เศรษฐธรรมแก้วิถีเศรษฐกิจสุดท้ายแห่งชีวิตจบด้วยธรรม (ตอน ๕)

วันที่ 31 ต.ค. 2554 เวลา 06:44 น.
ปุจฉา: กราบนมัสการ หลวงพ่อพระอาจารย์อารยะวังโส ที่เคารพ

โดย..พระอาจารย์อารยะวังโส

ประเทศไทยประสบวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ ทำลายโครงสร้างเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานยับเยิน คงจะแช่เย็นไปอีกหลายปีกว่าจะฟื้นฟูให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง เพื่อจะได้ช่วยให้แนวคิดที่ถูกต้องแก่สังคมในการแก้ไขปัญหาจากวิกฤตการณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ช่วยชี้แนะสังคมไทยตาสว่าง ควรดำเนินวิถีชีวิตอย่างไร

กราบนมัสการมาด้วยความเคารพ

อาจารย์สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิสัชนา : ด้วยคำพูดที่ว่า ไพร่กับอำมาตย์ ก็ล้วนแล้วแต่มาจากรากฐานเรื่องเดียวกัน ที่เป็นผลพวงจากการแข่งขันในการแสวงหากันอย่างเสรี แม้จะอ้างว่าให้ความเสมอภาคภายใต้กรอบกติกาอันเดียวกัน คือ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่มนุษย์จัดสรรขึ้น ที่ยังไม่สามารถสร้างดุลยภาพให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง แม้ภาพภายนอกจะดูเหมือนให้ความเสมอภาคต่อกันในหมู่ชน แต่บนหลักความจริง กฎระเบียบทางสังคมกลับแสดงความเกื้อกูลเป็นไปเฉพาะกลุ่ม

เพื่อประโยชน์แห่งการได้มาอย่างไม่จำกัดของกลุ่มบุคคลหรือคณะ ที่มีความสามารถ มีความรู้ มีกำลัง มีทุนทรัพย์ และมีความต้องการไม่รู้จบ ยุทธการมือใครยาวสาวได้สาวเอา... หรือใครมีกำลังมากกว่าย่อมเป็นผู้ได้ประโยชน์สุด... จึงเกิดขึ้นภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ที่อ้างว่า เพื่อความเสมอภาคของประชาคมในสังคมนั้นๆ... ที่ให้ความเสรีภาพในการแข่งขัน เพื่อการแสวงหาให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนและหมู่คณะ ที่ไม่เคยเพียงพอ...

จากสภาวการณ์ดังกล่าวที่ดำเนินไปอย่างเสรี... จึงกลายเป็นความสะดวกต่อการยื้อแย่ง เอารัดเอาเปรียบของกลุ่มบุคคล ผู้มีอำนาจบารมีหรือมีความสามารถในสังคมนั้นๆ ที่สามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย กระทำการใดๆ

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้