อำนาจธรรม...สู่ความสงบสุขแห่งแผ่นดิน

  • วันที่ 23 มี.ค. 2557 เวลา 11:28 น.

อำนาจธรรม...สู่ความสงบสุขแห่งแผ่นดิน

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา... ทำอย่างไรให้คนมีความสามัคคีกัน ...ประเทศชาติมีความสงบสุข!!

วิสัชนา... ขอเจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จากปุจฉาดังกล่าวที่ตั้งขึ้น จริงๆ แล้วตอบไม่ยาก หากเข้าใจพุทธภาษิตที่ว่า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี แปลว่า ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข แต่สิ่งที่ทำได้ยาก คือ การนำไปปฏิบัติว่า แล้วจะทำอย่างไรให้ชนในสังคมเกิดความพร้อมเพรียงกัน!?

ตรงนี้จึงน่าจะเป็นประเด็นของปุจฉา ซึ่งควรอย่างยิ่งต่อการช่วยกันคิดพิจารณาว่า จะทำอย่างไรดีหนอที่จะให้เกิดความสามัคคีขึ้นในสังคมไทย ที่นับวันสาละวันเตี้ยลง จนนอนลง เหลือแต่ลงโลงตอกตะปูปิดฝา ยกขึ้นเมรุฌาปนกิจแบบเผาผีไม่มีญาติ ไม่ต้องมากไปด้วยพิธีรีตองใดๆ ...วันนี้สังคมไทยเริ่มปรากฏเค้าลางอย่างนั้นจริงๆ ด้วยสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นให้เห็น... ไม่เคยมี ก็มีปรากฏ... อาตมาฉันข้าวชาวบ้านมาโดยตลอด เดินเหยียบย่างไปตามหัวไร่ปลายทุ่ง ตั้งแต่อุบลราชธานี เลียบริมน้ำโขง ผ่านโขงเจียม ศรีเมืองใหม่ ไปฝั่งลาว กลับมาฝั่งไทยไปสู่ชายแดนใต้ ข้ามไปตามรอยหลวงพ่อทวดแถวรัฐเคดาร์ มาเลเซีย ขึ้นเหนือมาเชียงใหม่ จาริกไปตามดอย เยี่ยมไปชายแดนพม่า จนข้ามน้ำข้ามทะเลไปชมพูทวีป จำพรรษาในเนปาล อินเดีย ยังไม่เคยเห็นความทุกข์ครั้งยิ่งใหญ่ของชาวบ้านที่ทำไร่ทำนา ปลูกพืชปลูกผักกินไปตามประสา... ความทุกข์ของชาวบ้าน คือ ความทุกข์ของแผ่นดิน จริงๆ ... ติดตาม ข่าวสารแล้วให้สงสาร เมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยสัตว์มนุษย์ที่ไร้มนุษยธรรม!!

เมื่อกลับมาพิจารณาความทุกข์ของแผ่นดิน (ชาวบ้าน) ว่า จะดับได้อย่างไร !... ก็ให้นึกถึงหลักธรรมาธิปไตย ที่แปลว่า การถือหลักการเป็นสำคัญ ความมีธรรมเป็นใหญ่ โดยคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมเป็นที่ตั้ง... ทุกอย่างต้องยุติโดยธรรม ด้วยการเคารพธรรม การสักการะธรรม การน้อมเข้าไปหาธรรม เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม จะต้องมีธรรม และจะต้องสร้างธรรมขึ้นในสังคมนั้นๆ ดังคำสั่งสอนที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาถึงวิธีการที่ทำให้บ้านเมืองตั้งมั่นอยู่ในความร่มเย็น หาเสี้ยนหนามไม่ได้ ไม่มีการเบียดเบียนกัน คนในประเทศชาติมีความชื่นชมยินดีต่อกัน อยู่อาศัยกันอย่างมีความสงบสุข ไม่ต้องปิดประตูเรือนอยู่กัน... ซึ่งอาศัยการจัดการโดยธรรม ดังนี้

๑.แจกพืชพันธุ์ธัญพืชสำหรับเพาะปลูก และข้าวบริโภคแก่ชาวไร่ชาวนา...

๒.สนับสนุนทุนทรัพย์ เป็นทุนประกอบการค้าแก่พ่อค้า

๓.ปูนบำเหน็จความดีความชอบแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ที่ซื่อตรง ขยันขันแข็ง

อีกทั้งยังได้ทรงแสดงให้เห็นถึงการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นไปโดยธรรมว่า มิใช่เป็นไปเพื่อนำพาสังคมสู่ความสงบสุข... แม้จะยกเว้นภาษีให้บ้านเมืองที่ยังมีเสี้ยนหนามมากไปด้วยการเบียดเบียนกันจากโจรผู้ร้าย... แม้จะแกล้งใบ้หวย บอกเบอร์ แจกลาภให้อย่างไร้เหตุผล ประชานิยมอย่างไร้หลักการ หรือแม้จะลงโทษประหาร จองจำผู้กระทำความผิดนั้นๆ จนถึงการเนรเทศตำหนิโทษทั้งหลาย... อันการกระทำด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าว ไม่ชื่อว่าเป็นการจัดการโดยธรรม เพราะยากที่จะให้สิ้นไปซึ่งปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะไม่ได้แก้ไขลงไปที่รากเหง้าของปัญหาแห่งสังคมโดยรวม จึงยากที่จะให้บ้านเมืองตั้งมั่นอยู่ในความร่มเย็น ไม่มีการเบียดเบียนกัน (เรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ในกูฏทันตสูตร ซึ่งผู้คิดปฏิรูป...บริหารปกครองบ้านเมือง ควรหามาอ่านให้เข้าใจ...)

วันนี้กระแสความเดือดร้อนของสังคมไทยก็เช่นกัน มิได้มีอะไรแปลกเลย หากเข้าใจหลักธรรมในพระสูตรดังกล่าว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไร้ความสงบ มากไปด้วยความเบียดเบียนกัน แท้จริงมูลเหตุก็มาจากปัญหาปากท้อง... อันนำไปสู่ช่องว่างทางสังคมให้มีความเหลื่อมล้ำกันจนเกิดหลายมาตรฐานตามที่ชอบพูดกัน... ซึ่งลิขิตโดยกลุ่มการเมืองที่อาศัยกฎหมายเข้าไปสถิต ทำหน้าที่ปกครอง สืบเนื่องมาตามระบบประชาธิปไตย เพื่อมุ่งหวังพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง ประชาชนอยู่กินอย่างมีความสุข ได้เฉลี่ยปันผลทรัพยากรในประเทศกันอย่างทั่วถึง ด้วยกระบวนการที่เสริมสร้าง... ให้สืบเนื่องต่อไปแห่งมวลทรัพยากรในชาติ... ที่กลับตาลปัตร ให้เห็นความไม่เป็นไปตามหลักการที่กล่าว... มีการใช้อำนาจอย่างไร้ธรรม มีการใช้ความไม่เป็นธรรมเป็นอำนาจ มีการใช้วิธีการอธรรมในการปรุงแต่งจิตสำนึกประชาชนในชาติ ให้ผิดเพี้ยนวิบัติไปจากธรรม ให้มากไปด้วยความโลภ... เพื่อการสะดวกต่อการชักจูงในระยะหวังผล... สุดท้ายแห่งความจริงที่ปรากฏเป็นดอกผล จึงนำไปสู่ความวิบัติภาคสังคม ที่เกิดขึ้นจากความผิดเพี้ยนไปจากธรรม!!

ความวุ่นวาย ไม่สงบ ในสังคม จึงเกิดมีมากขึ้น เมื่อมีการบริหารจัดการไม่ถูกต้องโดยธรรม โดยเฉพาะต่อชาวไร่ชาวนา เกษตรกรของประเทศชาติ ผู้เป็นกำลังของแผ่นดิน... การใช้อำนาจหน้าที่ขูดรีด เรียกหาผลประโยชน์จากพ่อค้าพาณิชย์ ดังปรากฏเป็นข่าวอย่างเปิดเผย... การเหยียบย่ำข้าราชการดีมีอุดมการณ์ สนับสนุนข้าราชการกังฉิน เพื่อสนองความต้องการของตนและคณะอย่างไม่ถูกต้อง... ซึ่งการกระทำดังกล่าว หากมีอยู่ในสังคมใด ประเทศใด... สังคมประเทศนั้นย่อมพบกับความเร่าร้อน ไร้ความร่มเย็น... แผ่นดินจะทุกข์ตรม ...นั่นคือความจริงที่ทุกฝ่ายควรสำนึก ก่อนจะก้าวสู่การคิดหาหนทางนำสังคมไปสู่ความสงบสุขอย่างแท้จริง...

ขอเจริญพร

ข่าวอื่นๆ