ปุจฉาจากกรณีศึกษา ศาสนาเพื่อสันติภาพโลก!!

วันที่ 30 ส.ค. 2558 เวลา 09:51 น.
ปุจฉาจากกรณีศึกษา ศาสนาเพื่อสันติภาพโลก!!
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา... มีปุจฉาจากโยมศิริกาญจน์ ในกรณีฮินดูและพระพุทธศาสนา มีคำสั่งสอนในพื้นฐานให้มีศีลและหิริโอตตัปปะเป็นเครื่องผูกมัดพันธะสัญญาจิตในระดับคุณธรรมว่า จะไม่เบียดเบียนกัน (วิหิงสา) ไม่อาฆาตเอาคืนย่อมเป็น Inner peace – true peace... ในศาสนพุทธ เรายังมีคุณธรรมระดับพรหมวิหาร เข้าใจเรื่องของกรรมนิยาม และรู้ให้อภัยแบบไม่มีขอบเขต ไม่มีประมาณ อันนี้จะมีในศาสนาฮินดู ด้วยหรือไม่เจ้าคะ!?

จากปุจฉาดังกล่าว เกิดขึ้นด้วยอาตมาได้เขียน เรื่อง การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้วยศาสนา (พุทธและฮินดู) ...สู่การสร้างสันติภาพโลก ในชื่อภาษาอังกฤษว่า Can Religions Interaction (Hinduism - Buddhism), Lead to Global Peace… ซึ่งเป็นหัวข้อที่จะนำไปสู่การประชุมทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ ๓-๕ ก.ย. ๒๕๕๘ นี้ สนับสนุนการจัดงานดังกล่าวโดยรัฐบาลอินเดีย...

รัฐบาลอินเดียให้ความสำคัญกับการจัดประชุมในครั้งนี้ นับว่าอยู่ในระดับสูงสุด ดังที่ทราบว่า นอกจากมีรัฐมนตรีในรัฐบาลอินเดียที่เกี่ยวข้องเข้ามากำกับดูแลตลอดรายการแล้ว ...ท่านนายกรัฐมนตรี โมดี ของอินเดีย ยังอยู่ร่วมรับฟังการบรรยายตลอดรายการ และจะร่วมนำคณะผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาแต่ละประเทศไปสู่พุทธคยาด้วยเครื่องบินเที่ยวพิเศษ ในวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๘ เพื่อร่วมกันถวายสักการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ พระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา/อินเดีย โดยมีองค์กรและสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในเขตนาลันทา-พุทธคยา มาร่วมต้อนรับอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะมหาโพธิสมาคมฯ ศูนย์พุทธคยา/อินเดีย

อาตมาได้รับนิมนต์เข้าร่วมประชุมใหญ่ในครั้งนี้ ที่นครเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ด้วย และเป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง Can Religions Interaction... ตามที่กล่าวมา ในวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๘ เวลาประมาณบ่ายโมง ซึ่งเป็นวันแรกของการประชุม และคงอยู่ร่วมประชุมด้วยทุก Session ตลอดจนถึงร่วมเดินทางเที่ยวบินพิเศษ ไปถวายสักการะสังเวชนียสถานที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ พระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยาฯ ด้วย...

จึงนับว่าเป็นมงคลชีวิตอันยิ่งใหญ่ ที่ได้มีโอกาสไปถวายสักการบูชาในระหว่างพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะการมีโอกาสนำเสนอหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อการสร้างสันติภาพโลก

ดังบทความที่ได้นำเสนอไปในเรื่อง ศาสนา...กับการสร้างสันติภาพโลก ด้วยการจำเพาะลงไปที่พระพุทธศาสนา-ฮินดู จนมาสู่คำถามดังกล่าว

จริงๆ แล้ว การปฏิรูปตนเองของแต่ละศาสนาในชมพูทวีปนั้น เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ที่แผ่กว้างไปทั่วชมพูทวีป โดยวางหลักสันติธรรม เพื่อสันติภาพ-สันติสุขไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลักวิหิงสาธรรม ซึ่งต่อมาฮินดูที่ปฏิรูปตนเองมาจากพราหมณ์ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ได้รับหลักธรรมดังกล่าว แล้วนำไปบูรณาการเข้ากับแนวทางของความเชื่อตามลัทธิเทวนิยม จึงเป็นอหิงสาแบบฮินดู... มีการปลูกฝังความเชื่อมั่นไปในกฎแห่งกรรม ...แต่เป็นไปในแนวกรรมลิขิต จึงยังปรากฏระบบวรรณะให้แลดูรู้ว่านี่คือ พราหมณ์แปลงร่าง...

ดังนั้น แม้ว่าจะมีชื่อหลักธรรมที่คล้ายกัน... แนวปฏิบัติใกล้เคียงกัน ด้วยการลอกเลียนจนกลืนกันระหว่างศาสนา แต่มิใช่ว่าความหมายแห่งธรรมจะเหมือนกัน แม้ว่าในขั้นพื้นฐานระดับศีลธรรมจะมีความใกล้เคียงกัน แต่ความละเอียดประณีตของคำสั่งสอนนั้นต่างกัน และอย่างสิ้นเชิงเมื่อแสดงถึงที่สุดแห่งธรรมะ ด้วยความเชื่อที่อยู่ตรงข้ามกัน แม้เป็นเส้นตรงที่ดูเหมือนไปในแนวเดียวกัน แต่จุดมุ่งหมายในทิศทางนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน ...จึงต้องพิจารณาให้ลึกละเอียดลงไปในสารธรรมที่แท้จริงของแต่ละศาสนา เพื่อการเข้าใจถึงความเหมือนในความต่าง... และความต่างในความเหมือน แม้ว่าในระดับศีลธรรมจะสามารถนำไปสู่สันติสุข-สันติภาพได้เช่นเดียวกัน!!

เจริญพร

บทความแนะนำ