วันสาธุการ ของชาวเวียงโยนก!!

วันที่ 10 ก.ค. 2559 เวลา 10:20 น.
วันสาธุการ ของชาวเวียงโยนก!!
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา... การสวดถอนและสวดประกาศเขตพัทธสีมา ตัดลูกนิมิต เขตอุโบสถของวัดป่าญาณสัมปันโนอารยาราม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกประการ ด้วยความเมตตาของคณะสงฆ์ใน จ.เชียงราย ที่เดินทางมาร่วมงาน โดยมี พระพรหมเมธี เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ) และพระราชวินัยโสภณ รองเจ้าคณะภาคฯ (ธ) เป็นประธานนำการสวดถอนและประกาศเขตพัทธสีมา ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายลงมาในระหว่างพิธี แต่ไม่เป็นอุปสรรคใดๆ ต่อการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ ที่ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ด้วยจิตมุ่งมั่นต่อการประกอบศาสนพิธีตามศาสนธรรมที่ทรงบัญญัติไว้ในพระธรรมวินัย

ก่อนวันงานสวดถอน อาตมาได้ลงไปในทะเลสาบเชียงแสนอีกครั้ง เพื่อประกอบศาสนกิจ ณ วัดร้างที่จมน้ำอยู่... ตามที่อธิษฐานไว้ในครั้งก่อน และได้นำอิฐโบราณฐานเจดีย์และฐานวิหาร/อุโบสถมาเข้าพิธี ๔ ก้อน เพื่อประดิษฐานไว้ในหลุมนิมิต ๔ ทิศ คือ ทิศเหนือ ใต้ ออก และตก... หลังจากนั้นได้เดินทางไปสู่เกาะแม่ม่ายใกล้วัดศรีโยนกที่เป็นแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำ อยู่ในอาณาเขตเดียวกันที่เรียกว่า เวียงหนองหล่ม ซึ่งกินพื้นที่ ๓ เทศบาลในปัจจุบัน คือ เทศบาล ต.จันจว้า อ.แม่จัน... เทศบาล ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน และ อบต.ศรีโยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยพื้นที่เดิมมีมากกว่า ๓๐,๐๐๐ ไร่ ที่ปัจจุบันคงเหลือไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ไร่ ด้วยการบุกรุกเข้าไปถือครองที่ดินของนายทุนและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ จนสูญเสียสภาพเวียงหนองหล่มไปเกือบหมดสิ้น

การฟื้นฟูเรื่องราวอาณาจักรโยนก ด้วยการสร้างวัดและอุโบสถ เหนือทะเลสาบเชียงแสน จึงนำมาสู่ความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่พอสมควร ดังที่ชาวบ้านในพื้นที่เขตเวียงหนองหล่มเดิม เดินทางมาร่วมงานการสวดถอนตัดลูกนิมิตกันจำนวนมาก โดยเฉพาะคณะศรัทธาที่มีแนวคิดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ที่ได้ติดตามข่าวสารจาก “ธรรมส่องโลก”

 

การมาร่วมงานด้วยจิตบริสุทธิ์ เจตนาที่ถูกต้องตรงธรรม... การประกอบศาสนกิจที่ตรงศาสนธรรมในพระพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาส จึงนำไปสู่พลังบริสุทธิ์... ที่ก่อเกิดอำนาจธรรมให้นำไปสู่ความสัมฤทธิผลตามเจตนา... โดยเฉพาะการฟื้นฟูเขตพุทธสถานในอาณาจักรแห่งนี้ให้คืนกลับมาสู่ความเป็นมงคลสถานในพระพุทธศาสนาอีกครั้ง ด้วยการยกเครื่องหมายแห่งเขตแดนสังฆกรรม ที่เรียกว่า อุโบสถ ให้ผุดปรากฏขึ้นมาเหนือดินแดนอาณาจักรโบราณดังกล่าว ด้วยอำนาจสังฆกรรมที่บริสุทธิ์... จากคณะสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมงานอย่างบริสุทธิ์ในเจตนา... ดังปรากฏจำนวนพระภิกษุถึง ๑๒๖ รูป ซึ่งมากที่สุดในพิธีการสวดถอนฯ ตามที่เคยปรากฏในเขต จ.เชียงราย จากบันทึกของเลขาฯ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย (ธ)

พิธีการสำคัญอย่างหนึ่งก่อนการสวดถอนและสวดประกาศเขตอุโบสถนั้น ได้ดำเนินการในคืนวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๙ ด้วยคณะสงฆ์ในวัดสาขาของวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน เจริญพระพุทธมนต์สวด ๓ พระสูตรที่สำคัญในพระศาสนา ได้แก่ พระธัมมจักกัปปวัตนสูตร, พระอนัตตลักขณสูตร และพระอาทิตตปริยายสูตร ที่สำคัญยิ่งคือ การแสดงธรรมอันเนื่องมาจาก ๓ พระสูตร และการกระทำการสวดอธิษฐานมงคลเขตพุทธศาสนสถาน พร้อมประพรมน้ำพระปริตรรอบอาณาเขตอุโบสถที่มีลูกนิมิตเป็นเครื่องหมาย นับเป็นพิธีการโบราณที่ยังคงความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง... ที่สุดแห่งพิธีการ จึงได้กระทำการพลีบุญอุทิศกุศลแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ ที่รอคอยอนุโมทนาบุญ... และด้วยความพร้อมแล้วแห่งเขตอุโบสถ อันสามารถกระทำสังฆกรรมในการบรรพชา-อุปสมบทได้... จึงได้จัดให้มีการบวชนาคจำนวน ๒๓ นาค ในวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๙ นี้ เพื่อความสำเร็จสมบูรณ์แห่งอธิการกุศล... เหนือทะเลสาบเชียงแสน ที่คืนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง อันควรแก่การสาธุการ... ของชาวเวียงโยนก!!

เจริญพร