สู่วันประกาศอุดมการณ์ สืบพระพุทธศาสนา ในอินเดีย!!

  • วันที่ 01 มี.ค. 2558 เวลา 16:13 น.

สู่วันประกาศอุดมการณ์ สืบพระพุทธศาสนา ในอินเดีย!!

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา สัปดาห์งานมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ได้เริ่มขึ้นแล้วในประเทศไทย เมื่อ ๒๖ ก.พ.ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระศรัทธา เสด็จมาเป็นประธานเปิดงานและสดับพระธรรมเทศนา มีการถ่ายทอดทางทีวี NBT ไปทั่วประเทศ

อาตมาได้รับนิมนต์เป็นองค์ธรรมเทศนาในงานดังกล่าว จึงได้นำบูชาพระโอวาทปาติโมกข์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา และได้ถวายธรรมะเพื่อการอบรมจิตตามหลักพรหมวิหารธรรมจนสมบูรณ์ นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อประเทศไทย

เสร็จสิ้นการแสดงธรรมที่ท้องสนามหลวง ต้องรีบเดินทางกลับ วัดป่าอารยวังสะบางไทร อยุธยา เพื่อให้ธรรมะปฏิบัติกับคณะศรัทธาฯ ที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นเวลา ๓ วัน จำนวนร้อยกว่าชีวิต โดยเฉพาะสั่งสอนอย่างเต็มที่ ในวันที่ ๒๗ ก.พ. เพื่อฉลองศรัทธาของศาสนิกชน ที่พร้อมใจกันมาปฏิบัติบูชา กำหนดเสร็จสิ้นการอบรมในวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๘

ในวันที่ ๑ มี.ค.นี้ อาตมาเตรียมเดินทางไปร่วมงานมาฆบูชาที่อินเดีย โดยปีนี้ มหาโพธิสมาคมอินเดีย เป็นเจ้าภาพหลักใน การจัดงานขับเคลื่อนองค์กรพระพุทธศาสนา เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาไปสู่ทศวรรษหน้า

งานดังกล่าวจัดขึ้นในสัปดาห์เทศกาลมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๒-๔ มี.ค. ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมตัวแทนองค์กรพุทธศาสนานานาชาติในอินเดียขึ้นที่ มหาโพธิสมาคมพุทธคยา ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น. ในวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๘ เนื้อหาสาระในการประชุมนั้น มุ่งเน้นการให้เห็นปัญหาของการขับเคลื่อนองค์กรพระพุทธศาสนาในหลายมิติ ที่สืบเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน อันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดอุปสรรคกับการสืบอายุพระพุทธศาสนา

การรวมตัวขององค์กรพุทธศาสนานานาชาติ โดย มหาโพธิสมาคมในอินเดีย ซึ่งเป็นองค์กรเก่าแก่ที่สุด จึงเป็นเรื่องที่ควรจับตามองอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการวางประเด็นการศึกษาปัญหาในหมู่บรรพชิตในพระพุทธศาสนา ที่มีข้อประพฤติ-ปฏิบัติที่แตกต่างกัน และผิดแปลกไปจากพระธรรมวินัยในมติพุทธดั้งเดิม

สำคัญยิ่ง คือ จุดมุ่งหมายของการประชุม เพื่อชักชวนองค์กรพุทธศาสนานานาชาติ เข้าสู่การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน ...เพื่อการเข้าสู่การร่วมกันจัดทำแผนงานปฏิรูปองค์กรพระพุทธศาสนาให้มีแบบแผนเป็นอย่างเดียวกัน โดยยึด พระโอวาทปาติโมกข์ เป็นแม่บท ไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนานิกายใด...ประเทศใด

ก้าวย่างดังกล่าวจึงน่าศึกษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจะได้มีการขอมติใน คณะสงฆ์นานาชาติ เพื่อการร่วมกัน สังคายนาพระวินัย เป็นเบื้องต้น รูปแบบของการชำระพระวินัยนั้น คงมุ่งสู่การศึกษาให้เห็นความสำคัญของพระวินัย จาก พุทธมติดั้งเดิม โดยมี พระโอวาทปาติโมกข์ เป็นแม่แบบ และเมื่อทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกัน ก็จะได้นำไปสู่การชำระสะสางข้อปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมวินัยในแต่ละองค์กรศาสนา อันประกอบด้วย พุทธบริษัท...

เรื่องดังกล่าวจะเป็นไปได้แค่ไหนก็ไม่ทราบได้ แต่การกล้าหาญลุกขึ้นมาชักชวนกันกระทำการสังคายนา เพื่อชำระพระธรรมวินัยให้สะอาดหมดจด ...เพื่อการไม่ถือผิด ตีความผิด ปฏิบัติผิดนั้น เป็นเรื่องที่ควรอนุโมทนาอย่างยิ่ง และเป็นเรื่องที่ควรให้ความร่วมมือ

โดยเฉพาะในวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๘ ตัวแทนองค์กรพุทธศาสนานานาชาติในอินเดีย โดยมหาโพธิสมาคมฯ เป็นแกนนำ จะพากันไปสู่ เวฬุวันมหาวิหาร แห่งราชคฤห์ เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองสัปดาห์มาฆบูชาในอินเดีย และใช้วันดังกล่าวเป็น วันประกาศอุดมการณ์ เพื่อสืบพระพุทธศาสนา...

วันนี้ของพระพุทธศาสนาในทุกประเทศประสบปัญหาเดียวกัน คือ ศาสนนาวาที่ขับเคลื่อนนำพาพระพุทธศาสนาไปสู่มหาชน ได้เกิดเกยตื้นอยู่ในกองหินโสโครกแห่งกิเลสตัณหาของบรรดาพวกทุศีล ที่เข้ามาหากินในพระศาสนา... จึงสมควรอย่างยิ่งต่อการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของคณะสงฆ์... ในพระศาสนา เพื่อนำพาศาสนนาวาไปให้พ้นจากอุปสรรคปัญหาดังกล่าว...

เจริญพร

ข่าวอื่นๆ