การประชุมนานาชาติณ เมืองพาราณสี อินเดียกรณีพระธรรมวินัยกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ(ตอน ๑)

วันที่ 21 ก.พ. 2556 เวลา 08:17 น.
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา : ตามที่มหาโพธิสมาคมของอินเดีย (Maha Bodhi Society of India) ได้จัดการประชุมนานาชาติในเรื่อง “Buddhist Jurisprudence and The Constitutional Law” ระหว่างวันที่ ๑๕๑๖ ก.พ. ๒๕๕๖ ณ Central University of Tibetan Studies, Sarnath Varanasi โดยคณะกรรมการจัดงาน International Conference ดังกล่าวได้เชิญท่าน Samdhong Rinpoche อดีตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลทิเบต ท่าน Lyonpo Sonam Tobgye ซึ่งเป็น Chief Justice of Supreme Court ของ Royal Court of Justice, Bhutan โดยมี Guests of Honors ๔ ท่าน ได้แก่

๑.Ven’ble Arayawangso, Vipassana Meditation Master, Thailand

๒.Justice Ashok Bhushan, Allahabad High Court, India

๓.Justice V. K. Shukla, Allahabad High Court, India

๔.Justice R. C. Deepak, Retd. Judge, Allahabad High Court, India

โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อศึกษาในเรื่องพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา (นิติธรรม) กับกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยประเด็นสำคัญคือ การศึกษารูปแบบพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ อันเป็นรากฐานของการจัดรูปแบบองค์กรชุมชนในพระพุทธศาสนา ที่อ้างอิงอำนาจแห่งธรรม เพื่อการนำมวลมนุษยชาติไปสู่สันติสุขที่แท้จริง โดยมีที่สุดคือความสิ้นทุกข์ (พระนิพพาน)

ในที่ประชุมดังกล่าว จึงต้องการรับฟังความรู้ในแนววิถีแห่งพุทธศาสนา ที่จัดวางรูปแบบพระวินัย เพื่อเป็นระเบียบแบบแผนในการถือปฏิบัติในชุมชนของพระพุทธศาสนา จึงได้อาราธนานิมนต์พระอาจารย์อารยะวังโสไปเป็น Hon’ble Guests I. เพื่อจะได้กล่าวบรรยายแนะนำตามประเด็นดังกล่าว และเพื่อจะได้ตอบคำถามแด่คณะผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งคงจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องไปตามแผนงานของมหาโพธิสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการจัดงาน

เนื่องจากห้วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงการเตรียมตัวนำพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๙ (ธรรมยุต) ไปศึกษาปฏิบัติธรรม ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย เป็นเวลา ๑๐ วัน ระหว่างวันที่ ๒๓ ก.พ.–๔ มี.ค. ๒๕๕๖ ซึ่งพระอาจารย์อารยะวังโสเป็นผู้รับภาระในฐานะหัวหน้าคณะทำงานจัดการฝึกอบรมในประเทศอินเดีย ตามบัญชาของคณะสงฆ์ (ธ) ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ จึงได้จัดทำเอกสารเสนอคำบรรยายให้กับที่ประชุมนานาชาติ ตามหัวข้อประชุมเรื่อง “Buddhist Jurisprudence and The Constitutional Law” เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในเบื้องต้น แทนการเดินทางเข้าร่วมบรรยายในห้วงเวลาดังกล่าว คณะศรัทธาฯ จึงเห็นควรขออาราธนานำมาตีพิมพ์เผยแผ่คำบรรยายดังกล่าว เพื่อสาธุชนจะได้รับความรู้อันจะนำไปสู่ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความเห็นด้วยจากพระอาจารย์อารยะวังโส จึงนำมาสู่ปุจฉาใน “ธรรมส่องโลก” ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับนี้ พึงติดตามอ่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเพิ่มพูนความรู้และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

วิสัชนา : ขอเจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก้าวย่างสู่ปีใหม่ มีงานพระศาสนาหลายเรื่องที่อาตมาต้องรับเป็นธุระตามบัญชาของคณะสงฆ์ (ธรรมยุต) ซึ่งคงจะได้นำมาบอกกล่าวเล่าให้ฟังกันต่อไป

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้