ด้วยความระลึกถึง ท่านโกเอ็นก้า บุรุษวิปัสสนา...ผู้มีหัวใจธรรม (ตอนจบ)

  • วันที่ 18 ต.ค. 2556 เวลา 08:15 น.

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

แม้ว่าท่านโกเอ็นก้าจะถึงแก่ความตายหรือละจากโลกนี้ไปแล้ว... แต่ความยินดีของท่านโกเอ็นก้านั้น จะนำมาเป็นพลังอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำให้ไปสู่การทำให้สถาบันพุทธวิปัสสนาในปูเน่นั้น ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในเบื้องหน้าและเชื่อว่าสถาบันพุทธวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นที่นครปูเน่ที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ ก็จะเชื่อมโยงกับศูนย์วิปัสสนาของโกเอ็นก้าเพื่อสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในการทำให้พุทธศาสนานั้นมีความมั่นคงสืบเนื่องในแผ่นดินพระพุทธศาสนาในชมพูทวีปอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่...

วันนี้ แม้ท่านโกเอ็นก้าจะละจากโลกนี้ไปแล้ว แต่สิ่งที่ท่านโกเอ็นก้าได้กระทำไว้นั้น มีประโยชน์อันยิ่งต่อมหาชน และมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อระลึกถึงบุคคลที่กระทำคุณประโยชน์ในฐานะความเป็นอุบาสก... ในฐานะความเป็นผู้มีศรัทธาในพระศาสนา... บัดนี้ อาตมาจึงอาราธนาคณะสงฆ์วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย และคณะศรัทธาในค่ำคืนนี้ของวันที่ ๓๐ก.ย. ๒๕๕๖ จะได้ทำการสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ท่านโกเอ็นก้ามีสัมปรายภพเบื้องหน้าไปสู่ความสุข เบื้องหน้าเป็นที่สุดเพื่อพระนิพพาน...

และขอให้ทาง ดร.ภาวดี ทองอุไทย ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นข้อความและให้คุณรจนา ส่งไปทางมุมไบผ่านทาง Mr.Ratanakar ถึงครอบครัวของท่านโกเอ็นก้า ในคำพูดทั้งหมดนี้พร้อมทั้งภาพที่แสดงถึงการประกอบศาสนกิจในการสวดในค่ำคืนนี้ เพื่อยังให้ครอบครัวของท่านโกเอ็นก้าได้กระทำการอนุโมทนาและอุทิศบุญกุศลให้กับท่านโกเอ็นก้า และหลังจากสวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อความทั้งหมดได้มอบให้ทางท่านวินัยกัสสปะ จบแล้วช่วยแปลเป็นมาราตีให้พระสงฆ์อินเดียได้รับทราบว่าอาตมาได้พูดอะไรไว้ในค่ำคืนนี้... (โดยขอมอบให้อาจารย์ภาวดีช่วยแปลให้ทางท่านวินัยได้สรุปการแปลอีกครั้ง)

บัดนี้เป็นเวลาอันควร จึงอาราธนาพระสงฆ์ทุกรูปได้สวดพระอภิธรรมเพื่อกระทำการกุศลนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มีท่านโกเอ็นก้า และแม้คณะบุคคลทั้งหลาย ญาติ บรรพบุรุษของเราทั้งหลายเนื่องในเทศกาลเดือนสิบ จะได้มีส่วนในอานิสงส์ดังกล่าวนี้ เพื่อถึงความสุขความเจริญในวิถีธรรมในเบื้องหน้าเพื่อที่สุดแห่งพระนิพพาน ณ บัดนี้...

ข่าวอื่นๆ