งานระดับโลกของสงฆ์ไทยในอเมริกา

วันที่ 20 มิ.ย. 2553 เวลา 12:46 น.
พระสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จะจัดงานใหญ่ระดับโลกที่วัดไทยวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก 3 งานติดต่อกัน

โดย...สมาน สุดโต

พระสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จะจัดงานใหญ่ระดับโลกที่วัดไทยวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก 3 งานติดต่อกัน คือ งานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย และงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 24-27 มิ.ย. 2553 ในการนี้ ดร.บันคีมุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และภรรยา จะมาเป็นประธานร่วมผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตด้วย ส่งให้งานสงฆ์ไทยเป็นงานระดับโลกไปโดยปริยาย

ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี อินทิสัน เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทย สหรัฐอเมริกา กล่าวถึงงานใหญ่ครั้งนี้ ว่า เป็นการรวม 3 งานไว้ในครั้งเดียวกัน ใช้เวลา 4 วันจึงครอบคลุมทั้งหมด
งานแรกได้แก่ การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 34 วันที่ 24-25 มิ.ย. จะมีพระสงฆ์ไทยที่เป็นสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยสหรัฐอเมริกา ประมาณ 200 รูป จากวัดที่เป็นสมาชิก 90 วัด และจากวัดในความดูแลและอนุเคราะห์ของสมัชชาสงฆ์ไทย และพระสงฆ์ไทยที่อยู่ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย อีกจำนวนหนึ่ง

วาระสำคัญของการประชุม คือ การเสนอแผนพัฒนาพระธรรมทูตในที่ประชุมใหญ่ แผนพัฒนาพระธรรมทูตนี้เกิดจากการสัมมนาพระธรรมทูตทั่วโลกเมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้ประกาศปฏิญญากรุงวอชิงตันขึ้น เป็นข้อตกลงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ทำงานการเผยแผ่ร่วมกัน ได้แก่ สมัชชาสงฆ์ไทยสหรัฐอเมริกา สหภาพสงฆ์ไทยในยุโรป พระธรรมทูตไทยในอินเดีย เนปาล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ทั้งหมดร่วมกันร่างและเร่งทำแผนออกมา เพื่อเป็นแผนแม่บทให้พระธรรมทูตทั่วโลกนำไปใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆ หรือในแต่ละรัฐที่แต่ละท่านประจำอยู่

แผนนี้จะทำให้การเผยแผ่ศาสนาของพระธรรมทูตไทยสายเถรวาทในสหรัฐ ยุโรป และที่อื่นๆ เป็นแนวทางเดียวกัน

สาระสำคัญของแผนกำหนดตามวิสัยทัศน์ที่ได้จากพุทธดำรัส และอุดมการณ์ที่พระพุทธองค์ประทานแก่สาวก 60 รูป ที่มฤคทายวันมหาวิหารก่อนส่งไปประกาศพระศาสนาเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว ว่า จรถ ภิกฺขเวฯ เป็นต้น เอามาเป็นวิสัยทัศน์ว่าพระธรรมทูตต้องจาริกไปให้ประชาชนชาวโลกได้ประโยชน์ และมีความสุข

เมื่อนำเอาพระพุทธดำรัสมาเป็นแผนและกำหนดภารกิจ จึงต้องมาดูว่าการเผยแผ่นั้นจะทำอะไร เพราะมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่าง ทั้งการพูดการบรรยาย การผลิตสื่อ การพิมพ์หนังสือ และการทำเว็บไซต์ เพื่อให้เข้าถึงคนท้องถิ่น รวมทั้งการให้การศึกษา โดยการตั้งโรงเรียนในวัดเพื่อสอนศาสนาวันอาทิตย์ สอนภาษาภาคฤดูร้อน โรงเรียนสอนธรรมศึกษา สอนนักธรรมและบาลี การอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่ชาวต่างชาติและคนไทย พร้อมทั้งจัดชั้นเรียนแก่ชาวต่างชาติที่สนใจภาษา-วัฒนธรรมไทย นาฏศิลป์ไทย และประเพณีไทย

เมื่อที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ จะเป็นประวัติศาสตร์ของพระธรรมทูตที่มีแผนแม่บทเช่นนี้

ในการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยครั้งนี้ คาดว่าจะมีพระสงฆ์ประมาณ 150-200 รูปร่วมประชุม แต่เมื่อรวมงานใหญ่ๆ อีก 2 งาน คือ งานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระเทพกิตติโสภณ และงานผูกพัทธสีมา วัดวชิรธรรมปทีป คาดว่าจะมีพระมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 350 รูป

งานใหญ่อันดับที่ 2 คือ งานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 79 ปี และรับขวัญ พระเทพกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก ที่หายจากอาพาธที่เป็นมาตั้งแต่ปี 2552 ในวันที่ 26 มิ.ย. 2553

งานใหญ่ลำดับที่ 3 เป็นงานระดับโลก เมื่อเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ดร.บันคีมุน และภรรยา ได้รับเชิญมาเป็นประธานร่วมผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก ที่พระเทพกิตติโสภณ เป็นเจ้าอาวาส วันที่ 27 มิ.ย. 2553

การที่เชิญเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ มาเป็นประธานร่วม เพราะองค์กรนี้ดูแลประเทศสมาชิก และสงฆ์ไทยต้องการให้มาดูความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท การทำงานพระธรรมทูตไทย และในส่วนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองสหรัฐอเมริกานั้น นายกเทศมนตรีเมืองลองไอแลนด์ และคณะกรรมการเมืองในฐานะเจ้าของบ้านที่เปิดประตูรับพระไทยมานาน รับเชิญมาร่วมงาน เป็นโอกาสดีที่เขาจะได้ทราบว่าคณะสงฆ์ไทยที่มาประกาศพุทธศาสนานั้นทำอะไรให้สังคมบ้าง

การที่เราสามารถเชิญแขกระดับโลกมาร่วมเป็นประธานจัดงานได้ ก็เพราะได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้แก่ คุณนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ คุณดอน ปรมัตถ์วินัย เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และคุณพิริยะ เข็มผล กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก รวมทั้งคนไทยและชาวพุทธทั่วไป

โปรแกรมงาน

กำหนดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 34 งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย และงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดวชิรธรรมประทีป นครนิวยอร์ก สหรัฐเมริกา วันที่ 24-27 มิ.ย. 2553

24 มิ.ย. 2553

การประชุมใหญ่สมัชชาสงฆ์ไทย ณ อุโบสถวัดวชิรธรรมปทีป สวดมนต์ทำวัตรเช้า ฉันอาหารเช้า ลงทะเบียนรับเอกสาร พระสงฆ์ที่เป็นสมาชิกทั้งหมดพร้อมกันที่ห้องประชุม พระมหาถนัด อัตถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยเรียกประชุม

เวลา 09.00 น. พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ประจำ District และรับของที่ระลึก

ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย ครั้งที่ 34 เอกอัครราชทูตไทย วอชิงตัน ดี.ซี. กล่าวต้อนรับและรับของที่ระลึก จากนั้นเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทย แนะนำสมาชิกตามลำดับ จนกระทั่ง 10.30 น. ถ่ายรูปร่วมกันที่หน้าอุโบสถ เวลา 11.00 น. ฉันเพล เวลา 12.00 น. พัก

เวลา 13.00 น. พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย เรียกประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายถวายความเห็น (20 นาที) ผู้แทนมหาวิทยาลัย มจร บรรยาย 20 นาที ผู้แทนพระธรรมทูตจากยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย เสนอความเห็นทวีปละ 10 นาที จากนั้นพัก พอถึงเวลาค่ำทำวัตรเย็น เวลา 19.00 น. จากนั้นเริ่มประชุมต่อจนถึงเวลา 22.00 น. ปิดประชุม

วันที่ 25 มิ.ย. การประชุมใหญ่สมัชชาสงฆ์ไทย สหรัฐอเมริกา (ต่อ) ที่อุโบสถวัดวชิรธรรมปทีป โดยเริ่มสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ฉันเช้า และการประชุมใหญ่ต่อเนื่องจากวันก่อนเริ่มในเวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 10.30 น. พัก แล้วฉันเพลในเวลา 11.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. ประชุมต่อ เวลา 16.00 น. จัดให้มีการทอดผ้าป่า และในเวลา 18.00 น. ทำวัตรเย็น

วันที่ 26 มิ.ย. เป็นวันทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระเทพกิตติโสภณ และงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดวชิรธรรมปทีป โดยตอนเช้าเปิดแพรคลุมป้ายและปิดทองลูกนิมิต พระภิกษุสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นเป็นงานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระเทพกิตติโสภณ เวลา 11.00 น. พระฉันเพล เวลา 12.00 น. แขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เวลาบ่ายมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการเล่าถึงชีวิตและความสำเร็จของพระเทพกิตติโสภณ

ทอดผ้าป่า 79 กอง โดยสมัชชาสงฆ์ไทยและญาติโยม จากนั้นพระสงฆ์สวดถอนนิมิต ตอนเย็นสวดมนต์ฉลองอุโบสถใหม่

เวลา 19.00 น. พระครูวรกิจโกวิท และคณะทำพิธีสืบชะตา พระเทพกิตติโสภณ

วันที่ 27 มิ.ย. เป็นวันผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดวชิรธรรมปทีป ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญใส่บาตรพระภิกษุ 109 รูป ในช่วงบ่ายเวลาประมาณ 14.00 น. หลังจากประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว พระเทพกิตติโสภณ รายงานต่อประธานจัดงาน

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ดร.บันคีมุน ในฐานะประธานร่วม กล่าวต้อนรับและรับของที่ระลึก

นรชิต สิงหเสนี ผู้แทนไทยถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวสุนทรพจน์และรับของที่ระลึก จากนั้น คุณธิดา เพชรช่อ เจ้าภาพลูกนิมิตประธาน และประธานงานผูกพัทธสีมา ตัดลูกนิมิต พร้อมกับญาติโยมผู้มีเกียรติได้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

ตอนค่ำมีพิธีอุปสมบทพระภิกษุใหม่ เพื่อฉลองพระอุโบสถ เป็นอันจบพิธี

ประวัติ

ดร.พระมหาถนัด นอกจากดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยสหรัฐอเมริกาแล้ว ท่านยังดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยทำหน้าที่บริหารวัดแทนหลวงตาชี หรือ พระวิเทศธรรมรังษี ที่เป็นเจ้าอาวาสแต่อายุมาก (85 ปี)

สถานะเดิมนั้นท่านเป็นคนเกิดที่ อ.เมือง จ.สกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2506 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 14 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2520 และอายุครบ 20 ปีอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. 2526
การไปอยู่สหรัฐอเมริกานานถึง 18 ปี ท่านจึงมีชื่อที่ฝรั่งเรียกขานอีกชื่อหนึ่ง คือ Dr.Handy

เมื่อจำพรรษาในเมืองไทย ท่านออกเดินธุดงค์ ฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์ดังๆ ที่เป็นพระป่าหลายรูป แต่ก็ไม่ทิ้งการศึกษา เรียนจบเปรียญธรรม 5 ประโยค วุฒิครู พ.ม. ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต จาก มจร ปริญญาโท 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยเซนจูรี นิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และจากสหราชอาณาจักร และอินเดีย (เรียนโบราณคดี) ในปี พ.ศ. 2546 ได้ปริญญาเอก (Ph.D) จากมหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร อินเดีย โดยเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องตัวตนในพุทธศาสนา (Problem of Self in Buddhism)

โดยหน้าที่ของพระสงฆ์ ท่านเดินทางไปดูกิจการพระศาสนาไม่น้อยกว่า 15 ประเทศทั่วยุโรป สหรัฐ เอเชีย แอฟริกา เริ่มหน้าที่พระธรรมทูตเมื่อปี 1992 ระหว่างนั้นถึงปัจจุบันมีผลงานมากมาย เช่น ตั้งศูนย์วิปัสสนา เป็นอาจารย์ปรัชญาในมหาวิทยาลัย เป็น บก.นสพ.สมัชชาสงฆ์ไทย สอนวิปัสสนาในกรุงมอสโก และเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับศาสนาระดับโลกหลายครั้ง

ตั้งกองทุนช่วยเณรน้อย ผลงานในประเทศไทย ท่านบอกว่า ท่านไม่ลืมความลำบากเมื่อเป็นสามเณรน้อย จึงได้ตั้งกองทุนธรรมรัตน์ เมื่อปี 2543 มีเป้าหมายสนับสนุนส่งเสริมสามเณรน้อยให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนสูงๆ ขึ้นไป

ถึงปัจจุบันมีผู้ที่จบและกำลังอยู่ในโครงการนับ 100 รูป บางรูปกำลังศึกษาชั้นต้น บางรูปทำปริญญาตรี โท และเอก เงินกองทุนมีไม่มาก ในเมืองไทยมีกว่า 2 แสนบาท ในสหรัฐมีประมาณ 9,000 เหรียญสหรัฐ ที่ตัวเลขไม่มากเพราะได้มาก็มอบให้สามเณรภิกษุที่ต้องการทุน ทุกเทอม ทุกปีตามที่ขอมา

เมื่อถามว่าหากผู้ต้องการสนับสนุนกองทุนนี้ติดต่อได้ที่ไหน ให้ติดต่อกับท่านโดยตรงที่สหรัฐอเมริกาที่ Phra Maha Thanat Inthisan, Wat Thai Washington D.C. 13440 Layhill Road Silver Spring, MD,20906 USA. Tel (301) 871-8660, 871-8661 Email: t_inthisan@hotmail.com

ที่เมืองไทยติดต่อที่พระปลัดอำพล สุธีโร วัดศรีทรงธรรม บ้านหนองดินจี่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

นี่คืองานหลักที่พระธรรมทูตไทย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี อินทิสัน Ph.D ที่ทำงานในต่างประเทศ แต่ไม่ลืมอดีต ยังรำลึกความยากลำบากเมื่อครั้งเป็นสามเณรที่เมืองไทย จึงให้กำลังใจและส่งเสริมการศึกษาภิกษุสามเณร และทุ่มเทกับการบริหารคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จึงเป็นพระเถระที่ควรแก่การกราบไหว้รูปหนึ่ง