ช่วยกันพิจารณาปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา! (ตอน ๔)

  • วันที่ 18 เม.ย. 2556 เวลา 08:17 น.

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

จากตัวแทนชาวพุทธอินเดียและผู้สนใจในค่ำคืนที่ ๒๑ ณ หอประชุมใหญ่กลางเมืองนครปูเน่ และจากการไปบรรยายธรรมตามกิจนิมนต์ของมหาวิทยาลัยปูเน่ในครั้งนั้น อาตมาได้แสดงวิปัสสนาธรรมชั้นสูงแก่ผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติ ทั้งจากชาวพุทธและจากศาสนาต่างๆ ที่สนใจคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา

จนนำมาสู่การถวายที่ดินแก่อาตมาถึง ๒ แปลง แปลงที่ ๑ มีจำนวนเนื้อที่ดิน ๒๕ ไร่เศษ อยู่ห่างจากนครปูเน่ไปทางทิศเหนือประมาณร้อยไมล์ และแปลงที่ ๒ มีจำนวนเนื้อที่ดินมากกว่า ๑๐๐ ไร่ อยู่ในนครปูเน่ โดยชาวอินเดียผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะได้พร้อมใจกันสร้างเป็นสถาบันการศึกษาพุทธวิปัสสนาฯ ขึ้น น้อมถวายอาตมาโดยตรงด้วยเงินทุนเพื่อก่อสร้างศาสนวัตถุของชาวอินเดีย โดยวางแผนจะให้แล้วเสร็จประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๖

สิ่งที่อาตมากล่าวโดยสรุปคงจะพอนำไปสู่การมองเห็นถึงความศรัทธาของหมู่ชนในอินเดียเนปาล ว่ายังมีต่อพระพุทธศาสนาหรือไม่...อย่างไร และได้นำเสนอข่าวชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อินเดีย แห่งรัฐมหาราษฎร์ เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องตามที่กล่าวมา อันเป็นข่าวพาดหัวในหนังสือพิมพ์ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออาตมาเดินทางไปบรรยายตามกิจนิมนต์ของมหาวิทยาลัยปูเน่ และองค์กรชาวพุทธในอินเดีย เชิญสาธุชนพิจารณา...

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

 

ข่าวอื่นๆ