ทั่วโลกช็อก สังฆราชสิ้นพระชนม์ กะทันหัน

  • วันที่ 08 ก.ย. 2556 เวลา 10:53 น.

ทั่วโลกช็อก สังฆราชสิ้นพระชนม์ กะทันหัน

ชาวพุทธไทยและทั่วโลกช็อก เมื่อสมเด็จพระอริวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี ป.ธ.9) วัดมกุฏกษัตริยาราม ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์สิ้นพระชนม์ เช้าวันที่ 18 ธ.ค. 2514

หนังสือพระจริยาวัตรและภารกิจสมเด็จพระสังฆราช เขียนไว้ตอนหนึ่งว่า

การสิ้นพระชนม์กะทันหันทำให้พุทธบริษัททั่วโลกตกตะลึง และเสียดายอาลัยเป็นล้นพ้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างที่พระองค์เสด็จไปงานศพที่วัดปิตุลาธิราช จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อรถบรรทุกคันหนึ่งชนรถพระประเทียบ บนทางหลวงแผ่นดินสาย 34 (บางนาตราด) ระหว่างกิโลเมตรที่ 1011 เวลาประมาณ 09.57 น.

พระราชดำรัส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2515 ถึงการสูญเสียพระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยตอนหนึ่ง

“ก่อนจะสิ้นปีนี้เอง เหตุการณ์ที่คิดไม่ถึงและไม่น่าจะเกิด ได้เกิดขึ้น สมเด็จพระสังฆราช ต้องสิ้นพระชนม์โดยปัจจุบัน ด้วยอุบัติเหตุ ทำความสะดุ้งสะเทือนและความเศร้าสลดใจแก่เราอย่างหนัก

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น ทรงเป็นอภิปูชนียบุคคล ผู้ควรเคารพยิ่ง เพราะทรงเป็นที่ตั้งแห่งคุณความดี ทรงเป็นตัวอย่างของกัลยาณบุคคล ผู้บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมและความสะอาดสุจริต ทรงแผ่ความเมตตาแก่คนทุกคน ไม่เลือกหน้า ทรงเพียรพยายามประกอบกรณียกิจทุกๆ ด้าน เพื่อเกื้อกูลความสุขของมวลชนทุกหมู่ทุกเหล่า ไม่ว่าชาติศาสนาใด ด้วยความเที่ยงตรง แน่วแน่และเสียสละ

ท่านทั้งหลายรำลึกถึงพระองค์ท่านดังนั้นแล้ว ควรที่จะน้อมนำมาคิดให้เห็นแจ้งจริงแก่ใจว่า ทุกวันนี้ที่บ้านเมืองและตัวท่านมีความสวัสดีอยู่ได้ก็เพราะมีผู้ที่ถือมั่นในสุจริตธรรม พยายามปฏิบัติและแผ่ความดีให้เป็นประโยชน์ถึงผู้อื่น

เพราะฉะนั้น ทุกคนจะต้องร่วมกันรักษาความดีงาม ให้ดำรงมั่นคงอยู่ในแผ่นดิน เพื่อความเป็นปึกแผ่น ความผาสุกและความก้าวหน้าของประเทศชาติและของคนไทยทุกถ้วนหน้า”

พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อพระชนมายุ 73 ปี 11 เดือน 2 วัน พรรษา 54 ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช 6 ปี 22 วัน

องค์กรชาวพุทธทั่วโลกเมื่อทราบข่าวเศร้าสลดนี้ส่งคำไว้อาลัยมายังรัฐบาลและคณะสงฆ์ไทย

ในขณะที่ราชสำนักประกาศไว้ทุกข์ 15 วัน ส่วนพระศพนั้นโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร

พระประวัติ (ย่อ)

พระนามเดิม สมเด็จพระสังฆราช (จวน) คือ ลำจวน นามสกุล ศิริสม ภายหลังเปลี่ยนเป็น จวน ประสูติวันที่ 16 ม.ค. 2440 ณ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

พระชันษาได้ 18 ปี บรรพชาเป็นสามเณร ณ พระอุโบสถ วัดมกุฏกษัตริยาราม อุปสมบทเป็นพระภิกษุ 26 มิ.ย. 2460 สอบ ป.ธ.9 ได้ใน พ.ศ. 2472

พระเกียรติคุณพิเศษคือเป็นพระราชกรรมวาจารย์เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช วันที่ 22 ต.ค. 2499

ในการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 16 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2508 นั้น พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีเป็นการเฉพาะท่ามกลางมหาสมาคมทั้งฝ่ายพุทธจักรและราชอาณาจักร เพื่อให้สมกับที่เป็นสกลมหาสังฆปริณายก ประธานาธิบดีสงฆ์

ข่าวอื่นๆ