แวดวงสงฆ์

  • วันที่ 11 ส.ค. 2556 เวลา 11:00 น.

แวดวงสงฆ์

สมเด็จพระพุฒาจารย์ มรณภาพ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระอารามหลวง ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มรณภาพ ที่โรงพยาบาลสมิติเวช เมื่อเวลา 08.41 น. วันที่ 10 ส.ค. 2556 เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด

ทางวัดสระเกศกำหนดเคลื่อนศพมาตั้งที่ศาลาการเปรียญวัดสระเกศ เวลา 09.00 น. วันที่ 11 ส.ค. 2556 เปิดให้ประชาชนและพระสงฆ์สรงน้ำศพตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกระทั่งพระราชทานน้ำหลวงสรงศพในเวลา 17.00 น

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว ป.ธ.9 ฉายา อุปเสโณ นามสกุล โชคชัย) เกิดเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2471 ณ บ้านเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย อุปสมบทที่วัดสระเกศ เมื่อปี พ.ศ. 2492 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ เมื่อปี พ.ศ. 2533 นับเป็นพระเถระที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ จึงเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2547 เนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการประชวร

นอกจากนั้น ยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (มหานิกาย) และแม่กองงานพระธรรมทูต

เจ้าอาวาสวัดไทยแอลเอ

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอตคอม รายงานวันที่ 3 ส.ค. 2556 ว่า พระราชพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร) ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ถวายใบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดไทยแอลเอ สหรัฐอเมริกา แด่พระราชธรรมวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร) หลังจากทำหน้าที่หัวหน้าสงฆ์วัดแห่งนี้มานานกว่า 11 ปี นับแต่พระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) มรณภาพ

พระราชธรรมวิเทศ อายุ 81 ปี เดินทางมาประจำวัดไทยแอลเอ ในปี พ.ศ. 2531 เมื่อหลวงเตี่ยมรณภาพลงในวันที่ 2 ก.ย. พ.ศ. 2545 ได้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าสงฆ์” ตอนนี้เป็นเจ้าอาวาสเต็มตัวแล้ว

อบรมพระนวกะที่วัดสุวรรณาราม

พระราชปริยัติเวที (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แจ้งข่าวผ่าน Line ขอเชิญผู้ศรัทธาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะ ในการอบรมถวายความรู้ด้านปริยัติและปฏิบัติกรรมฐานแก่พระภิกษุนวกะ (พระบวชใหม่) ในวัดที่อยู่ในเขตบางกอกน้อยประมาณ 250 รูป ระหว่างวันที่ 1317 ส.ค. 2556 ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ทราบแล้วเชิญผู้ศรัทธาทุกท่านครับ

ถวายเครื่องสักการะพระเถระ

ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร อภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ ร่วมเดินทางไปถวายเครื่องสักการะและสมณบริขาร แด่สมเด็จพระราชาคณะและกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 21 รูป 16 วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ธนาคารปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของธนาคาร

กำหนดสอบธรรมประจำปี

มหาเถรสมาคม มีมติเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2556 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2556 พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้นำเสนอ ดังนี้

1.นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ 1316 ต.ค. 2556 รวม 4 วัน วันละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วัน ให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง

2.นักธรรมชั้นโทเอก กำหนดสอบวันที่ 1922 พ.ย. 2556 รวมสอบ 4 วัน วันละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วัน ให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง

3.ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันอังคารที่ 26 พ.ย. 2556 สอบ 1 วัน โดยในภาคเช้าสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา 08.30 น. ให้เวลา 3 ชั่วโมง ภาคบ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้วิชาละ 50 นาที เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ใช้ข้อสอบแบบปรนัย หรือแบบเลือกตอบ

เจ้าอาวาสวัดที่สุพรรณประกาศห้ามยืมเงิน

เห็นข่าวพระมหาณรงค์ ธมฺมานนฺโท วิทยฐานะ นธ.เอก ปธ.5 พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดหน่อพุทธางกูร ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ติดป้ายหน้ากุฏิห้ามยืมเงินโดยเด็ดขาด เพราะถูกเบี้ยวจนเข็ด ก็ขำไม่ออก แต่หากดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องธรรมดาของคนยืมเงินกับพระ มักไม่ใช้คืน เพราะคิดว่าพระมีเมตตา ให้ยืมก็เหมือนให้เลย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ