สติปัญญา...บุญกุศลในพระศาสนาที่แท้จริง!! (จบ)

  • วันที่ 23 พ.ย. 2557 เวลา 11:04 น.

สติปัญญา...บุญกุศลในพระศาสนาที่แท้จริง!! (จบ)

ปุจฉา : ...โยมได้อ่านเจอใน Web ว่ามีการสร้างพระแท่นโอวาทปาติโมกข์รูปทรงดอกบัว ๔๕ กลีบ จึงขอกราบเรียนถามในรายละเอียดว่า ได้จัดสร้างเสร็จหรือยังเจ้าคะ.. หากอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง จะไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้ได้จากที่ใด และจะมีโอกาสให้สาธุชนที่มีใจศรัทธาได้ร่วมบุญอย่างไรได้บ้างเจ้าคะ

กราบนมัสการ... ณัช

วิสัชนา : เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา... การก่อสร้าง พระแท่นโอวาทปาติโมกข์นั้น เกิดขึ้นบนการก่อสร้างลานหินอ่อนสีขาว ที่ก่อสร้างลงตรงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเวฬุวันมหาวิหาร... ที่เชื่อกันว่า พระผู้มีพระภาคทรงประทับแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ แด่พระอรหันตขีณาสพ ๑,๒๕๐ รูป ในวันมาฆบูชา ได้ออกแบบยกกำแพงแก้วขึ้นสี่ด้าน คล้ายๆ กำแพงอุโบสถบ้านเรา ฝีมือช่างจากหริภุญไชย และต่อมาได้สร้างพระสถูปลึกลงไปในใจกลางแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประดิษฐานมงคลธรรมอันศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาคิชฌกูฏที่ได้ สลักพระพุทธคาถาบทหัวใจ (อุดมการณ์) พระพุทธศาสนา เป็นอักษรบาลีโบราณ (เทวนาครี) ซึ่งต่อมาได้บรรจุพระไตรปิฎกโรมันบาลี พร้อมอัฐบริขารและเครื่องสักการบูชาตามพุทธประเพณีดั้งเดิมในชมพูทวีป... และเมื่อ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๗ ได้อัญเชิญ มหาธรรมเศวตฉัตร ตั้งขึ้นเหนือ พระพุทธบัลลังก์โอวาทปาติโมกข์ ที่สร้างขึ้นประดิษฐาน ประทับบน พระแท่นแก้วที่ปิดครอบพระสถูป อันล้อมรอบด้วย พระแท่นโอวาทปาติโมกข์ ทรงดอกบัวขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๔๕ เมตร ประดับกลีบบัว ๔๕ กลีบ เชื่อมเป็นก้านบัวมายังซุ้มเจดีย์พระพุทธรูปองค์เล็กที่ประดิษฐานอยู่ก่อนแล้วประมาณ ๓๐ กว่าปี ซึ่งสภาพดั้งเดิมตั้งอยู่บนลานหญ้าที่ไร้การเหลียวแลใส่ใจเท่าที่ควร มีแต่ชาวพุทธเราที่เดินทางไปกราบไหว้ด้วยความศรัทธายิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ก็จะใช้เวลาไม่นานนัก เพราะไม่สะดวกต่อการปฏิบัติศาสนธรรม โดยเฉพาะพื้นที่เฉอะแฉะในช่วงฤดูฝน ดังปรากฏในพรรษาที่ผ่านมา เมื่อได้รับการยินยอมอนุญาตให้พัฒนาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวได้ จึงได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ก่อสร้างทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว โดยเริ่มต้นนับหนึ่งประมาณวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๗ เป้าหมายเพื่อให้เสร็จสิ้นก่อนออกพรรษา จะได้เฉลิมฉลองใน วันถวายผ้ากฐินประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ณ เวฬุวันมหาวิหาร ในพรรษาปี ๒๕๕๗ จึงได้ดำเนินการไปตามเป้าหมายด้วยความรีบเร่ง เพื่อการบรรลุผลด้วยความไม่ประมาทว่า อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากในแดนภารตนี้!! หากมีเหตุการณ์ใดมากระทบกระทั่ง แม้เพียงแค่เสียงต่อต้านจากคนคนเดียวในท้องถิ่น...

 

...แต่ด้วยอำนาจความบริสุทธิ์ใจที่ได้ลงแรง...ลงมือทำกันอย่างเต็มที่ จึงทำให้อุปสรรคปัญหาต่างๆ ผ่านพ้นไปได้ และเป็นครั้งแรกที่อาตมาต้องยืนเทปูนมากกว่า ๒๐๐ ถัง เพื่อให้เสร็จทันก่อนเที่ยง ในการก่อสร้าง พระแท่นโอวาทปาติโมกข์ เป็นรูปดอกบัวทรงกลมขนาดใหญ่ ยกสูงจาก ลานพระโอวาทปาติโมกข์ ที่ปูด้วยหินอ่อน ประมาณ ๑๐๑๒ นิ้ว ใช้เวลาไม่เกิน ๓ ชั่วโมง ใช้เครื่องผสมปูน ๓ เครื่อง จนสามารถสร้างเสร็จทันตามต้องการ หลังจากที่ลงไปก่อสร้างห้องพระสถูปด้วยตนเอง มีช่างฝีมือมาช่วยผสมปูนก่อให้หนึ่งคน จนพระสถูปและส่วนต่างๆ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ สมส่วน เหมาะควร ตรงประโยชน์โดยธรรมทุกประการ ด้วยผลจากการเจริญภาวนา จึงได้รูปแบบ ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ตำแหน่งพื้นที่ วัสดุ วัตถุมงคล มาอย่างเหมาะสม ด้วยการช่วยเหลือของคณะศรัทธา ๔๕ คน... พระภิกษุ ๔ รูป ทีมงานช่างฝีมือ ๒ ชุด ชุดละ ๓ คน จากบ้านเราที่เป็นศิษย์ศรัทธา ...อะไรๆ จึงไม่เป็นปัญหา ที่สำคัญใช้เงินน้อยมาก จึงมิได้โฆษณาบอกบุญ เรี่ยไร เรี่ยราดกันจนน่ารังเกียจ และเรื่องปัจจัยเงินทองเป็นธุระของคณะศรัทธาฯ ที่ร่วมจัดหากันมาตามกำลัง เพื่อสนองความต้องการเรียกใช้อันถูกต้องชอบธรรม ที่เรียกใช้บนความเหมาะควรเป็นกัปปิยภัณฑ์ ไม่ผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมวินัย เพื่อความบริสุทธิ์ในวัตถุต่างๆ ที่ไม่เป็นมลทินด้วยอาบัตินิสสัคคีย์ปาจิตตีย์ ...จะได้เหมาะควรแก่การน้อมถวายบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า...

 

อาตมาไม่ยินดีในการกระทำที่ออกไปในลักษณะเรี่ยไร แต่ไม่ขัดข้องหากมีการร่วมบุญมาด้วยจิตศรัทธา ซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายศรัทธาสาธุชน ที่ทำกันอย่างระมัดระวัง ใน การรับปัจจัยจากญาติโยม เพราะหากทางอินเดียยกเลิกโครงการฯ แล้ว จะคืนกลับกันไม่ถูกตัวถูกคน... เดี๋ยวจะยุ่งยากใจกัน ดีไม่ดีเจอข้อกล่าวหาหลอกลวงประชาชน... เรื่องของเรื่องจึงเงียบสงบต่อการบอกบุญ... แต่สุดท้ายก็มีมามากพอใช้ในการพัฒนา จนบัดนี้เสร็จสมบูรณ์ดีแล้วในการก่อสร้างตามแบบแผน จะเหลือเพียงการขัดพื้นผิวลานหินอ่อน ที่น่าจะจบในปลายเดือนนี้

จึงขอสาธุชนร่วมอนุโมทนาบุญเถิด ให้ได้สมบูรณ์เสมอกันในอานิสงส์แห่งบุญกุศลดังกล่าวนี้ ด้วยจิตที่มั่นคงในศรัทธาพระพุทธศาสนา ที่สำคัญ พึงสร้างสติปัญญาให้ยิ่งขึ้นด้วยการปฏิบัติอบรมจิตตภาวนา จนเกิดความรู้ถูกต้องชอบโดยธรรม อันสามารถทำให้การสละละวางกิเลสได้... ด้วยปัญญารู้ชอบนั้นเป็นบุญกุศลอันประเสริฐสุด เป็นที่สุดแห่งบุญกุศลในพระศาสนาอย่างแท้จริง ที่ควรแก่การสาธุการ!! เพราะนั่นแหละคือบุญกุศลแท้ในพระพุทธศาสนา

ขอเจริญพร

ข่าวอื่นๆ