ธรรมบรรยาย ณ วัดพระแก้วน้อมถวายเป็นพระราชกุศล... เมื่อ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๖(ตอน ๑๓)

  • วันที่ 27 ส.ค. 2556 เวลา 09:25 น.

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

พระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมด้วย “กตัญญุตาธรรม” เทิดทูนบูชาสมเด็จพระบรมชนกนาถ มุ่งมั่นสนองพระเดชพระคุณฯ ดำเนินตามรอยพระยุคลบาท แบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรากฏในพระราชนิพนธ์ของใต้ฝ่าละอองพระบาทถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๑๕ ซึ่งข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญส่วนหนึ่งมา ณ ที่นี้ ดังนี้

“...ขอน้อมกราบ พระบาทมา บูชาพ่อ

พ่อเพียรก่อ ชายมา จนกล้าแข็ง

พ่อรักชาย ห่วงชาย ไม่แสดง

พ่อคอยแจ้ง ทิศทาง ให้สร้างตน...”

ครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่ที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าจดจำจารึกไว้ คือ โอกาสที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๑๕ และทรงมีพระราชกระแสอันเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่ทรงถวายสัตย์ปฏิญาณในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ณ พระอุโบสถแห่งนี้ ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต น้อมเกล้าฯ อัญเชิญมาเป็นสิริและมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า มีความว่า

“...ข้าพเจ้า ผู้เป็นมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิต

จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชน จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่าง โดยเต็มกำลัง สติปัญญา ความสามารถ และโดยความเสียสละ

เพื่อความเจริญ ความสงบสุข และความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่...”

จากวันนั้นตราบจนถึงวันนี้ ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงเมตตาบำรุงสุขปวงประชาในทุกด้าน ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นเวลาต่อเนื่องนับสิบๆ ปี ทรงส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนยากจนในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารใน จ.นครพนม อุดรธานี กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี และสงขลา ทรงให้จัดตั้งโครงการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กยากจนแต่เรียนดี จังหวัดละ ๒ ทุน (ชาย ๑ ทุน หญิง ๑ ทุน) เพื่อให้มีโอกาสเรียนต่อในระดับสูงขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมจำนวนผู้ได้รับทุน ๗๖๖ รายแล้ว และในปี ๒๕๕๖ นี้ เป็นปีแรกที่มีนักเรียนได้รับพระราชทานทุนต่อเนื่องศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ยังมีพสกนิกรอีกมากที่ไม่ทราบว่า เมื่อพระชนมายุเพียง ๗ พรรษา ได้เสด็จฯ ไปทำพิธีเปิดป้าย “สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย” ณ โรงพยาบาลเด็ก เป็นการทรงงาน “ลำพัง” ด้วยพระองค์เองเป็นครั้งแรก และนอกจากที่ทรงศึกษาวิชาทหารจากประเทศออสเตรเลีย จากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกไทยแล้ว ยังทรงศึกษาด้วยพระองค์เองจนได้รับปริญญานิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ ๒ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกด้วย ทรงมีประสบการณ์สูงและเชี่ยวชาญการบินมาก เป็นที่ชื่นชมของปวงข้าพระพุทธเจ้า ที่เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๕ ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงเป็นนักบินที่หนึ่งในเที่ยวบินพิเศษมหากุศล นำคณะพุทธศาสนิกชนเดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าวิเวกธรรม อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อให้คนไทยได้ร่วมทำบุญกับใต้ฝ่าละอองพระบาท ในการจัดหาเงินทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนยากจน

ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงสนพระราชหฤทัยในกีฬามวยไทย ฟุตบอล บาสเกตบอล เจ็ตสกี ฟันดาบ เป็นต้น ทรงสนับสนุนให้สภามวยไทยและสภามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของใต้ฝ่าละอองพระบาท พัฒนาและดำเนินการ จนมวยไทยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้เป็น ๑ ใน ๖๙ ชนิดกีฬา ในทำเนียบกีฬาโอลิมปิกอีกด้วย ทรงมีพระราชดำริให้เยาวชนเรียนรู้ประวัติของมวยไทย ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้เยาวชนผูกพันกับกีฬามวยไทย เพื่อจะได้ห่างไกลจากยาเสพติดให้มาก

(อ่านต่อฉบับหน้า)

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ