ข้อคิด-ข้อธรรมสู่สาธุชนพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ตอน ๑)

  • วันที่ 24 พ.ย. 2554 เวลา 09:35 น.

ปุจฉา : ทราบรายละเอียดจากรายการวิทยุรัฐสภา

โดย..พระอาจารย์อารยะวังโส

เรื่อง ศาสนกิจที่หลวงพ่อไปปฏิบัติในอินเดีย อยากได้บทธรรมบรรยายที่แสดง ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เรื่องอนัตตา เพื่อจะได้นำมาศึกษาปฏิบัติ และเพื่อประโยชน์ของทุกๆ คนที่สนใจที่ได้ติดตามธรรมส่องโลกมาโดยตลอด

จาก จีระพัฒน์

วิสัชนา : เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในยามบ้านเมืองมากไปด้วยหลากหลายเรื่องราวแห่งอสาระ หมายถึงไม่ค่อยมีสาระแห่งธรรมเพื่อประโยชน์และความสงบสุข ขอสาธุชนพึงตั้งใจติดตามศึกษาพิจารณาให้เข้าใจถึงหลักความจริงที่เป็นกฎธรรมชาติ ซึ่งพระพุทธศาสนา เรียกว่า “กฎอนัตตา” ทั้งนี้ เพื่อจะได้รู้จักคิดพิจารณาอย่างปล่อยวาง ด้วยการเพิ่มพูนกำลัง “สติปัญญา” ให้สามารถรู้เท่าทันในสภาวธรรมทั้งหลายที่คอยกระตุ้นจิตให้เกิดความทะยานอยากหรือเร้าจิต จนเกิดการทะยานอยากไปตามสิ่งเร้า จนเกิดความมึนงงลุ่มหลง ขาดความรู้ความเข้าใจใน “สภาวธรรม” เหล่านั้น ที่ถูกปรุงแต่งขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมาย ด้วยจิตใจของมนุษย์ผู้มักมากทะยานอยากไปตามกระแสโลกธรรมจน “หยุดไม่เป็น”

“การหยุดไม่เป็นของจิตมนุษย์ จึงยากที่จะพบพระ” เป็นไปตามภาษิตโบราณ ที่ให้ความหมายทางธรรมลึกซึ้ง ควรค่าแก่การพิจารณาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในความหมายของคำว่า “พระ” ในที่นี้ ซึ่งคงหมายถึง สันติธรรม หรือความสงบสุขของชีวิต ซึ่งคงหมายความลึกลงไปในความสงบของจิตที่มีสติปัญญารู้เท่าทันอกุศลกิเลส ได้แก่ ราคะกิเลส โทสะกิเลส โมหะกิเลส ซึ่งเป็นสิ่งยากที่มนุษย์จะเอาชนะได้ หากขาดการเรียนรู้ธรรม ประพฤติธรรม ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม ซึ่งจะต้องเริ่มต้นที่การรู้จักสดับตรับฟังพระธรรมเทศนา อันหมายรวมถึง การอ่านหนังสือธรรมะทั้งหลายด้วย

ไม่ว่าอะไรๆ จะเกิดขึ้น ..และไม่ว่าโลกนี้จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด ขอสาธุชนอย่าได้ตื่นตระหนกตกใจ จนเสียสติ ขาดปัญญา หมดคุณค่าของความเป็นสัตว์ประเสริฐ จึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องขวนขวาย ศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น มั่นคงในการประพฤติความดีให้มากขึ้น ประพฤติชอบในธรรมให้มากขึ้น เพราะสุดท้ายแห่งชีวิตที่จะนำไปได้ ก็คือ ผลกรรม นั่นเอง ...ส่วนทรัพย์ใดๆ ภายนอก ตลอดจนญาติมิตร หรือลาภ ยศ ศักดิ์ สรรเสริญ ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องประดับตกแต่งซากศพเท่านั้นเอง มิได้นำพาติดจิตใจไปสู่ปรโลกได้เลย มิหนำซ้ำยังส่งผลให้สูญเสียคุณค่าความดีทางจิตใจมากขึ้น เมื่ออุปาทานในสิ่งเหล่านั้น โดยสำคัญผิดว่า เป็น “สาระธรรม”

วันนี้แห่งความจริงของประเทศไทย ในสิ่งที่ลอยฟ่องเกลื่อนกลาดแผ่ไปทั่วสังคมไทย คือ ขยะแห่งความคิด หรืออสาระแห่งธรรม ...ซึ่งทำให้ผู้คนในสังคมสูญเสียคุณค่าความสุขทางจิตใจไปอย่างมากมาย แตกต่างจากสังคมในอดีต ที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขแบบไทย แม้จะไม่ได้ก้าวย่างไกลไปตามความเจริญของโลกวัตถุมากนัก แต่ด้วยความรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของโลก ที่เต็มไปด้วย อสาระธรรม จึงทำให้เกิดการใช้ชีวิตที่มีความสุข แม้จะอยู่อย่างไม่ได้สมบูรณ์ในความมีวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ปรนเปรออย่างบุคคลในสมัยนี้

การเข้าใจความจริงในธรรมชาติ การมีสติปัญญาเพื่อการดำเนินชีวิต และการใช้ชีวิตอย่างมีสาระธรรม ไปตามกระแสธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตของความเป็นสัตว์มนุษย์ ที่ให้ค่านิยมความหมายที่ถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน จึงทำให้สังคมวิถีพุทธเติบโตอย่างมีอารยธรรม ไม่ต้องกล่าวเรียกร้องเรียกหาความสามัคคีสมานฉันท์ เพราะสังคมมิได้บกพร่องในสาระธรรมนั้น... ด้วยความสำคัญของหลักธรรมอันนำไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง เราจึงให้พบเห็นการจัดงานพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกขึ้นที่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (สารนาถ) เมืองพาราณสี (อินเดีย) ชมพูทวีป

เมื่อวันที่ ๖๑๐ พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีองค์กรพุทธศาสนาจาก ๑๐ กว่าประเทศมาเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นในระหว่างศาสนา ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู คริสต์ และศาสนาอื่นๆ เพื่อหลอมรวมทัศนะความคิดทางศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียว ในการร่วมใจกันเพื่อนำสังคมโลกไปสู่สันติภาพ ภาพข่าวเรื่องดังกล่าวน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการขานรับหลักธรรมของพุทธศาสนา อันเป็นไปเพื่อสันติภาพของมนุษยชาติอย่างแท้จริง และหมายถึง หลักธรรมคำสอนในศาสนาอื่นๆ ด้วย ที่มีทิศทางเป็นไปในแนวเดียวกัน

ในขณะที่สังคมโลกเคลื่อนไหวเรียกร้องสันติภาพ มุ่งส่งสังคมกลับคืนสู่สันติสุขด้วยหลักธรรมแห่งสันติ ที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ปรากฏว่า สังคมแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย กลับก้าวถอยออกไปจากเรื่องดังกล่าว ดังปรากฏเหตุการณ์ความวุ่นวายให้เกิดขึ้นไม่รู้จบ แม้ในปัจจุบัน การดำเนินทางการเมืองของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่ขาดคุณธรรมและมุ่งไปสู่การสลายภาคสังคมไทยวิถีพุทธให้สูญเสียสภาพไป จึงให้น่าสังเวชใจยิ่งนัก เมื่อสภาพของสังคมไทยเป็นไป และกำลังจะเปลี่ยนไปเช่นนี้... สวนกระแสกับทิศทางการเคลื่อนตัวของสังคมโลก ที่กำลังมุ่งก้าวออกจากปัญหา และมุ่งหน้าสู่ดินแดนพระสัจธรรม ที่ให้กลิ่นอายแห่งสันติ ให้ความสุขประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติอย่างจริงจัง

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้ 

 

ข่าวอื่นๆ