เข้าใจ...ไม่ดูถูก...คนไทยรับได้เสมอ!!

  • วันที่ 09 ต.ค. 2559 เวลา 10:32 น.

เข้าใจ...ไม่ดูถูก...คนไทยรับได้เสมอ!!

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา... พุทธภาษิตที่ว่า “เรือล่มเพราะรูรั่วภายในเรือนั่นเอง...พุทธศาสนาจะเสื่อมหรือเจริญ ก็เพราะพุทธบริษัท ๔ มิใช่จากภายนอก...”

สัจธรรมดังกล่าวสามารถนำมาใช้ได้ในบริบทแห่งชีวิต... สังคมของมนุษยชาติ... ซึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา ดังจะเห็นได้จากในยุคสมัยของเรื่องราวแห่งความล่มสลายเสื่อมสูญของบุคคล... องค์กรหรือสังคมนั้นๆ

รัฐนาวา... ที่มั่นคงจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยความสามัคคีธรรม หรือรู้รักสามัคคี บนพื้นฐานแห่งศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม

อะไรทำให้ชีวิตคนเราต่างค่าคุณความหมาย... สิ่งนั้นคือ กิเลสที่ห่อหุ้มจิต ปรุงแต่งจิต จนสูญเสียอิสรภาพ กลับผูกพันยึดติดอยู่กับความคิดนั้น... คำว่า คิดมาก ทุกข์มาก... คิดน้อย ทุกข์น้อย ความคิดสงบได้ สิ้นทุกข์... ดังภาษิตที่ว่า เตสัง วูปะสะโม สุโข... ความสงบสังขาร (ความคิดนึกปรุงแต่งด้วยอำนาจกิเลส) เป็นสุขอย่างยิ่ง

การดำเนินชีวิตของสังคม จึงต้องมีทำนองคลองธรรม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นอิสรภาพ ๓ ขั้น ได้แก่ สามารถกำหนดแนวทางชีวิตของตนเองด้วยตนเองได้... ไม่ต้องพันธนาการ แสวงหาทางเดินให้ตนเองได้... ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ความเกรงกลัวอำนาจใดๆ มากดขี่ข่มเหง... และการสามารถสลัดอำนาจกิเลสที่ควบคุมจิตให้สิ้นไป เพื่อความเป็นอิสรภาพจากความยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวตน... อันเป็นยอดแห่งอิสรภาพของชีวิตอย่างแท้จริง ที่จะสำเร็จได้ด้วยการศึกษาปฏิบัติตามทางสายกลาง เพื่อนำชีวิตไปบนหนทางที่มุ่งสู่ความเป็นอิสรภาพ มีชีวิตอยู่เหนือดี-ชั่ว... บาปไม่ทำ บุญกุศลไม่ติด ที่เรียกว่า อตัมยตา!

 

ความเป็นไทย... แสดงถึงเจตจำนงที่มุ่งหวังชีวิตที่เป็นอิสรภาพ... การพึ่งพาหลวงพ่อธรรมชาติ ที่ประกาศศาสนธรรมชาติว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงเป็นธรรมลักษณะตรงจิตวิญญาณคนไทย ที่สืบเนื่องความเป็นไทยๆ มายาวนาน... คนไทยจึงมีจิตสันดานที่ไม่ชอบการกดขี่ข่มเหง... ไม่ชอบการหลอกลวง... และไม่ชอบดูหมิ่นใคร หรือให้ใครดูหมิ่น และไม่ชอบปรารถนาทุกข์ให้กันและกัน มีจิตเมตตากรุณา รู้จักเอื้ออาทรต่อเพื่อนในสังคม... จึงมีสถาบันสังคมที่เข้มแข็งมั่นคง โยงใยจิตวิญญาณภาคสังคมเป็นระบบเครือญาติ... ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดในโลก

สังคมของคนไทย จึงนิยมการปกครองแบบมีเมตตากรุณา... ดังเช่น ระบบพ่อปกครองลูก ที่สถาบันการปกครองแผ่นดินในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ใช้มาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแรกของคนไทย แม้สืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน คนไทยก็ยังยึดหลักธรรมดังกล่าว ดังปรากฏหลักทศพิธราชธรรม เพื่อการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

นี่คือ จิตวิญญาณแท้จริงของชาวไทย ที่ต้องเข้าใจ... ซึ่งแม้ในความเป็นไทยปัจจุบันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง... จึงเห็นความล้มเหลวของฝ่ายปกครอง... การเมือง ที่คิดดูถูกคนไทยและคาดว่า... คนไทยง่ายๆ อะไรก็ได้... ข่มขู่สักหน่อย ตบหัวสักที... ลูบหลังสักนิด เดี๋ยวก็ยอม...

นั่นเป็นความคิดที่ผิด อย่างไม่น่าสงสารเลย... จึงพึงควรตระหนักว่า ถ้าคนไทยไม่เคารพธรรม... ไม่มีนิสัยรักอิสรเสรี... มุ่งหาสันติ ก็คงไม่เป็นชาติที่รักษาสืบทอดพระพุทธศาสนามายาวนาน... มีประชากรมากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ แสดงตนเป็นชาวพุทธ...

จึงเห็นปรากฏการณ์ในทุกเรื่องราวของสังคม... ที่คนไทยพร้อมเข้าใจให้อภัยและในทำนองเดียวกัน พร้อมลุกขึ้นมาต่อสู้... ถ้าจำเป็น!

ผู้มีหน้าที่ปกครองบริหารราชการแผ่นดิน... จึงพึงควรเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นคนไทยให้มาก... และควรศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยให้แจ่มแจ้งรู้จริง... อย่าได้ประมาทคนไทยเป็นอันขาด... เพราะเพียงแค่ชั่วข้ามคืน ก็เปลี่ยนแปลงความรู้สึกได้ ด้วยอิสรภาพแห่งความคิดที่เป็นวิสัยจิตของคนไทยแท้จริง!

เจริญพร

ข่าวอื่นๆ