กระทำกรรมต่างกัน

วันที่ 08 มิ.ย. 2557 เวลา 10:29 น.
สังคมปัจจุบันนี้เราเห็นการเรียกร้องความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมอยู่เสมอๆ ความจริงแล้วในโลกนี้สิ่งที่ยุติธรรมที่สุดก็คือ “กรรม” คือ การกระทำของผู้นั้นเอง จะเป็นตัวกำหนด “ผล” ที่เขาจะได้รับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชีวิตและการเวียนว่ายตายเกิดนั้น แต่ละคนก็ทำกรรมต่างๆ ทั้งดีและชั่วมากมาย ดังนั้น การให้ผลของกรรมคงจะเป็นไปโดยพร้อมกันทั้งหมดไม่ได้ ต้องมีลำดับ และการเกื้อหนุน ตัดทอนกันไปตามแต่เหตุปัจจัย ซึ่งผู้ที่ไม่พิจารณาให้ดี อาจเข้าใจว่า กรรมไม่มีผล หรือให้ผลที่แตกต่างจากเหตุ

สำหรับผู้ที่เชื่อเรื่องของกรรม MQ ก็ขอนำเรื่องใน “จูฬกัมมวิภังคสูตร” สรุปมาในหนังสือชื่อ “พุทธกาล” มาคุยกันในวันนี้ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ ให้พยายามกระทำกรรมดีให้เพิ่มพูน และที่สำคัญก็พยายาม ลดละเลิก กรรมชั่ว เสียให้สิ้น หากต้องการสิ่งดีๆ ในชีวิต

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบสุภมาณพในพระสูตรนี้ไว้ว่า “...สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ ให้เลวและประณีตได้”

สุภมาณพได้ถามถึงรายละเอียดของการกระทำกรรม ขอให้พระพุทธองค์ทรงจำแนกเนื้อความของหัวข้อที่ตรัสมานี้ ให้ฟังโดยละเอียด

ทรงตรัสตอบความมีใจความดังนี้

ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง ในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้น ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ละปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศัสตรา ได้มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่ เขาตายไปจะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืน

ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ ในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมาก ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลังจะเป็นคนมีโรคน้อย

ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคนมักโกรธ ในภายหลังจะเป็นคนมีผิวพรรณทราม ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคนไม่มักโกรธ ไม่มากด้วยความแค้นเคือง ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธเคือง ไม่พยาบาท ไม่มาดร้าย ไม่ทำความโกรธ ความมุ่งร้ายและความขึ้งเคียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลังจะเป็นคนผ่องใส

ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจริษยา ย่อมริษยา มุ่งร้าย ในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อย ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีใจไม่ริษยา ย่อมไม่ริษยา ไม่มุ่งร้าย ไม่ผูกใจอิจฉาในลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของคนอื่น เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลังจะเป็นคนมีศักดามาก

ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไม่เป็นผู้ให้ข้าว น้ำ ในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะน้อย ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมเป็นผู้ให้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย เครื่องตามประทีป แก่สมณะหรือพราหมณ์ เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะมาก

ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคนกระด้าง เย่อหยิ่ง ย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ ในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำ ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคนไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง ย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง สักการะคนที่ควรสักการะ เคารพคนที่ควรเคารพ นับถือคนที่ควรนับถือ บูชาคนที่ควรบูชา เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนเกิดในสกุลสูง

ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ แล้วสอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่าอะไรเมื่อทำ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญามาก...