ธรรมชาติ...ธรรมวิถี และความยุติธรรม!! (ตอน 1)

วันที่ 03 พ.ค. 2558 เวลา 10:48 น.
ธรรมชาติ...ธรรมวิถี และความยุติธรรม!! (ตอน 1)
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา : กรณีแผ่นดินไหวในเนปาล สู่สัญญาณการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์จากภัยธรรมชาติที่น่าศึกษาในบริบทกฎแห่งกรรม ไม่ทราบว่าพระอาจารย์มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร!?

วิสัชนา : เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ...เรื่องกฎแห่งกรรมเป็นตัวกำหนดแน่นอนตายตัว เรียกว่า นิยาม ที่สาธุชนจะต้องศึกษาให้เข้าใจ จนเชื่อมั่นในกรรมและวิบาก และเข้าถึงความจริงที่ว่า เราทั้งหลาย เป็นสัตว์ที่อาศัยกรรม... มีกรรมเป็นของตน...

เรื่องราวในโลกนี้ ไม่ว่าจะมีสาระหรือไม่มีสาระ ล้วนแต่มิได้เกิดขึ้นมาอย่างไม่มีที่ไปที่มา ดังที่กล่าวเสมอว่า ไม่ใช่บังเอิญ แต่ทุกเรื่องเกิดขึ้นมาอย่างมีเค้ามูลรากเหง้า…

การก่อกำเนิดสรรพสิ่งทั้งหลาย เรื่องราวทั้งปวงในโลก จึงสามารถสืบสวนสอบสวนเพื่อสาวให้ถึงรากเหง้าของเหตุปัจจัยแห่งเรื่องราวนั้นๆ หรือที่มาของสรรพสิ่งทั้งปวงได้ อย่างมีเหตุผลสอดรับ มีสัจจะเป็นเครื่องประจักษ์ แสดงธรรมลักษณ์ที่ชัดเจน

 

การก่อสร้างโลกใบนี้เกิดมีขึ้นภายใต้ระบบจักรวาล ก็มีเหตุปัจจัยที่น่าศึกษายิ่ง ซึ่งแม้ยากจะเข้าใจในธรรมาธิบายที่มีปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนา แต่ก็ไม่เกินกำลังปัญญาที่จะไต่สวนทวนธรรมจนรู้เห็นเป็นไปตามความเป็นจริงที่มีอยู่

จักรวาล สร้างภพ ...ภพ สร้างโลก ...โลก สร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ...จำแนกลึกลงไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณถือครองและไม่มีจิตวิญญาณถือครอง ...ซึ่งแสดงให้เห็นแผนผังความสัมพันธ์กันอย่างมีระบบระเบียบ ภายใต้กำหนดแน่นอนตายตัวของอำนาจความเป็นจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติ ที่เรียกว่า ธรรมนิยาม ซึ่งกำกับดูแลไปในความสัมพันธ์ของโครงสร้างธรรมชาติที่ก่อสร้างโลกให้ปรากฏ ดังที่มีนิยามทางธรรมชาติดินฟ้าอากาศ นิยามของหมู่พืชพรรณธัญญาหาร นิยามของจิตที่ปรุงแต่งไปตามสภาพธรรม และนิยามในเรื่องของกรรมเพื่อการจำแนกไปตามลักษณะธรรมในการควบคุมจิต ภายใต้การกำหนดแน่นอนตายตัวของ อำนาจธรรม ที่เรียกว่า ธรรมนิยาม

เจริญพร

บทความแนะนำ