คำถามจากนักแสวงบุญในอินเดีย!!

วันที่ 09 พ.ย. 2557 เวลา 14:05 น.
คำถามจากนักแสวงบุญในอินเดีย!!
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา ๑.มีปัญหาเรื่องตั๋วเครื่องบินของสายการบินไทย จากกรุงเทพฯพุทธคยา (อินเดีย) เป็นประจำทุกปี ที่ชอบอ้างว่า เต็มแล้ว หรือถ้ามีก็ราคาแพง แต่เมื่อขึ้นไปบนเครื่องบิน จะมีที่นั่งว่างเสมอ... ปีหนึ่งๆ พุทธศาสนิกชนชาวไทย เดินทางไปอินเดียเนปาล จำนวนหลายล้านคน เพื่อจาริกแสวงบุญ อยากฝากถึง รัฐบาล คสช. ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วยจัดระเบียบการบินไทย อย่าเอาเปรียบผู้บริโภคให้มากเกินไปเลย เป็นบาปเปล่าๆ เพราะคนจำนวนมากที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไม่ได้ร่ำรวย แต่ด้วยต้องการไปกราบสักการบูชาสังเวชนียสถานของพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงนำเงินเก็บออมไว้มาใช้จ่าย เพื่อเป็นเสบียงบุญให้กับชีวิต รัฐบาล คสช.น่าจะสนใจจัดเที่ยวบินแสวงบุญให้คนยากจนฟรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กลับคืนสู่พระพุทธศาสนา ได้รับความรู้จาก พระภิกษุวิทยากร ที่มีความรู้ถูกต้อง ปฏิบัติตนถูกต้อง ตามความเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

๒. ...ไปทัวร์แสวงบุญแต่ละปี การชักชวนกันทำบุญสร้างวัดนั้น...วัดนี้ ที่เกิดใหม่อยู่ตลอดเวลา แต่ดูๆ ไป ไม่น่าจะเป็นวัดพุทธศาสนา เป็นได้เพียงแค่ที่พักของนักแสวงบุญก็เก่งแล้ว เพราะมีการเรี่ยไรเงินกันตลอดเวลา แม้เข้าพักก็ยังต้องมีการถวายเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น การทอดผ้าป่าฯ ที่ไม่ได้มุ่งถวายผ้า แต่ใช้เป็นพิธีการบังหน้าเพื่อหาเงินเข้าวัดเหล่านั้น ไม่ทราบว่า หน่วยงานพระพุทธศาสนา องค์กรสงฆ์ ทราบเรื่องดังกล่าว มีการออกหนังสือรับรองการสร้างวัดเหล่านั้นตามโฆษณาหรือไม่... ที่สำคัญมีการไปคิดจัดโครงการซ่อมแซม ก่อสร้าง เสนาสนะในเขตสังเวชนียสถาน อย่างล่าสุด ประกาศบอกบุญ ร่วมบริจาค ซ่อมแซมซุ้มประตูในพระศรีมหาโพธิ์ถึงซุ้มละหนึ่งล้านสองแสนบาท ซึ่งพิจารณาดูแล้ว มีราคาแพงมากเกินไป... ทำไมสมาคมบริหารพระศรีมหาโพธิ์/อินเดีย ไม่ขอรับเงินสนับสนุน จากรัฐบาลอินเดีย ที่มีรายรับจากธุรกิจท่องเที่ยวจำนวนมหาศาล ซึ่งได้จากนักแสวงบุญ ชาวพุทธที่เดินทางมาจากทั่วโลก ปีละหลายสิบล้านคน... ให้ตั้งข้อสังเกตว่า การคิดโปรเจกต์บุญเหล่านี้ มักเป็นไปในนามภิกษุไทยบางรูปและคณะฯ ที่มีสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระอินเดียในมหาโพธิ์ฯ... เรื่องดังกล่าว ท่านเจ้าคุณวีรยุทธ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย น่าจะทราบรายละเอียดดี... หากไม่ทราบก็ควรทราบ และควรจัดการให้ถูกต้อง ไม่ควรปล่อยให้เกิดการขยายภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์ไทยในอินเดียเนปาลไปในเชิงวัตถุนิยม จนลืมการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพฤติกรรมพระทุศีล ประพฤติผิดวินัย แสวงหาเงินทอง... ไม่ควรมีมากจนชาวฮินดูส่ายหน้าแบบแขกว่า... มันเป็นเช่นนี้เอง จึงได้สูญสลาย!... วานฝากผ่านหลวงพ่อพระอาจารย์อารยะวังโส ถึงทุกหน่วย... ทุกบุคคล... ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันใส่ใจเรื่องเหล่านี้บ้าง ก่อนจะเสียหายในภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนา และเพื่อคุ้มครองศาสนิกชนไม่ให้สูญเสียเงินทองไปกับบรรดาอลัชชี...เดียรถีย์ทั้งหลาย ที่กลับชาติมาเกิดกันมากมายในปัจจุบันนี้...

วิสัชนา เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา จากทั้งสองเรื่อง เป็นเรื่องจริง ที่ไม่ต้องตรวจสอบตีตรารับรอง จึงอนุญาตนำลง ธรรมส่องโลก เพื่อสื่อสารถึงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของประเทศ โดยเฉพาะอุบาสกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรรับทราบ พิจารณาตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงดู เพื่อวางแผนคุ้มครองผู้บริโภค ศาสนิกชนตาดำๆ ที่มุ่งหวังจะได้บุญกุศล จึงยอมจ่ายเงินทอง คนละหลายหมื่นบาท เพื่อแสวงบุญในอินเดียเนปาล... อาตมาเคยนั่งคิดเล่นๆ ว่า... ถ้าอาตมามีลูกศิษย์ ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพระพุทธศาสนา มีอำนาจวาสนาเป็นผู้บริหารบ้านเมือง ดังเช่น รัฐมนตรี หรือ นายกรัฐมนตรี จะแนะนำให้จัดเที่ยวบินพิเศษ นำศาสนิกชนจากทั่วประเทศไปนมัสการบูชาสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง ปีละ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ คน ให้ได้ทุกปี จัดหาพระสงฆ์หรือฆราวาสที่มีความรู้ความประพฤติ สมฐานะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นำประกอบศาสนกิจที่ถูกต้อง จะได้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ...แต่เสียดาย อาตมาไม่พบลูกศิษย์ที่รู้คุณพระพุทธศาสนา... โครงการที่คิดไว้จึงยังไม่เป็นจริง จึงฝากท่านอุบาสกประยุทธ์ เผื่อจะสละเครื่องบิน ซี ๑๓๐ มาทำภารกิจบุญกุศลนี้ได้บ้าง จะได้ทำบุญให้ประเทศชาติ ที่อดีตเคยเป็นฐานทัพให้อเมริกัน นำระเบิดไปทิ้งใส่ประเทศเพื่อนบ้าน... จนเดี๋ยวนี้ เพื่อนบ้านดีขึ้นมากกว่าเรา ที่สาละวันเตี้ยลงไปในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านจิตสำนึกความเป็นศาสนิกชน

ส่วนในปุจฉาข้อที่ ๒ ในส่วนของอาตมานั้น ก็คงทำได้เฉพาะการสอนให้ศาสนิกชนเข้าใจในสาระธรรมของพระพุทธศาสนา ว่า... บุญกุศลอันเป็นเลิศ คือ สติปัญญาที่มีธรรม... ที่ควรมุ่งหวังพัฒนาให้เกิดขึ้นในชีวิต เพื่อการก้าวข้ามพ้นห้วงแห่งทุกข์ได้จริง... ในส่วนวัตถุปัจจัยไทยทานทั้งหลายนั้น เป็นบุญกุศลทั่วไป เพื่อการลอยคอไปในทะเลทุกข์ได้อย่างมีเครื่องช่วยประคองให้บรรเทาทุกข์เท่านั้นเอง... เมื่อเข้าใจเช่นนี้ พึงอย่าไปมัวเมากับการทำบุญตามแผนโฆษณาของฝ่ายการตลาดของพวกผีเปรตทุศีลให้เสียเวลาเลย มุ่งสู่เส้นทางตรง “อริยมรรค” เจริญสติปัญญา ประกอบการกุศลอย่างรู้ประโยชน์และความเหมาะควร จักประเสริฐและปลอดภัยอย่างแท้จริง!!

เจริญพร