ปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหา หากรู้จักคิดด้วยจิตที่เคารพธรรม กรณีสวดมนต์วัดพระแก้ว (ตอน ๔)

วันที่ 05 ก.ย. 2555 เวลา 07:58 น.
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

จากที่กล่าวมาเป็นที่ไปที่มาของการจัดงานสวดพระปริตร อธิษฐานจิต เพื่อแผ่นดินไทย ที่ดำเนินมาร่วม ๖ ปี มีการอธิษฐานน้ำพระปริตรด้วยบาตรของอาตมา เพื่อน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหลายครั้ง ซึ่งได้ทรงชื่นชมที่ถวายน้ำพระพุทธมนต์ ดังลิขิตจากสำนักราชเลขาธิการ ที่นมัสการมาเพื่ออัญเชิญพระราชดำรัสถึงอาตมาเพื่อทราบ โดยเฉพาะได้ทรงกระทำอนุโมทนาที่ถวายหนังสือสวดและบริกรรมพระปริตร (มงคลธรรม) พร้อมแผ่นซีดีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สวดพระปริตร) ณ วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นการสวดพระปริตร อธิษฐานจิต เพื่อแผ่นดินไทย ที่รวมพลังพุทธศาสนิกชนชาวไทย ลูกเสือชาวบ้าน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน กระทำสัตยาธิษฐาน เพื่อความสงบสุขของแผ่นดินไทย เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๐ และเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

นอกจากการถวายเป็นพระราชกุศลแล้วนั้น คณะทำงานยังได้รวบรวมปัจจัยจัดทำหนังสือเพื่อประมวลธรรมที่อาตมาได้บรรยายแสดงพร้อมบทสวดในแต่ละครั้ง ที่มีรูปภาพบรรยายเล่าเรื่องสอดแทรกอย่างสวยงาม แจกจ่ายไปยังพุทธศาสนิกชน ตลอดจนพระสงฆ์เถระที่เกี่ยวเนื่องในสายปกครองหลายรูป เพื่อจะได้กระทำการอนุโมทนาและจะได้แนะนำหากมี ซึ่งการทำงานเป็นไปด้วยความรอบคอบของคณะทำงานที่ประกอบไปด้วยผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะนักการศึกษาอาจารย์จากรั้วมหาวิทยาลัย โดยมี คุณฐาปนา รักติประกร ข้าราชการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้ประสานงาน กับท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการสำนักพระราชวัง มาโดยตลอด แม้ต่อมาได้เปลี่ยนไปสู่สำนักราชเลขาธิการ... ดังที่กล่าวเล่ามาในตอนต้นเมื่อเข้าสู่การจัดงาน สวดพระปริตร อธิษ…ฐานจิต เพื่อแผ่นดินไทย ในครั้งที่ ๓๖-๓๘ นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหลายองค์กร ได้สนับสนุนการจัดงานเพื่อจะได้มีความเป็นรูปแบบมากขึ้น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฯ ขึ้นมา

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้