ธรรมเทศนา...ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๖(ตอน ๑)

วันที่ 24 ก.ค. 2556 เวลา 09:24 น.
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา/วิสัชนา...

สืบเนื่องมาจากการจัดงานสวดพระปริตรอธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย ครั้งที่ ๔๕ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงมีพระราชานุญาตให้ คณะกรรมการจัดงานฯ โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่จะถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๖ ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งทรงมีพระราชานุญาตให้จัดงานได้ ตามที่คณะกรรมการจัดงานฯ ได้กราบทูลขอพระราชานุญาตเพื่อจัดงาน “สวดพระปริตร อบรมจิตตภาวนา น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล...” ครั้งที่ ๔๕ ในปีที่ ๗ แห่งการจัดงานสืบเนื่องมา ...ที่สำคัญยิ่งของความปีติยินดี เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้คณะกรรมการจัดงานฯ นำพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เข้าประกอบศาสนกิจ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ได้ ในครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๖ และในครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๖

สำหรับครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๖ นั้น ได้มีการจัดงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ มีประชาชนแต่งชุดขาว พร้อมดอกไม้ธูปเทียน มาร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนากันมากมาย ก่อเกิดปีติสุขกันทั่วหน้า ด้วยพระพุทธานุภาพขององค์พระพุทธปฏิมาแก้วมรกต หรือพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยมาโดยตลอด ในโอกาสดังกล่าว อาตมาได้รับอาราธนานิมนต์ไปทำหน้าที่เป็นประธาน นำประชาชนเจริญพระพุทธมนต์ และได้มีโอกาสให้ธรรมบรรยาย นำอบรมจิตตภาวนา เพื่อการพัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์พร้อมด้วยอำนาจธรรม... จึงเห็นควรนำธรรมบรรยายในวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๖ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มาลงเผยแผ่ใน “ธรรมส่องโลก” เพื่อประโยชน์ของสาธุชน ผู้ใคร่ในการศึกษาทั้งหลาย ที่ได้ติดตามศึกษาธรรมะบนหน้าหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์มาโดยตลอด... และเป็นการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสาธุชนไปร่วมปฏิบัติธรรม อบรมจิตตภาวนา สวดบูชาพระรัตนตรัย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๖ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในครั้งที่ ๒ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ ก.ค. ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐๐๙.๐๐ น. จึงขอนำธรรมบรรยายสู่การอบรมจิตในบางตอนมาเผยแผ่ในครั้งนี้ พึงติดตามศึกษา ณ บัดนี้เทอญ

“... ต่อไปนี้ ขอให้พุทธบริษัททุกๆ ท่าน ทั้งพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา พึงกระทำความสำรวม ประนมมือถวายการสักการบูชา องค์พระพุทธปฏิมาแก้วมรกต องค์พระประธาน ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถแห่งนี้ ด้วยความเคารพนบนอบ ด้วยความสำรวมกาย วาจา ใจ อย่างยิ่ง...”

ความสำรวมกาย วาจา ซึ่งสำเร็จด้วยความสำรวมทางใจนี้ ย่อมก่อให้เกิดความสงบ เมื่อมีความสงบ ก็สามารถหยุดยับยั้งความวุ่นวายทั้งหลายได้ จะหยุดการกระทำที่เป็นอกุศลทั้งปวง นั่นหมายความว่า พร้อมแล้วด้วยสติ พร้อมแล้วด้วยสัมปชัญญะ พร้อมแล้วด้วยปัญญา

ต่อไป พึงกระทำความระลึกรู้ลงไปในความหมายแห่งธรรม อันให้เกิดพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ ระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ตลอดจนถึงแผ่นดิน อันหมายถึง พระมหากษัตริย์ ผู้ปกครองแผ่นดิน เป็นที่เคารพ เป็นหลัก เป็นธงของแผ่นดิน เป็นร่มบารมีแก่มหาชนในแผ่นดิน จึงขออัญเชิญบทสวด นพคุณ ที่ลิขิตโดย หลวงปู่จันทร์ กุสโล อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงฯ มาสวดสาธยายเพื่อบริกรรมลงสู่จิต เพื่อเสกจิตของเรานั้นให้สงบ สงบอย่างรู้ตื่น ไม่ได้สงบอย่างไม่รู้และหลับใหล แต่เป็นความสงบที่ตื่น ตื่นและเบิกบาน ด้วยอำนาจแห่งธรรมะที่ปลุกเสกลงไปที่จิตของเราทั้งหลาย

(อ่านต่อฉบับหน้า)