มุทิตาสักการธรรมแด่พระเถราจารย์นามพระเทพโมลี (ตอน ๑)

วันที่ 14 พ.ย. 2555 เวลา 08:35 น.
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา :

เนื่องในโอกาสที่พระเทพโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร จะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระธรรมปาโมกข์ คณะภิกษุและศิษย์ศรัทธาจึงได้เตรียมจัดทำหนังสือบูชาสักการธรรม... และได้ขอให้พระอาจารย์อารยะวังโสได้เขียนเป็นบทความหรือบทนำในหนังสือดังกล่าว เพื่อการมุทิตาธรรม...

วิสัชนา :

ขอเจริญสุข สาธุชนผู้มีความศรัทธาหนักแน่นในพระพุทธศาสนา ผ่านพ้นฤดูกาลเข้าพรรษาสู่เทศกาลเปลี่ยนผ้าพระ ถวายผ้ากฐิน ซึ่งจะไปสิ้นสุดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ พุทธศาสนิกชนคงได้ประกอบการกุศลกันอย่างเต็มกำลังศรัทธาในกาลทาน ที่มีอานิสงส์ยิ่งดังกล่าว

ช่วงนี้จึงเห็นพระเถราจารย์รับกิจนิมนต์ไปร่วมฉลองการถวายผ้ากฐินตามวัดวาอารามต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ประกาศเป็นเขตจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์

อาตมาเองก็ต้องเดินสายรับนิมนต์ไปในหลายแห่งที่เป็นเครือข่ายของวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ลำพูน ซึ่งในวันที่ ๑๗ พ.ย.นี้ ก็จะต้องเดินทางไปร่วมฉลองสมโภชงานกฐินที่วัดพระธาตุเขาขุนน้ำคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช ที่พระภิกษุสงฆ์ในสายวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยไปอยู่จำพรรษา เพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมที่ได้ซื้อที่ดินบนภูเขาต้นน้ำคีรีวงสร้างเป็นวัดถวาย สาธุชนผู้ใดมีใจศรัทธาจะไปร่วมงานบุญกฐินดังกล่าวกับอาตมาก็ได้ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา อาตมาได้นำพระภิกษุสงฆ์ไปร่วมรับถวายที่พักสงฆ์ ณ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ที่คณะศรัทธาสร้างถวายเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรม มีสาธุชนมาร่วมงานบุญดังกล่าวกันพอสมควร เสร็จงานดังกล่าวประมาณใกล้เที่ยงจึงกลับมาพักที่วัดป่าอารยะวังสะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งในสาขาของวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน นอกเหนือจากมีวัดสาขาที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้เสร็จสิ้นงานถวายผ้ากฐินไปแล้ว และในวันนี้ (๑๓ พ.ย. ๒๕๕๕) ช่วงเย็น พระภิกษุสงฆ์จะร่วมประกอบสังฆอุโบสถฟังสวดพระปาติโมกข์ เนื่องจากตรงกับวันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ที่ตรงกับครบ ๑๕ วันพอดี แต่ก่อนที่จะได้เวลาร่วมลงอุโบสถฟังสวดพระปาติโมกข์

อาตมาได้รับลิขิตจากวัดราชผาติการามวรวิหาร ลงนามโดยพระครูโสภณศาสนกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามฯ ซึ่งแจ้งให้ทราบว่า... วัดราชผาติการามวรวิหาร กำหนดจะจัดพิมพ์หนังสือเนื่องในโอกาสที่พระเทพโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร เจ้าคณะเขตดุสิต (ธรรมยุต) จะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ที่ “พระธรรมปาโมกข์” ซึ่งเคยเป็นสมณศักดิ์เดิมของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐–๒๕๐๙ ชาววัดราชผาติการามฯ

ตลอดจนคณะศรัทธาสาธุชน จึงมีความปลาบปลื้มปีติยินดีกันถ้วนหน้า จึงได้วางแผนจัดทำหนังสือเพื่อเป็นเครื่องสักการธรรม เนื่องในวโรกาสสำคัญดังกล่าว โดยเฉพาะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๕ นี้ ซึ่งเป็นโอกาสที่หลวงพ่อพระเทพโมลีจะได้พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ที่ “พระธรรมปาโมกข์” จึงได้ขอให้อาตมาซึ่งเป็นญาติสนิทกับหลวงพ่อเทพโมลี ได้ช่วยเขียน “มุทิตาสักการธรรม” ลงในหนังสือเล่มนี้

เพื่อน้อมถวายแด่พระเถรานุเถระ ตลอดจนศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนที่เคารพนับถือต่อกัน ซึ่งอาตมามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และเห็นควรว่า หลวงพ่อเทพโมลี ท่านมิได้บวชมาเป็นพระภิกษุเพื่อกินข้าวชาวบ้านฟรีหรือมุ่งหวังแสวงหาลาภสักการะประโยชน์ส่วนตน ด้วยผลงานมากมายที่มีคุณประโยชน์ต่อประชาชนและแผ่นดินไทย โดยเฉพาะการนำมหาชนชาวไทยรวมพลังถวายความกตัญญูกตเวทิตาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิถีธรรมในพระพุทธศาสนา จนเป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อสาธารณชนและเป็นที่ยอมรับในน้ำจิตน้ำใจใสสะอาดของท่านในหมู่วิญญูชน ผู้มีจิตวิญญาณพุทธวิถี ที่รู้สำนึกในพระคุณของผู้ให้การอุปการคุณ โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคง ในการถวายความเคารพบูชาต่อพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อเทพโมลี สาธุชนจึงเห็นงานด้านสืบอายุพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหลายรายการ สำคัญอย่างยิ่งคือการรับนิมนต์ไปร่วมงานฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย

โดยการเริ่มต้นนับหนึ่ง จัดงานมาฆบูชาโลกขึ้นอีกครั้งในชมพูทวีป ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร แห่งพระนครราชคฤห์ ปัจจุบันตั้งอยู่ในรัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย โดยเริ่มต้นจัดงานดังกล่าวขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ครั้งจัดงานมาฆบูชาโลกในครั้งนั้น ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราช สยามอุบาลีวงศ์ พุทธศาสนาเถรวาท แห่งประเทศศรีลังกา มาเป็นองค์ประธานในพิธี ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์จากหลายชาติทั้งมหายานนิกายและเถรวาทนิกาย เข้าร่วมงานสนับสนุนการจัดงาน โดยมหาโพธิสมาคมในอินเดีย และมีพระเถราจารย์สำคัญรูปหนึ่งได้เดินทางไปเป็นประธานในการประชุมภิกษุสงฆ์เพื่อประกอบศาสนกิจในวันมาฆบูชา

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต