จักกวัตติธรรมหลักธรรมนำสังคมสู่สันติสุข (ตอน๗)

วันที่ 17 ต.ค. 2554 เวลา 07:02 น.
ปุจฉา : พระอาจารย์ได้แสดงธรรมที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยมาก

โดย..พระอาจารย์อารยะวังโส 

โดยเฉพาะผู้ปกครองบ้านเมือง นักการเมือง และรัฐบาล ควรจะได้มีส่วนรับฟังเพื่อเป็นอนุสติในการดำเนินชีวิต บริหารจัดการปกครองสังคมเพื่อประโยชน์และความสุขของสังคม จึงใคร่ขอความกรุณาช่วยสรุปธรรมเรื่องดังกล่าวที่ชื่อว่า “จักกวัตติธรรม”

กราบเรียนมาด้วยความเคารพ

คณะศรัทธาวัดพระแก้วฯ

(รจนา วานิช)

วิสัชนา : เมื่อพระราชาองค์ที่ ๘ เกิดขึ้นในแผ่นดิน และไม่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดใน จักกวัตติธรรม ความวิบัติจึงเกิดขึ้นในแผ่นดินนั้น ทั้งนี้เพราะพระราชาองค์ที่ ๘ คือผู้นำในแผ่นดินนั้นแม้ทรงรักษาคุ้มครองอยู่ในธรรม แต่ไม่กระทำการเกื้อกูลแก่มหาชนทั้งหลาย ไม่เกื้อกูลผู้ยากจน ไม่พระราชทานทรัพย์แก่ผู้ไม่มีทรัพย์ไม่สงเคราะห์ช่วยเหลือ ไม่จัดการสังคมสงเคราะห์ ไม่มีการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ตกยากทั้งหลาย เมื่อความยากจนมากขึ้น คนลักทรัพย์ มีอุบัติเกิดขึ้นของการผิดศีล

เมื่อมีการลักทรัพย์ ก็มีการจับกุม เมื่อมีการจับกุม พระราชาซึ่งยังทรงธรรมอยู่ก็มีเมตตา ไต่สวนว่าไม่มีอาชีพ จึงพระราชทานทรัพย์ให้เพื่อจะได้เลี้ยงดูบิดา มารดา บุตร ภรรยา ประกอบการงาน บำรุงสมณพราหมณ์ ต่อมาเมื่อมีคนทราบว่าเมื่อลักทรัพย์แล้วถูกจับได้ พระราชาจะพระราชทานทรัพย์ให้คนยากจนจึงออกลักทรัพย์เพื่อพระราชาจะได้พระราชทานทรัพย์ให้... เมื่อมีผู้ลักทรัพย์มากขึ้น พระราชาจึงทรงเห็นว่า ถ้าพระราชทานทรัพย์ต่อไป โจรก็คงจะมีมากขึ้นในแผ่นดิน และคงจะมีแต่คนลักทรัพย์...

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้