จักกวัติธรรมหลักธรรมนำสังคมสู่สันติ (ตอน ๑)

  • วันที่ 06 ต.ค. 2554 เวลา 07:25 น.

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา : กราบเรียนพระอาจารย์อารยะวังโส

ตามที่มีการเจริญพระพุทธมนต์ สวดพระปริตร อธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย ครั้งที่ ๓๒ เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๕๔ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา มีสาธุชนมาร่วมงานประกอบศาสนกิจกันมากมายด้วยความศรัทธายิ่ง

ในงานครั้งนี้ พระอาจารย์ได้แสดงธรรมที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยมาก โดยเฉพาะผู้ปกครองบ้านเมือง นักการเมือง และรัฐบาล ควรจะได้มีส่วนรับฟังเพื่อเป็นอนุสติในการดำเนินชีวิต บริหารจัดการปกครองสังคมเพื่อประโยชน์และความสุขของสังคม...

จึงใคร่ขอความกรุณาช่วยสรุปธรรมเรื่องดังกล่าวที่ชื่อว่า “จักกวัติธรรม” ลงตีพิมพ์ใน “ธรรมส่องโลก” จะเป็นประโยชน์กับสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จะได้เรียนรู้ในหลักธรรมดังกล่าว เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ต้องสัมพันธ์กับภาคสังคมโดยรวม

กราบเรียนมาด้วยความเคารพ

คณะศรัทธาวัดพระแก้วฯ

รจนา วานิช

วิสัชนา : ขอเจริญพรศรัทธาสาธุชนผู้อ่าน “ธรรมส่องโลก” ทุกท่าน อาตมาได้รับฟังปุจฉามาจากคณะศรัทธาผู้มีโอกาสร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์ สวดพระปริตร เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งคณะกรรมการจัดงานได้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งที่ ๓๒ ในครั้งนี้ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดงานดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๔ ณ พระอุโบสถหลวง วัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ จึงนำซึ่งความปีติยินดีแด่พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสประกอบการกุศลเนื่องในงานมหามงคลดังกล่าว

ในงานสวดพระปริตรครั้งนี้ อาตมาภาพได้รับอาราธนานิมนต์มาเป็นองค์ประธานนำเจริญพระพุทธมนต์ ให้พระธรรมเทศนาเพื่ออบรมจิตและอธิษฐานธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังเช่นในทุกครั้ง ในครั้งนี้อาตมาภาพได้นำอบรมจิตภาวนาประกอบการกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ไปตามลำดับ ปิดท้ายด้วยบทธรรมที่ตั้งใจอัญเชิญขึ้นมาสาธยายเพื่อกระทำการสักการะเคารพบูชา ในบทธรรมที่ชื่อว่า “จักกวัติธรรม ... บทธรรมเพื่อผู้ปกครองแผ่นดินและผู้นำของประเทศอันควรสดับ...”

จึงได้รับความสนใจจากคณะศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศชาติและสังคมโลก ซึ่งสาธุชนผู้มีศรัทธาคิดติดตามศึกษา เมื่อได้รับการปรารภจากคณะศรัทธาว่าควรนำมาลงพิมพ์เผยแผ่ให้สาธุชนที่ไม่ได้มีโอกาสไปสดับฟัง ได้เรียนรู้จาก “ธรรมส่องโลก” จึงยินดีนำมาสรุปลงตีพิมพ์เผยแผ่ธรรมดังกล่าวให้ด้วยความยินดี เพื่อประโยชน์แห่งการศึกษาพระสัจธรรมในพระพุทธศาสนา จึงขอสาธุชนผู้มีศรัทธาในธรรมติดตามอ่านไปตามลำดับจากนี้เทอญ...

เอกแห่งธรรม อันอุดม คุณค่ายิ่ง

เป็นความจริง อันสูงสุด ไม่แปรผัน

หากรู้แจ้ง เข้าถึงจริง คุณอนันต์

จะพลิกผัน สังคมร้าย กลายเป็นดี

อนึ่ง สำหรับการจัดงานเจริญพระพุทธมนต์ สวดพระปริตร อธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย ครั้งที่ ๓๓ นั้น คณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้น ณ พระอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตาราม ในวันปิยมหาราช ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยใช้ชื่องานว่า “ชินบัญชรอธิษฐานธรรม...คุ้มเกล้าชาวไทย” จึงขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผู้รู้คุณในแผ่นดินไทย ผู้มีความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พึงพร้อมเพรียงกันในงานดังกล่าว ซึ่งจะมีการสวดบทชินบัญชร ๙ จบ เป็นพิเศษ

เป็นทำนองมคธ ๓ จบ สังโยค ๓ จบ และสรภัญญะ ๓ จบ ครบสมบูรณ์ด้วยชินบัญชรอธิษฐาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์มหาราชา องค์มหาราชินีแห่งแผ่นดินไทย และเพื่อความสงบสุขของปวงชนชาวไทย... ในงานดังกล่าวมีการมอบหนังสือธรรมะที่สำคัญให้กับผู้มีศรัทธา โดยมีอาตมาภาพนำเจริญพระพุทธมนต์และให้ธรรมเทศนา มีพระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังฯ เป็นประธานคณะสงฆ์ในพิธี ขอเชิญชวนสาธุชนเข้าร่วมงาน เพื่อความเป็นหนึ่งของพลังแผ่นดิน...

“จักกวัติธรรม ... บทธรรมเพื่อผู้ปกครองแผ่นดิน

และผู้นำของประเทศอันควรสดับ...”

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ