บูชาแม่ บูชาพระ...บูชาธรรม เนื่องในวันแม่แห่งแผ่นดิน!! (๑)

วันที่ 16 ส.ค. 2558 เวลา 10:54 น.
บูชาแม่ บูชาพระ...บูชาธรรม เนื่องในวันแม่แห่งแผ่นดิน!! (๑)
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในห้วงแห่งกาลเวลาของการเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี... ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ล้วนมุ่งหน้าสู่ถนนแห่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรม...

การเดินทางไปกราบเท้าแม่... กราบตักแม่... กราบขอพรจากมือสองข้างที่สร้างโลกมาอย่างแข็งแกร่งของแม่ เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ยากที่จะหามือ-เท้าคู่ใดมาเปรียบได้...

การได้บูชาแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ นับเป็นลาภอเนกอนันต์ ยากเกินกว่าจะแจกแจงบรรยายถึงมวลมหามงคลที่บรรจุในคำว่า... พระคุณแม่

จึงขออนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนที่ยังมีโอกาสในเวลาอันสำคัญของชีวิต ที่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการกุศลอันยิ่ง ในกาลเทศะอันเป็นมหามงคลเนื่องในวันเฉลิมฉลองบูชาพระคุณของแม่แห่งแผ่นดิน...

โอกาส... เวลา... กาลเทศะ สามคำนี้มีคุณค่าความหมายกับการพัฒนาชีวิต เพื่อก้าวย่างไปสู่ความสำเร็จประโยชน์โดยธรรม...

การบริหารจัดการให้ โอกาส... เวลา... กาลเทศะ สอดคล้องสัมพันธ์กัน เกื้อกูลกัน เพื่อสมประโยชน์ที่ประสงค์ จึงเป็นศาสตร์และศิลป์ที่เป็นเหตุปัจจัยอันจะนำไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จ... ประตูแห่งชัยชนะต่อการจะต้องก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆ นานา ที่มากไปด้วยปัญหาและอุปสรรค

การจะผ่านพ้นปัญหา-อุปสรรค... การจะก้าวย่างไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต เพื่อความมีอิสรเสรี เพื่อการพบกับสันติภาพ-สันติสุขได้นั้น มันช่างยากเย็นแสนเข็ญนัก &O5532;

(อ่านต่อสัปดาห์หน้า)

บทความแนะนำ