มาฆบูชาร่วมอนุโมทนากับชาวพุทธในอินเดีย(๑๐)

  • วันที่ 31 มี.ค. 2553 เวลา 19:56 น.

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส dhamma_araya@hotmail.com

ปุจฉา : กราบอาราธนาพระอาจารย์ ช่วยกรุณาเล่าเรื่องผลความสำเร็จของการจัดงานมาฆบูชาโลกในประเทศอินเดีย และมุมมองใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา |อันควรแก่การศึกษาตามที่ปรากฏในบทความ สว่าง ณ กลางใจ ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์...

วิสัชนา : ดังนั้นเมื่ออาตมาต้องรับภาระในการจัดงานมาฆบูชาโลกในครั้งนี้ จึงได้รับแรงใจ แรงเชียร์ จากผู้นำองค์กรพุทธศาสนาจากหลายๆ ชาติ โดยเฉพาะจากชาวพุทธ|ในอินเดียอย่างเต็มกำลัง มีการประสานงานกับทุกๆ ฝ่าย จนงานมาฆบูชาดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้น

สำคัญอย่างยิ่งอาตมาได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลสำคัญในรัฐบาลของอินเดีย และบุคคลระดับสูงชาวอินเดียในกรุงเดลี ซึ่งใกล้ชิดกับรัฐบาล ตลอดจนผู้นำระดับสูงที่บทบาทต่อรัฐท้องถิ่น ทั้งที่เป็นชาวพุทธและชาวฮินดู ตลอดจนการประสานสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ของเมืองราชคฤห์

โดยเฉพาะส่วนราชการผู้รับผิดชอบดูแล “เวฬุวัน” ซึ่งได้มอบหมาย รจนา วานิช อุปัฏฐากของอาตมา ติดต่อประสานงานมาโดยตลอด และทำได้ดีมากในการสร้างความคุ้นเคยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน ลดระดับความหวาดระแวง และเพิ่มความรู้สึกที่ประทับใจ มีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน จึงนำไปสู่ความสำเร็จของการยึดพื้นที่เวฬุวัน เพื่อคืนกลับมาสู่ความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา

ภายใต้ความร่วมมือจากพระนานาชาติหลายๆ รูปที่สำคัญ จนในที่สุดคณะรัฐบาลของรัฐพิหารได้ให้อาตมาและคณะเข้าพบเพื่อเสนอแผนการจัดสร้างศูนย์พุทธศาสนาโลก (Buddhist Council) ณ ภูเขาเวภาระ บริเวณถ้ำสัตตบรรณคูหา อันเป็นสถานที่ปฐมสังคายนาของพระพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่ง โดยรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐพิหาร อินเดีย จะพิจารณามอบที่ดินบริเวณดังกล่าวให้อาตมาและคณะ เพื่อนำมาพัฒนาสร้างเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของพระพุทธศาสนา

อ่านต่อฉบับหน้า

**ส่งคำถามหรือ แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆได้ที่ คอลัมน์ธรรมส่องโลก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อาคารบางกอกโพสต์ 136 ถนน ณ ระนอง แยกสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทรสาร 02-671-3132

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ