พระเทพญาณเวที (ศรีมูล) รับรางวัลสันติภาพ

วันที่ 04 ก.ย. 2559 เวลา 10:27 น.
พระเทพญาณเวที (ศรีมูล) รับรางวัลสันติภาพ
โดย...สมาน สุดโต

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) แด่พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ) เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559 พระเทพญาณเวที เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ จ.พะเยา เป็นรูปที่ 2 ที่ได้รับการถวายรางวัลทรงเกียรตินี้ รูปแรกได้แก่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ได้รับไปเมื่อ พ.ศ. 2551

ในการนี้ มูลนิธิได้ประกาศเกียรติคุณ ว่า

พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิตประสาธน์ เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง)

 เกิดวันที่ 4 เม.ย. 2478 อายุ 81 พรรษา 59 เป็นชาวอำเภอเมือง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา

พระเทพญาณเวที เป็นผู้สนใจใฝ่หาความรู้ สอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 6 ประโยค จากสำนักเรียนวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ได้ปริญญาตรี (ปาลีอาจาริยะ) จากมหาวิทยาลัยนาลันทา ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษ และอ่านเขียนอักษรล้านนาได้ มีความชำนาญในการก่อสร้าง ได้บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดศรีอุโมงค์คำให้สง่างาม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นอันมาก อาทิ หาทุนพัฒนาสุสานบ้านสาง หาทุนสร้างอุโบสถแบบไทยล้านนาประยุกต์ จัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลพะเยา เป็นต้น

 

นอกจากนั้น ยังได้บำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษาของภิกษุสามเณรและนักเรียน อาทิ มอบทุนการศึกษาแก่สามเณรวัดศรีอุโมงค์คำ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ลูกหลานผู้อยู่ในชุมชนและให้รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่สอบเปรียญธรรมได้

ปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในวัดให้อยู่ในระเบียบวินัยและศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่างแก่คณะสงฆ์ทั่วไป ตลอดจนได้สนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มสัจจะธรรมออมทรัพย์ชุมชนบ้านแม่ใจ ต.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพึ่งตนเอง โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมการออม กิจกรรมให้กู้เงิน กิจกรรมปันผลกำไร และกิจกรรมเพื่อการสาธารณประโยชน์

นับได้ว่า พระเทพญาณเวที มีคุณูปการแก่สังคมไทยอเนกอนันต์ เป็นแบบอย่างของพระภิกษุที่ส่งเสริมให้พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ใช้พุทธธรรม น้อมนำชีวิตเพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขแก่บุคคลและสังคม สร้างคุณูปการด้านการศึกษาและสาธารณประโยชน์เหลือคณานับ เจริญอยู่ในธรรม อุทิศตนเพื่อเผยแผ่ธรรมแก่เพื่อนมนุษย์ เป็นแบบอย่างของพระภิกษุผู้อำนวยให้เกิดสันติภาพและสันติสุขอย่างแท้จริง

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) จึงเห็นควรถวายรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี พุทธศักราช 2559 แด่พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ) ไว้ให้เป็นที่ประจักษ์ในคุณความดีต่อการมุ่งให้เกิดสันติภาพและสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติสืบไป

 

ในพิธีถวายรางวัลนั้น มีพระสังฆาธิการ หัวหน้าหน่วยงานราชการ และพุทธศานิกชนมาร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก เช่น ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา เป็นต้น

ในช่วงเวลา 15 ปี มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้มอบและถวายรางวัลแก่ผู้ทรงเกียรติ เช่น ศ.อุบาสิกา รัญจวน อินทรกำแหง พระอาจารย์ชยสาโร (นามเดิมว่า ฌอน ชิเวอร์ตัน : Shaun Chiverton) พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) และ บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสี เป็นต้น

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ปัจจุบันได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นคนไทยคนแรก และพระภิกษุรูปแรกของโลก ที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก (UNESCO “Prize for Peace Education”) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2537 นับเป็นเกียรติประวัติแก่ประเทศไทย และแก่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้เสนอเป็นอย่างยิ่ง ส่วนปัจจัยที่เป็นรางวัลนั้น (มีมูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท) ท่านให้ตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น

ปัจจุบันสำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร