกกวงเซง

กว่าจะมาเป็นผู้สร้างตำนาน สร้างเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นองค์นั้น พระอาจารย์ใหญ่เสกกวงเซง หรือหลวงย่ามีชีวิตน่าศึกษา และน่าเป็นแบบอย่าง ในเรื่องที่ไม่ท้อถอย ไม่ถอดใจ แม้จะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือ เป็นเด็กขายของในตลาดคลองเตย แต่งงานก็ได้สามีที่หลอกว่ารวย แต่ทั้งสองใช้ความยากจนเป็นโอกาส ฟันฝ่าทุกข์ยากด้วยความอดทน ขยันขันแข็ง จนสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่าง และมีเกินคนอื่นๆ อีกมากในเวลาไม่กี่ปีเท่านั้น

 

หลวงย่า อาจารย์ใหญ่เสกกวงเซง

แต่ชีวิตนี้มีผู้ลิขิต ใครเลยจะคิดว่าคนที่อยู่ดีมีสุข มีสามีที่ดี มีลูกชายที่น่ารัก จะมีจุดเปลี่ยนชีวิตอีกครั้งจนกระทั่งมีวันนี้ วันที่หลวงย่าจัดสมโภชพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นองค์ และเป็นเจ้าสำนักพระแม่กวนอิมโชคชัย 4 สาขาเชียงใหม่ และเป็นเจ้าสำนักพระวิหารเสด็จพ่อพระศิวะ รามอินทรา เป็นหลวงย่าที่มีลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมือง ตั้งแต่นักธุรกิจหมื่นล้าน นักการเมือง และประชาชนทั่วๆ ไป

หลวงย่าในวัย 71 ปี มีชื่อเดิมว่า วราภรณ์ เลิศรังษี ไม่เคยให้สัมภาษณ์สื่อใดมาก่อน โพสต์ทูเดย์ จึงเป็นฉบับแรกที่ได้รับเกียรติ โดยท่านเล่าเบื้องหลังชีวิตว่า ท่านเกิดมาในครอบครัวคนจีนแต่จน แม้กระทั่งเงินจะส่งเสียให้เรียนหนังสือก็ไม่มี จึงต้องทำงาน เริ่มวิ่งขายของในตลาดคลองเตยตั้งแต่อายุ 78 ขวบ พยายามหนีความจนทุกวิถีทาง แม้กระทั่งเป็นสาวคิดจะแต่งงาน ก็คิดว่าต้องหาแฟนที่เป็นคนรวย เมื่อมีคนมาชอบ และต่อมาก็แต่งงานด้วยเพราะเขาบอกว่าเป็นคนรวย แต่ถูกเขาหลอก ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ทิ้งกัน ร่วมกันสร้างตัว ต่อสู้จนสามารถเอาชนะความจนได้ แม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคขวางกั้นในช่วงแต่งงานใหม่ๆ ที่เตี่ยไม่เห็นด้วย ขัดขวางทุกอย่าง แม้กระทั่งร้านค้าส่งเสื้อผ้า เตี่ยก็สกัดไม่ให้เขาให้เครดิตหลวงย่า แต่เอาตัวรอดและชนะมาได้ด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และอดออม จนสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ปรารถนา คือความรวย

เมื่อมีลูกชายคนแรก (มีลูกชาย 2 คน) เตี่ยที่เคยโกรธก็ให้อภัยจึงสบายใจ เพราะรักเคารพและกตัญญูเตี่ยที่สอนให้ทุกอย่าง ตั้งแต่ขยันอดทนและให้เป็นคนดี

จุดเปลี่ยน

เมื่อชีวิตสมปรารถนา ไฉนกลายเป็นนักบวชมีลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมือง หลวงย่าเล่าว่า วันหนึ่งสามี คุณเสริมศักดิ์ เลิศรังษี นับถือศาสนาคริสต์ไปติดต่อเรื่องรถยนต์ดึกดื่นค่อนคืนก็ยังไม่กลับมา ไม่โทร.มาบอก เมื่อมาถึงก็ต่อว่าและร้องไห้ รู้เรื่องแล้วก็นอนในห้องรับแขกนั่นเอง แต่กลายเป็นว่าสลบไป 3 วัน ตื่นมาอีกทีอยู่ที่โรงพยาบาลเปาโลแล้ว

ช่วงที่สลบ นิมิตว่าได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า องค์ใหญ่มาก จึงบอกว่าอยากมาอยู่ที่นี่ พระพุทธเจ้าบอกว่ามาอยู่ไม่ได้ ให้ไปทำดีก่อน และตัวก็สกปรกเต็มไปด้วยอุจจาระให้ไปล้างให้สะอาด เมื่อฟื้นขึ้นมาถ่ายไม่หยุด หมอมาจับตัวเพื่อตรวจก็ไม่ยอมให้หมอถูกตัว หมอลงความเห็นว่าเป็นโรคประสาท ต้องส่งโรงพยาบาลประสาท ไปที่นั่นหมอจะชอร์ต ก็หนีไม่ยอมและห้ามไม่ให้หมอทำอะไร บอกว่าเราเป็นพระแม่กวนอิม

สรุปว่า พระแม่กวนอิมมาประทับ (หลวงย่าว่าไม่ได้เข้าทรง) เพื่อให้สร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นองค์ ส่วนสามีเมื่อถูกตัวหลวงย่าไม่ได้ บอกว่าจะไปบวชทั้งๆ ที่นับถือศาสนาคริสต์ เพื่ออยากรู้ว่าศาสนาพุทธเป็นอย่างไร ปรากฏว่าบวชแล้วบวชเลย จนกระทั่งมรณภาพในผ้าเหลืองนั่นเอง

วันที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จไปทรงเป็นประธานสมโภชพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นองค์ จึงเป็นวันที่ปลื้มใจมากเพราะทำได้สำเร็จแล้ว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ