อำนาจธรรมสยบมารด้วยอนุตตรอินทรียภาวนาวิธี (ตอน ๑)

วันที่ 13 ส.ค. 2555 เวลา 08:47 น.
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา : ในสังคมปัจจุบัน มีเรื่องราวมากมายที่ประเดประดังเข้ามาในชีวิตจนยากที่จะต้านทาน เราจึงเห็นคนในสังคมมีพฤติกรรมความคิดความอ่านที่ผิดเพี้ยนไป

ใคร่อยากเรียนถามท่านพระอาจารย์ ว่า พอมีหลักธรรมอันใดที่จะถือปฏิบัติเพื่อคุ้มครองตนให้พ้นภัยได้บ้างในยุคสมัยนี้

กราบนมัสการ

ทพญ.ไพพัชร

วิสัชนา : ขอเจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา... “ธรรมส่องโลก” ในฉบับนี้ ก็คงเดินตามแนวที่วางไว้ต่อจากปุจฉาในฉบับที่ผ่านมา ด้วยการนำเสนอ “ธรรมปฏิบัติ” เพื่อเชิญชวนสาธุชนร่วมกันศึกษาและปฏิบัติอบรมจิตตภาวนา ซึ่งมีเสียงตอบรับจากผู้อ่านมากพอสมควร จากการนำธรรมปฏิบัติที่อาตมาบรรยายการสอน ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มาลงตีพิมพ์ใน “ธรรมส่องโลก”

ซึ่งตรงกับเจตนาของอาตมาที่ต้องการให้ความรู้ในด้านการปฏิบัติเฉพาะในพรรษาปี ๒๕๕๕ นี้อย่างต่อเนื่อง จะได้ชักชวนกัน “ปฏิบัติบูชา” อย่างถูกต้องและถูกธรรม เพื่อประโยชน์ในการประพฤติธรรมตามที่ควร

จริงๆ แล้วแผ่นดินไทยเรารองรับพระพุทธศาสนามายาวนาน หากนับที่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีก็ต้องมากกว่า ๗๐๐ ปี ส่งต่อสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่ขาดตอนเลย แม้จะมีแรงกระเพื่อมให้ปรับรูปแบบไปบ้าง แต่ยังคงความเหนียวแน่นในสายธรรมแห่งพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ที่เรียกว่า เถรวาที หรือ พุทธเถรวาท ประชาชนชาวไทยจำนวนมากกว่า ๙๐% จึงนับถือพุทธศาสนา มีความคุ้นเคยกับพุทธศาสนาตั้งแต่ลืมตาดูโลกสู่วัยหนุ่มสาว รู้จักการเข้าวัดทำบุญ ทำทาน ฟังธรรมเทศนา ซึ่งเป็นเรื่องปกติของชาวไทยที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องส่งต่อกันมา จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีในสังคม ที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นวิถีพุทธศาสนา ที่ไม่น่าเป็นห่วงเลยต่อคุณภาพของสังคมในวิถีพุทธ ถ้าเราเข้าใจถึงคุณลักษณะแห่งคุณค่าของพระธรรมวินัย ที่เอื้อเฟื้อต่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน และไม่ว่าหญิงชาย เด็ก คนหนุ่มสาว หรือเฒ่าชรา ย่อมได้รับความเกื้อกูลคุ้มครองรักษาจากพระพุทธศาสนาถ้วนหน้าทุกตัวตน ด้วยพระธรรมคำสั่งสอนที่ลงรายละเอียดไปถึงทุกเพศ วัย ฐานะ อายุ ให้ความเหมาะสมพอเหมาะพอควรอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งยากที่จะจัดระบบการเรียนรู้ในทางโลกหรือแม้แต่ศาสนาใดๆ อันนำไปสู่การศึกษาปฏิบัติให้กว้างขวาง ครอบคลุมลงลึกไปทุกมิติได้ถึงขนาดนี้ จึงไม่แปลกที่สังคมวิถีพุทธของบรรพชนชาวไทยจะรุ่งเรืองศิวิไลซ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านจิตใจ ทั้งนี้ด้วยอารยธรรมอันบริสุทธิ์ สวยงาม ดูดี น่าชื่นชม และมีคุณประโยชน์ยิ่งในทุกมิติ ส่งผลให้หมู่ชนในสังคมมีความสุขและได้รับประโยชน์โดยธรรมกันถ้วนหน้า ดังปรากฏความจริงในร่องรอยกงล้อประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่หมุนสืบเนื่องส่งต่อผ่านสภาวธรรมต่างๆ มากมายจนถึงปัจจุบัน

ร่องรอยความเป็นมาในเชิงประวัติศาสตร์ของความเป็นชาติไทย จึงน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะแนวทางที่ดำเนินมาอย่างสัมพันธ์ควบคู่กับการส่งสืบอายุพระพุทธศาสนาที่สืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในรูปลักษณ์ต่างๆ นานา ให้สามารถติดตาม ค้นหา พิจารณา ดู ชม เพื่อความเข้าใจในความเป็นมาของชาติไทยและความเป็นมาของพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยที่ประดิษฐานมาอย่างมั่นคง จนกลายเป็นประเทศพระพุทธศาสนาในลำดับต้นจริงๆ ที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และคงจะปฏิเสธไม่ได้ ว่า บทบาทการหมุนกงล้ออายุชาติไทยที่สืบเนื่องมาควบคู่กับพระพุทธศาสนา จนได้เห็นอารยธรรมอันสูงค่า สง่างาม ดังปรากฏนั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดสถาบันกษัตริย์ที่สืบทอดพุทธกษัตริย์มาอย่างเข้มแข็ง มั่นคง ส่งต่อกันมาอย่างไม่ขาดตอนจนถึงปัจจุบัน เราจึงเห็นชาติไทย พระพุทธศาสนา และสถาบันกษัตริย์ ยังคงดำรงอยู่เป็นเสาหลักที่สำคัญต่อการส่งสืบต่อแผ่นดินแห่งนี้ ให้สืบเนื่องมาด้วยความสันติสุขจนถึงปัจจุบัน

อีกประการหนึ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนสู่ความเป็นชาติไทย ได้แก่ คนในสังคมรู้จักการเรียนรู้เพื่อการดำเนินชีวิตให้เหมาะสม มีคุณค่าสมกับความเป็นไทย โดยเฉพาะการใช้ชีวิตเรียนรู้ไปตามแนววิถีพุทธ เพื่อนำหลักธรรมมาค้ำชูจิตใจชาวไทยมิให้ตกต่ำดังที่เป็นมาช้านาน จนเป็นอารยธรรมแดนสยามที่เลื่องลือไปทั่วในคุณค่าแห่งความเป็นไทยที่รักสงบ ไม่หวาดวิตกกังวล ขลาดกลัวจนเสียสติ ขาดปัญญา จึงรักษาเอกราชแห่งชาติไทยมาได้ถึงปัจจุบัน

การดำเนินชีวิตด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามแนววิถีพุทธนั้น จึงเป็นระบบการศึกษาของหมู่ชนบนแผ่นดินพุทธศาสนาที่เรียกว่าชาติไทยนี้ มีการถือประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามหลักธรรมคำสั่งสอน มั่นคงอยู่ในกรอบศีลธรรม สง่างามอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม สังคมจึงมีคนดีมีความรู้ที่เรียกว่าบัณฑิตหรือสัตบุรุษเกิดขึ้นมากมาย จนกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ ในการพัฒนานำพาสังคมให้พ้นภัย สู่ความเจริญที่ยิ่งใหญ่จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการรอดพ้นวิกฤตการณ์ภัยร้ายทั้งหลาย ก็ด้วยอาศัยพลังแห่งหมู่ชนที่มี “ความรู้ควบคู่กับความดี” เป็นพลังธรรมในการขับเคลื่อนฝ่าด่านปัญหาต่างๆ นานามาได้ อย่างมิอาจปฏิเสธได้เลย จนชาติไทยปรากฏอยู่บนแผนที่โลกถึงปัจจุบัน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

 

บทความแนะนำ