ตอบปัญหาธรรม...เกศนีจะดำเนินชีวิตอย่างไร ให้ถึงปัญญาวิมุติ (ตอน ๑)

วันที่ 09 เม.ย. 2555 เวลา 07:16 น.
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา : กราบนมัสการท่านพระอาจารย์อารยะวังโสที่เคารพอย่างสูง

กราบขอโอกาสถวายปุจฉาเพื่อท่านพระอาจารย์จะได้เมตตาอนุเคราะห์ให้ธรรมะ เป็นมงคลกับชีวิตในวาระวันคล้ายวันเกิดที่จะถึงนี้ เพื่อให้การเกิดในชาตินี้ไม่สูญเปล่า จะต้องปฏิบัติอย่างไร ดำเนินชีวิตอย่างไร มั่นคงในกุศลธรรมข้อไหน เพื่อเป็นการเพียรเพื่อละสังโยชน์ต้นให้ได้อย่างเด็ดขาด เพื่อปิดอบายโดยสิ้นเชิง ... เข้าสู่กระแสแห่งอริยะ

กราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง

โยมเกศนี จิรวัฒน์วงศ์

กรุงเทพฯ

วิสัชนา : ขอความสุขสวัสดี จงมีแก่สาธุชนทั้งหลาย ในห้วงเวลาแห่งชีวิตที่เคลื่อนไหวไปตามสภาพธรรม ที่อุบัติตามเหตุปัจจัย ให้ต้องระลึกถึง พระพุทธวจนะที่แสดงถึงแก่นแท้แห่งสัจธรรมที่ว่า

อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ

อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ...

อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ

อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ...

ความแปลว่า เมื่อสิ่งนี้ มี สิ่งนี้ จึงมี

เพราะสิ่งนี้ เกิดขึ้น สิ่งนี้ จึงเกิดขึ้น

เมื่อสิ่งนี้ ไม่มี สิ่งนี้ จึงไม่มี

เพราะสิ่งนี้ ดับไป สิ่งนี้ ก็ดับ...

หากเจาะให้ลึกลงไปในแก่นสัจธรรมดังกล่าว จะปรากฏให้เห็นความเกิดดับเป็นธรรมดา เป็นสามัญลักษณะของ ความไม่เที่ยง ความทุกข์ และความเป็นอนัตตา ซึ่งเป็นธรรมนิยาม อันปรากฏมีอยู่เป็นอย่างนี้ในทุกกาลสมัย

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้