ข้อคิด-ข้อธรรมสู่สาธุชนพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ตอน ๗)

  • วันที่ 05 ธ.ค. 2554 เวลา 06:49 น.

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา : ทราบรายละเอียดจากรายการวิทยุรัฐสภา เรื่อง ศาสนกิจที่หลวงพ่อไปปฏิบัติในอินเดีย อยากได้บทธรรมบรรยายที่แสดง ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เรื่องอนัตตา เพื่อจะได้นำมาศึกษาปฏิบัติ และเพื่อประโยชน์ของทุกๆ คนที่สนใจที่ได้ติดตามธรรมส่องโลกมาโดยตลอด

ด้วยความเคารพยิ่ง

จาก จีระพัฒน์

วิสัชนา :

... ทุกลมหายใจเข้า จึงเปลื้องอารมณ์ออกจากจิต

... ทุกลมหายใจออก จึงเปลื้องอารมณ์ออกจากจิต

... ทุกลมหายใจเข้า จึงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง เห็นความไม่ใช่ตัวตน

... ทุกลมหายใจออก จึงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง เห็นความไม่ใช่ตัวตน

ของธรรมทั้งหลาย ทั้งภายนอก ภายใน

การรู้ถึงความจริงดังกล่าว เป็นการรู้ความจริงขั้นสูงสุดตามความเป็นจริงในธรรมชาติ คือ การรู้ว่าในสภาพธรรมทั้งหลายเหล่านี้ หากยึดมั่นถือมั่นย่อมเป็นทุกข์... รู้เหตุแห่งทุกข์ รู้แล้วละ... ละเหตุ คือ ความทะยานอยาก ความยึดมั่นถือมั่น... ทุกข์ทั้งหลายก็ดับสิ้น ณ บัดนั้น

อาตมาเชื่อว่า พระอริยเจ้าทั้งหลายในสมัยพุทธกาลที่เคยพำนักอยู่ในแผ่นดินป่าอิสิปตนมฤคทายวันแห่งนี้ ได้กำหนดรู้ลมหายใจเข้า-รู้ลมหายใจออก และละจากความยึดมั่นยึดถือในสภาพธรรมทั้งหลาย

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

 

 

ข่าวอื่นๆ