ถวายพระพร... สมเด็จพระราชินีของชาวไทย โดยคณะสงฆ์ (มหายาน) จากจีน!

วันที่ 09 ส.ค. 2558 เวลา 16:13 น.
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ในห้วงเวลาระหว่างวันที่ ๓-๕ ส.ค. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ (มหายานนิกาย) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๔๓ รูป โดยมีวัดเส้าหลินที่เลื่องลือในยุทธภพเป็นแกนนำ มาเยี่ยมเยียน จ.เชียงใหม่ ลำพูน โดยมีการมาประกอบศาสนกิจเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี และเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทย-จีนที่สืบเนื่องมายาวนาน ดังที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ ๔๐ ปีในปัจจุบัน

อาตมาได้รับนิมนต์จากคณะกรรมการจัดงานของสภาอุตสาหกรรมไทย-จีน นำคณะสงฆ์จีนเจริญภาวนาบนพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ การเจริญภาวนาแม้จะใช้เวลาไม่มากนัก แต่ด้วยความสัปปายะของพระตำหนักภูพิงค์ฯ ที่ประกอบด้วย อากาศเย็น เจือละอองหมอก พัดแผ่คลุมเข้ามาในสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นระลอกๆ จนทำให้เกิดความรู้สึกคล้ายนั่งอยู่บนภูเขาซงซานที่วัดเส้าหลินในประเทศจีน อย่างไรก็อย่างนั้น

เมื่อเสร็จสิ้นการกล่าวถวายเป็นพระราชกุศลสมบูรณ์ตามพิธีการแล้ว ทางพระตำหนักภูพิงค์ฯ ยังได้ถวายน้ำเห็ดหลินจือร้อนๆ แทนน้ำชาจีน ยิ่งทำให้ทุกฝ่ายชื่นชอบ เรียกว่า การถวายรับรองคณะสงฆ์จีนและศาสนิกชนชาวไทย-จีนของพระตำหนักภูพิงค์ฯ ในครั้งนี้ เหมาะสมอย่างยิ่งควรแก่การอนุโมทนา

ย่างเข้าสู่วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๘ อาตมาไปพักตั้งหลักรอรับคณะสงฆ์ (มหายาน) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่นำโดยวัดเส้าหลิน ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) จ.ลำพูน ซึ่งมีกำหนดการมาเยี่ยมเยียนเพื่อสนทนาธรรมกับอาตมาในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวถวายการต้อนรับ หลังจากนั้นรองเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินซึ่งเป็นตัวแทนคณะสงฆ์จีน ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมการเจริญพระพุทธมนต์ของคณะสงฆ์ไทย-จีน สมบูรณ์แล้ว ต่อมาจึงได้เดินเยี่ยมชมวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) จ.ลำพูน เสร็จสิ้นแล้วจึงได้เข้าสู่ห้องรับรอง มีการถวายน้ำชา อาหารว่าง ตามความเหมาะควร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ...นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ถวายความรู้ในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ของ จ.ลำพูน โดยเฉพาะในความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสืบเนื่องพระพุทธศาสนา ซึ่งน่าสนใจยิ่งนัก

ในตอนท้าย ได้อาราธนาอาตมาให้ช่วยแสดงธรรมในสองหัวข้อ ได้แก่

๑.จะทำบุญสร้างกุศลอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา

๒.ขอให้อธิบายเรื่องของฌาน หรือรูปฌาน หรือแนวเจริญสมาธิปริยายชั้นสูงที่ว่าด้วยการทำฌาน

...โดยก่อนจะเข้าสู่การวิสัชนาธรรมจากปุจฉาทั้งสองข้อ อาตมาได้นำสู่การเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจตรงกันในความหมายของ พุทธศาสนา โดยยกคำว่า พุทธะ กับ ธัมมะ ขึ้นขยายความเพื่อนำสู่ ธรรมที่ทรงตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง ที่เรียกว่า อริยสัจสี่ เพื่อนำสู่การขยายความใน อริยมรรค อันว่าด้วยองค์ธรรมแปดประการ เพื่อต้องการให้เห็นในหลักปฏิบัติธรรมตาม แนวมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง...พอดีเวลาหมดลงกลางคัน โดยพระสงฆ์จีนจากวัดเส้าหลินมีกำหนดไปแสดงวิทยายุทธในตอนเย็น จึงต้องเอวังด้วยความเสียดายในโอกาสของศาสนิกชนชาวจีนที่ยังไม่อยากกลับ จึงมีการพูดรับรองว่า จะจัดให้แสดงธรรม-สอนปฏิบัติธรรมอีกครั้งที่วัดเส้าหลิน... เรื่องของเรื่องจึงต้องยุติลงด้วยความซาบซึ้งใจในทุกฝ่าย จึงขอนำเรื่องราวมาเล่าให้สาธุชนได้รับทราบเพื่ออนุโมทนาร่วมกัน &O5532;

เจริญพร