กรณีศึกษาปัญหาการอุปสมบทของสตรีในพุทธศาสนาอีกครั้งที่ควรพิจารณา (ตอน๑)

วันที่ 09 ต.ค. 2555 เวลา 07:26 น.
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา : “...ด้วย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของวุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการกฎหมายป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม ร่วมกับมูลนิธิอีพีเอ ธรรมศาสตร์ กำหนดจัดเสวนาเรื่อง “ภิกษุณี : จุดเปลี่ยนแปลงพุทธศักราช ๒๕๔๑ กับหลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๗” ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๕ ณ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการขาดธรรมาภิบาลในการรอนสิทธิ หรือเสียผลประโยชน์อันควรมีควรได้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๗ ของภิกษุณีที่อุปสมบทอย่างถูกต้อง หลังพุทธศักราช ๒๕๔๑ เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงเรื่องการอุปสมบทภิกษุณีเถรวาทของสตรีไทย... เพื่อสรุปสภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมสถานภาพทางกฎหมายและบทบาทของสังคมของภิกษุณีเถรวาท...”

จากเรื่องดังกล่าว เคยได้อ่านข้อวินิจฉัยเรื่อง ภิกษุณี ... ในพุทธศาสนาเถรวาท ทาง นสพ.โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ธรรมส่องโลก ของ พระอาจารย์อารยะวังโส เมื่อมีประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นว่า จะมีการประชุมโดยคณะกรรมาธิการฯ ดังกล่าว จึงนำเสนอมาเพื่อทราบและพิจารณาตามเห็นสมควร

วิสัชนา : ขอเจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก่อนอื่นขออนุโมทนาในเรื่องที่จะมีการเสวนากันของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของวุฒิสภา ที่ลงนามโดย น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุปสมบทภิกษุณีเถรวาทของสตรีไทย... และการสานสืบพระพุทธศาสนาในฐานะ ๑ ใน ๔ ของพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนา... เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพียงแต่ขอให้ครรลองไปให้ถูกมรรค ถูกผล ก็จะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะประโยชน์ต่อการสืบอายุพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง อาตมามีความยินดีอย่างยิ่ง หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ดังกล่าว คงไม่มีความเห็นใดๆ ในเรื่องนี้ มากกว่าคอยติดตามดูและขอส่งใจช่วยให้มีทางออกที่ถูกต้องสวยงาม สร้างสรรค์ต่องานการสืบอายุพระพุทธศาสนา ซึ่งหากมีโอกาสที่จะให้คำแนะนำใดที่ตรงตามหลักพระธรรมวินัยได้ ก็ยินดียิ่ง

จากเรื่องดังกล่าวที่ปุจฉามา อาตมาจึงได้ไปเปิดดูแฟ้มเอกสารการแสดงธรรม พบเรื่องที่ควรนำเสนอแทนการวิสัชนา ในหัวข้อเรื่อง “ทุกฐานะแห่งธรรม เพื่อการบรรลุธรรม ทุกฐานะล้วนประเสริฐด้วยหลักธรรม” ที่อาตมาได้แสดงเรื่องดังกล่าวทางสถานีวิทยุรัฐสภา จึงขอนำมาเสนออีกครั้งเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่อง กรณีการอุปสมบทเป็นภิกษุณีของสตรีไทย ซึ่งคงพอจะมีประโยชน์อยู่บ้าง ขอเชิญติดตามพิจารณา

“...ด้วยเหตุมีกระแสชาวพุทธจำนวนมากปรารถนาทำความเข้าใจเรื่องของความหมายและความสำคัญในการสนับสนุนให้ภิกษุณีหรือว่าผู้หญิง ได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะได้เทียบเท่าบุรุษ

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงนำไปสู่การบรรยายธรรมใน รายการปุจฉา-วิสัชนาธรรมกับพระอธิการอารยะ อารยะวังโส ซึ่งปกติจัดขึ้นทุกวันพุธเป็นประจำต่อเนื่องมาหลายปี โดยผ่านทาง สถานีวิทยุรัฐสภา คลื่น FM 87.5 MHz เวลา ๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. และสำหรับวันพุธที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมานั้น นับว่าสำคัญยิ่ง

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้