วิทยากรกระบวนการพัฒนางานกระบวนธรรม นำยุคดิจิทัล

วันที่ 29 มิ.ย. 2557 เวลา 07:22 น.
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ (วัดสระเกศ) เห็นความสำคัญและประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อ ได้จัดทำโครงการ “วิทยากรกระบวนการ พัฒนางานกระบวนธรรม นำยุคดิจิทัล” โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะ ผ่านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้าและกว้างไกลยิ่งขึ้น

ในการนี้ได้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 50 รูป โดยเป็นทั้งพระภิกษุและสามเณรที่พำนักอยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บางรูปเดินมาไกลจาก จ.พิจิตร และนครราชสีมา เลยทีเดียว

สาเหตุที่ทำให้ท่านเหล่านี้ตัดสินใจเข้าร่วมอบรมนั้น เพราะเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังที่สามเณรชัยวัฒน์ ประจำพรรค วัดบางมดโสธราราม ได้เขียนเล่าความรู้สึกของการเข้าร่วมโครงการฯ ว่า “ต้องการประสบการณ์ใหม่เพื่อนำมาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น สามารถเป็นผู้นำของสังคมได้ และชี้ทางให้กับสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม”

 

สามเณรรูปนี้ แสดงความเห็นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการจัดการอบรมว่า “เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพระวิทยากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ (Knowledge) ด้านทัศนคติ (Attitude) ด้านทักษะ (Skill) และด้านประสบการณ์ (Experience) ในการเผยแผ่ธรรมะ”

การอบรมครั้งนี้ ช่วงต้นจะเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรกระบวนการ พัฒนางานกระบวนธรรม” วันที่ 27-29 มิ.ย. 2557 ณ ค่ายพุทธบุตรอารยาภิวัทธน์ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งดำเนินการอบรมโดยวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านกระบวนการอบรมด้านพุทธจิตอาสามุ่งพัฒนาคนและสังคมด้วยการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา และกระบวนการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยากลุ่ม ตลอดทั้งเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านการบรรยาย การเขียน และการบรรยายธรรมผ่านรายการวิทยุและโทรทัศน์

 

หลังจากนั้นจึงเข้าอบรมหลักสูตรภาค “ดิจิทัล ดิจิธรรม” ระหว่างวันที่ 4-5 ก.ค. 2557 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และวันที่ 6 ก.ค. 2557 ศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพระวิทยากร ในการใช้สื่อต่างๆ ในการเผยแผ่ธรรมะ ตามที่พระอภิสิทธิ์ โรจนญาโณ วัดอัมพวัน กรุงเทพฯ หนึ่งในผู้สมัครได้บอกถึงการตัดสินใจเข้าร่วมอบรมว่า

“เพื่อจะได้นำไปช่วยอบรม ขัดเกลา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนและฝึกฝนตนเอง เพราะเยาวชนตอนนี้ห่างหายจากคุณธรรมและจริยธรรมไปมาก จึงต้องการสื่อที่ทันสมัยในการทำให้เขากลับมาสนใจคุณธรรมและจริยธรรมอีกครั้ง ซึ่งหากตัวเองสามารถเข้าไปพัฒนาเยาวชนเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ ไม่มากก็น้อย ขอได้ช่วยก็ดีใจแล้ว”

เมื่อจบโครงการฯ เชื่อว่าเราจะได้เห็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น และสร้างสังคมให้สุขสงบด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป