แวดวงสงฆ์

  • วันที่ 25 มี.ค. 2555 เวลา 08:52 น.

ปี พ.ศ. 2555 ชาวพุทธจัดฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับชาวพุทธในประเทศไทยยังหาเอกภาพไม่ได้ ต่างคนต่างฉลอง เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เริ่มต้นฉลองตั้งแต่วันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2555 โดยมีพิธีบูชาที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เลือกเอาวันที่ 31 พ.ค.2 มิ.ย. 2555 และองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) เชิญภาคีสมาชิก 40 กว่าประเทศมาฉลองที่เมืองไทย เริ่มวันที่ 21 พ.ค. จบวันที่ 24 พ.ค. 2555 ส่วนมหาเถรสมาคม (มส.) ขอให้รัฐเป็นเจ้าภาพ แต่ก็ยังเงียบๆ ไม่ได้ยินว่าทำอะไรเป็นงานเป็นการให้อนุโมทนา และยิ่งกว่านั้นธงตราสัญลักษณ์ฉลองพุทธชยันตี ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกแบบแล้วประกาศเปิดตัวไปเมื่อวันมาฆบูชา มีอันต้องเปลี่ยนแปลง เมื่อ มส. ประชุมวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา ทักท้วงว่านอกจากไม่สง่างามแล้ว ตราธรรมจักรไปทับธงชาติไทยถือว่าไม่บังควร ให้สำนักพุทธฯ ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงด่วน ก็ไม่รู้ว่าสำนักพุทธฯ คิดอะไรอยู่ใจ เมื่อพุทธชยันตีครั้งนี้ฉลองทั่วไปในประเทศชาวพุทธทั่วโลก ควรที่จะใช้ตราสัญลักษณ์ที่เป็นสากล เช่น ฉัพพรรณรังสี เป็นต้น หรือมิเช่นนั้นก็ควรใช้ตราใบโพธิ์ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพราะฉลอง 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ แต่เอาธรรมจักรทับธงชาติไทยเสียอย่างงั้น

... พระธรรมโกศาจารย์ กรรมการ มส. และอธิการบดี มจร พบหน้าผู้เขียนแวดวงสงฆ์ก็บอกว่าให้ช่วยตีปีบวันพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ให้มากๆ ด้วย เพราะสังคมยังเงียบๆ อยู่ เอ้า...ชาวพุทธทราบแล้วช่วยกันฉลองด้วยการงดทุจริต งดดื่มเหล้า และงดเมาลาภยศกันหน่อยครับ

... วันที่ 19 มี.ค. 2555 พระอุโบสถวัดสระเกศฯ คึกคักทั้งหลังพระอุโบสถและในพระอุโบสถ ที่ด้านหลังนั้น พระพรหมสุธี เจ้าคณะภาค 12 กรรมการ มส. นั่งคอยการเดินทางมาถึงของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่จะมอบพระบัญชาแก่พระสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญ 39 รูป แต่ท่านมิได้นั่งคอยเงียบๆ เนื่องจากพระหลายรูปจากต่างวัดมากราบสักการะรูปแล้วรูปเล่า เช่น ภาพในแวดวงสงฆ์วันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ส่วนภายในพระอุโบสถก็แน่นอน พระที่มารับพระบัญชา 39 รูปมากันพร้อม เว้นแต่ พระราชพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เพียงรูปเดียวที่ไม่ปรากฏตัวตามเวลา ไม่ทราบขัดข้องจากการเดินทางหรืออย่างไรมิทราบ

... รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส กลับไปวัดรับการชยันโตจากพระสงฆ์ในพระอุโบสถเป็นเสร็จพิธี คือ พระราชวิมล เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม แต่ที่ต้อนรับกันคึกคักพิเศษ ได้แก่ พระเมธีวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ที่มีทั้งพระเถรานุเถระและฆราวาสนานาฐานะ มาแสดงมุทิตาจิตกันพรึบ เป็นกำลังใจให้สมภารหนุ่มวัย 40 ปีอย่างยิ่ง วันรุ่งขึ้นก็เป็นพระเมธีวราภรณ์ อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดโมลีโลกตามเดิม โดยไปสอนบาลีแก่นักเรียนตามปกติครับ

... วันที่ 1 เม.ย. วันอายุวัฒนมงคล 88 ปี พระเทพมงคลรังษี (หลวงปู่เฉลียว) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มีงานการทำบุญเลี้ยงพระนับร้อยรูป ที่วัดอรุณฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.1 เม.ย. 2555

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ