มาฆบูชาร่วมอนุโมทนากับชาวพุทธในอินเดีย(๒)

  • วันที่ 31 มี.ค. 2553 เวลา 19:42 น.

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส dhamma_araya@hotmail.com

ปุจฉา : กราบอาราธนาพระอาจารย์ ช่วยกรุณาเล่าเรื่องผลความสำเร็จของการจัดงานมาฆบูชาโลกในประเทศอินเดีย และมุมมองใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา อันควรแก่การศึกษาตามที่ปรากฏในบทความ สว่าง ณ กลางใจ ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์...

วิสัชนา : โดยเริ่มตั้งแต่เช้าของวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๓ มีการถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์นานาชาติ หลายร้อยรูป มีพระสงฆ์ไทยเดินทางไปร่วมหลายสิบรูป ทั้งจากธรรมยุติกนิกาย และมหายาน โดยเฉพาะตัวแทนพระสงฆ์ จากมหาจุฬาลงกรณ์ฯ ซึ่งได้รับอาราธนานิมนต์ไปร่วมบรรยายธรรมให้ชาวพุทธจากหลายประเทศได้ฟัง ณ ดิคซภูมี นาคปุระ ซึ่งมีสังฆนายก ของคณะสงฆ์ในอินเดีย เดินทางมาร่วมงาน และบรรยายธรรมด้วยเช่นกัน ได้แก่ ท่าน Sadanand Mahathero และท่าน Satayapala Mahathero ตลอดจนพระผู้ใหญ่ของอินเดีย และจากหลายชาติ ซึ่งได้ร่วมกันบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะแก่นธรรมที่ปรากฏอยู่ในพระโอวาทปาฏิโมกข์ และเมื่อเข้าสู่ภาคค่ำของวันดังกล่าว (๒๑ ก.พ. ๒๕๕๓) อาตมาในฐานะผู้นำ (Leadership) จึงได้กล่าวบรรยาย และนำสู่การสักการบูชา พระผู้มีพระภาค พระธรรม และพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา มีชาวพุทธจำนวนมาก จากหลายชาติ ร่วมกันจุดเทียน และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน เคลื่อนสายธารแห่งมหาชน ไปตามถนนเล็กๆ สู่บริเวณพระเจดีย์ใหญ่ หรือสถูปดิคซภูมี เพื่อทำการประทักษิณ บูชาพระรัตนตรัย

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ในแผ่นดินเกิดพระพุทธศาสนา หลังจากว่างเว้นมายาวนาน ร่วม ๑,๐๐๐ ปี เนื่องในงานมาฆบูชา ที่ชาวพุทธในอินเดียเกือบจะไม่รู้จัก และไม่รู้ถึงความสำคัญของความหมายธรรมในวันดังกล่าวเลย บัดนี้ได้ก่อเกิดขึ้นอีกครั้ง ท่ามกลางแสงเทียนแห่งความศรัทธา ที่ไหลไปเหมือนสายน้ำ สวยงาม และมีพลังอันยิ่งใหญ่ จากอำนาจแห่งพระรัตนตรัย ดุจแผ่ไปทั้งสากลจักรวาล อันจะได้ประกาศความยังคงอยู่ของพระพุทธศาสนาในโลกนี้ และการคืนกลับมาสู่หัวใจของชาวชมพูทวีปอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ ชาวพุทธจากทุกชาติ ที่อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์แห่งวันดังกล่าวนั้น ล้วนแล้วแต่มีความปีติอย่างยิ่ง ภายหลังจากการจัดงานมาฆบูชาเสร็จสิ้นไปแล้ว คำกล่าวขานถึงความสุข ความสงบ ที่เกิดจากมาฆบูชา ณ ดิคซภูมี นาคปุระ ก็ยังคงร่ำลือเล่าขานกันต่อไป ดังปรากฏหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาอันถูกต้อง เที่ยงตรง ต่อพระพุทธศาสนาภายหลังจากการจัดงาน ซึ่งคณะกรรมการจัดงาน จะต้องสรุปค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้เงินในการจัดงานครั้งนี้ ประมาณร่วม ๒ ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายทุกๆ หมวด โดยเฉพาะการจัดทำหนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ เป็นภาษาฮินดี (มารตี) ฯลฯ แจกจ่ายให้ชาวพุทธในชมพูทวีป เพื่อจะได้นำมาสู่การสวดมนต์ การศึกษาธรรมจากบทสวดในพระสูตรต่างๆ

โดยอาตมาได้แจ้งให้คณะศรัทธาชาวไทยได้ทราบว่า จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายหลายประการ ซึ่งก็ได้รับการช่วยเหลือมาจากหลายๆ ท่าน ที่เห็นความสำคัญในคุณค่าของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้ถวายปัจจัยรวมกันมากพอที่จะสนับสนุนการจัดงานมาฆบูชาโลกได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ได้มีคณะกรรมการ (ชาวไทย) ร่วมกันดูแล เพื่อบริหารกองทุนดังกล่าวให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ และคุ้มค่าทุกเม็ดเงิน และในขณะเดียวกัน อาตมาได้อบรมสั่งสอนให้ชาวพุทธในอินเดีย รู้จักการให้ทาน เพื่อสักการบูชาพระพุทธศาสนาด้วย ไม่ควรรอรับการช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็ได้ผลอย่างยิ่ง เมื่อชาวพุทธในอินเดียรวบรวมปัจจัยกันมาได้มากกว่า ๑ ล้านรูปี มากเพียงพอที่จัดงาน และคงจะให้การสนับสนุนอีกไม่มากนัก เพื่องานจะได้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะในด้านการถวายอาหาร ปัจจัยแด่พระสงฆ์ ที่เดินทางมาร่วมกันมากมาย จากหลายชาติหลายพื้นที่ แต่เมื่องานได้สิ้นสุดลงอย่างดียิ่ง กระแสแห่งความศรัทธาที่เกิดจากการเรียนรู้ธรรมะในมาฆบูชา จนซาบซึ้งถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาเปี่ยมล้น คณะกรรมการจัดงานชาวพุทธ และผู้นำของกลุ่มชาวพุทธในอินเดียหลายๆ ท่าน ซึ่งมีมติแจ้งให้อาตมาและคณะทราบว่า “ด้วยความเคารพต่อกูรูยี อารยะวังโส ที่ได้ทุ่มเทกำลัง เพื่อช่วยเหลือชาวพุทธในอินเดีย พวกเขาสำนึกในพระคุณนี้ จึงไม่ขอรบกวนเรื่องปัจจัยใดๆ ที่ต้องใช้ในการจัดงานมาฆบูชาโลกทั้งหมดจากกูรูยี พวกเขา (ชาวพุทธในอินเดีย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดงานดังกล่าวทั้งหมด ด้วยความซาบซึ้งและยินดียิ่ง...”

จากเรื่องดังกล่าว หลายๆ ท่านที่ไปช่วยจัดงานมาฆบูชาโลก ได้แต่พูดไม่ออก อิ่มใจ และประทับใจในบทบาทใหม่ของชาวพุทธในอินเดีย ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความศรัทธา จนปรากฏภาพข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ สื่อต่างๆ เผยแพร่กันไปทั่วอินเดีย ดังตัวอย่างข่าวนำในหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อฉบับหนึ่งของอินเดีย ที่ชื่อ Hitavada ในส่วน City Line ซึ่งได้ลงตีพิมพ์ข่าว พร้อมรูปภาพจากงานมาฆบูชา ณ ดิคซภูมี นาคปุระ รัฐมหาราษฎร์ อันเป็นฉบับหนึ่งในจำนวนหลายสิบฉบับ ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งตีพิมพ์และจำหน่ายในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๓ |อันควรแก่การนำมาแสดงให้สาธุชนผู้มีศรัทธาได้อ่านพิจารณา เพื่อร่วมอนุโมทนาในการจัดงานมาฆบูชาโลกครั้งนี้ ที่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเพื่อการนำพระพุทธศาสนาคืนกลับสู่ชมพูทวีป

อ่านต่อฉบับหน้า

**ส่งคำถามหรือ แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆได้ที่ คอลัมน์ธรรมส่องโลก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อาคารบางกอกโพสต์ 136 ถนน ณ ระนอง แยกสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทรสาร 02-671-3132

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ