ให้ประชาชนตั้ง99คำถามถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 'พระของประชาชน'

วันที่ 29 ก.ค. 2555 เวลา 08:31 น.
ให้ประชาชนตั้ง99คำถามถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 'พระของประชาชน'
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (สุวฑฺฒนมหาเถระ ป.ธ. 9) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

จะมีพระชันษาครบ 99 ปี ในวันที่ 3 ต.ค. 2555 คณะศิษย์และผู้เกี่ยวข้องที่เคารพนับถือเตรียมจัดพิมพ์หนังสือพิเศษ 1 เล่ม ที่บรรจุไว้ด้วย 99 คำถามจากประชาชน พร้อมทั้งคำตอบและอธิบายความอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นสื่อถึงพระองค์ท่านกับประชาชนโดยตรง ทั้งนี้เพราะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เป็นพระของประชาชน ดังที่เคยรับสั่งต่อลูกศิษย์ใกล้ชิดว่า

“ที่นี่เป็นพระของประชาชน...”

(คำว่า ที่นี่ เป็นคำที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชทรงใช้เรียกตัวพระองค์เอง เหมือนกับคำว่า อาตมา ที่พระทั่วไปใช้)

คณะศิษย์ประทับใจในปฏิปทาทุกอย่าง และทุกอิริยาบถ เช่น ไม่เคยปฏิเสธเมื่อมีผู้เข้ามาขอความช่วยเหลือ เป็นต้น

แต่ด้วยเหตุที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช เป็นตำแหน่งที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าถึง หรือสอบถามข้อธรรมต่างๆ ได้สะดวกนัก

ประกอบกับทรงพระประชวร ต้องประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตามที่คณะแพทย์ถวายคำแนะนำ

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงพระองค์ได้มากขึ้น ในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชันษาครบ 99 ปี ในวันที่ 3 ต.ค. 2555 สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เตรียมจัดทำหนังสือ 99 คำถามเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช เพื่อจะเป็นช่องทางหนึ่งในการลดช่องว่างนี้

พระ ดร.อนิล ธมฺมสากิโย (ศากยะ) ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นับว่าเป็นสังฆบิดรของพุทธศาสนิกชน นอกจากนั้นยังได้รับการยอมรับจากพุทธศาสนิกชนชาวโลกว่าเป็นผู้นำสงฆ์ที่มีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบัน ส่วนใหญ่การรู้จักเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช จะรู้จักโดยพระศาสนกิจที่ทรงปฏิบัติและออกข่าวตามสื่อเท่านั้น

“ตัวตนที่แท้จริงของพระองค์นั้น สำหรับภาคประชาชนก็อาจจะยากเข้าถึง เพื่อลดช่องว่างนี้ เนื่องในโอกาสพิเศษจึงคิดว่าน่าจะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงเจ้าพระคุณสมเด็จโดยให้ตั้งคำถามในส่วนต่างๆ ที่ไม่ทราบว่าจะถามใคร ก็ให้ตั้งคำถามมา ทั้งในส่วนพระองค์ ศาสนกิจ พระนิพนธ์ พระดำริเกี่ยวเนื่องกับสังคม และประชาชน โดยทีมงานของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชจะเป็นผู้ให้คำตอบเหล่านั้น จะได้รู้จักเจ้าพระคุณสมเด็จในมุมมองที่อยากรู้จัก” ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าว

 คณะผู้จัดทำหนังสือ 99 คำถามเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมคำถามจากประชาชนผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการจะถามหรือมีข้อสงสัยต่อสมเด็จพระสังฆราช ไม่ว่าจะในด้านใด สามารถส่งคำถามมาได้ที่ ตู้ ปณ. 90 ราชดำเนินนอก กทม. 10200 หรืออีเมล asksomdej@gmail.com ภายในวันที่ 10 ส.ค.นี้

สำหรับทุกคำถามที่ลงในหนังสือ ผู้ตั้งคำถามจะได้รับหนังสือดังกล่าวเป็นธรรมบรรณาการ เมื่อพิมพ์เป็นหนังสือแล้ว

พร้อมกันนี้ ในโอกาสพิเศษที่สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระชันษายืนยาวถึง 99 ปี และทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชยาวนานกว่าทุกพระองค์ที่ผ่านมา คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันจัดงานถวายพระชันษา โดยมีการบำเพ็ญกุศลถวาย และกิจกรรมต่างๆ ทั้งนิทรรศการ การจัดพิมพ์พระนิพนธ์ และพระประวัติ สัมมนาวิชาการ เริ่มตั้งแต่ 3 ต.ค. 2555 ตลอดไปจนถึงปีหน้าอันเป็นวาระ 100 ปีสมเด็จพระสังฆราช

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป ส่งคำถามต่างๆ เกี่ยวกับหัวข้อธรรม พระนิพนธ์ การบริหารคณะสงฆ์ ตลอดถึงพระอาการประชวรของพระองค์ไปได้ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2555 โดยส่งที่ตู้ ปณ. หรืออีเมลที่ระบุไว้ข้างบน

ทุกคำถามจะมีคำตอบ