posttoday

เคล็ดลับประหยัดภาษีด้วยประกันภัยคีย์แมน

04 เมษายน 2567

การบริหารธุรกิจรูปแบบนิติบุคคล ผู้บริหารมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ดังนั้น จึงมีการวางแผนทำประกันสำหรับผู้บริหาร กรรมการ รวมถึงบุคคลสำคัญภายในบริษัท ที่เรียกว่า “ประกันภัยคีย์แมน”

          ในการบริหารธุรกิจรูปแบบนิติบุคคล ผู้ประกอบการมีความคาดหวังว่าจะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ แต่ต้องใช้เวลาหลายปีทีเดียว ผู้ประกอบการต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจในการบริหารจัดการอย่างหนัก และต้องใช้เงินในการลงทุนจำนวนมาก เพื่อความสำเร็จและความมั่นคงของบริษัท 

          ดังนั้น เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการเพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จ และไม่มีความเสี่ยงเข้ามากระทบกับกิจการที่ทำอยู่ ซึ่งในการบริหารงานจำเป็นต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ ดังนั้น จึงมีกิจการจำนวนไม่น้อยที่ได้มีการวางแผนทำประกันสำหรับผู้บริหาร กรรมการบริษัท รวมถึงบุคคลสำคัญภายในบริษัท หรือที่เรียกว่า “ประกันภัยคีย์แมน” 

          แล้วข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันภัยคีย์แมนคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มาศึกษาไปพร้อมๆ กันได้จากบทความที่จะนำเสนอดังต่อไปนี้

ประกันภัยคีย์แมนหมายถึงอะไร 

          ความหมายของการทำประกันภัยคีย์แมน คือ การวางแผนคุ้มครองธุรกิจในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ หรือพนักงานที่มีหน้าที่สำคัญของบริษัท ถ้าเกิดประสบเหตุจนไม่สามารถปฏิบัติงานหรือประกอบกิจการได้ เช่น ทุพลภาพ หรือเสียชีวิต เพื่อเป็นการรับประกันว่าธุรกิจจะต้องดำเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ถือหุ้นในขณะที่ต้องเสียบุคคลสำคัญไป 

          นอกจากนี้การทำประกันภัยคีย์แมน ยังเป็นมาตรการเพื่อเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่บริษัท กรณีสูญเสียคีย์แมนของบริษัทไป ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของบริษัทในการสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับบริษัทหากสูญเสียบุคคลดังกล่าว ซึ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีชื่อเสียงและรายได้หลักของบริษัทก็ได้มาจากความมีชื่อเสียงของบุคคลผู้นั้น อาจทำให้สูญเสียผลกำไรหรือผลประกอบการของบริษัทไป ซึ่งบางบริษัทอาจถึงขั้นปิดบริษัทเลยก็ได้ ดังนั้นการทำประกันภัยคีย์แมน จึงเป็นการประกันผลกำไร หรือประกันความเสียหายที่อาจสูญเสียไปพร้อมกับบุคคลสำคัญเหล่านั้น

ทำประกันภัยคีย์แมนช่วยประหยัดภาษีได้จริงหรือ 

          การที่ธุรกิจจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทำสวัสดิการให้กับกรรมการ และนิติบุคคลเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันให้กับกรรมการซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในกิจการ เพื่อเพิ่มความมั่นคงและวางแผนการเงินให้กับนิติบุคคล เพราะเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปนั้นถือเป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลตามหลักสรรพากร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1.เป็นการวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในธุรกิจของตนเอง

          2.เบี้ยประกันชีวิตของกรรมการถือเป็นรายจ่ายของนิติบุคคลได้ 100% 

          3.ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยนำมาเป็นหลักฐานในการบันทึกค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลได้ ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม 

          4.เป็นรายจ่ายทำเพื่อหาผลกำไร

          5.เป็นรายจ่ายทำเพื่อกิจการ

          6.เงินค่าภาษีอากรที่บริษัทออกให้กับกรรมการถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้โดยไม่ต้องห้าม

          7.ผลประโยชน์จากกรมธรรม์เป็นเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

          8.เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินค่าภาษีอากรที่บริษัทออกให้ เข้าลักษณะเป็นประโยชน์เพิ่มที่กรรมการได้รับ ถือเป็นเงินได้ของกรรมการ ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

          ดังนั้น ในการทำธุรกิจส่วนใหญ่มักจะต้องจำกัดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด เพื่อที่กิจการจะได้มีผลกำไรสุทธิสูงสุด แต่ในทางกลับกันด้านการเสียภาษี เจ้าของกิจการกลับต้องการรายจ่ายทางด้านภาษีให้ได้มากที่สุดเพื่อให้จำนวนกำไรสุทธิลดลงเพื่อที่จะได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยลงตามไปด้วย 

          ปัจจุบันผู้บริหารทั้งหลายจะไม่ซื้อประกันภัยคีย์แมนด้วยเงินส่วนตัวแล้ว แต่ใช้เงินของบริษัทมาซื้อประกันภัยคีย์แมนแทน เพราะบริษัทสามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยคีย์แมนที่ออกให้กับบุคคลสำคัญทั้งหมดมาลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้เต็มจำนวนอีกด้วย 

          หากไม่ให้เกิดปัญหาในการทำประกันภัยคีย์แมน ควรกำหนดคำนิยามของคำว่า ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไว้ในกรมธรรม์ว่าหมายถึงบุคคลใดบ้าง รวมถึงกำหนดรูปแบบของกรมธรรม์ไว้ให้ชัดเจน และควรกำหนดวิธีการคำนวณทุนประกันภัยคีย์แมนไว้ให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน ซึ่งควรใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการทำสัญญาประกันภัยคีย์แมน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อองค์กร 

          นอกจากนี้กิจการที่ทำประกันภัยคีย์แมนสามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ แต่จะต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเท่านั้น กรรมการไม่สามารถอนุมัติเองได้ และจะต้องเข้าเงื่อนไขประกันภัยคีย์แมนอีกด้วย  

อ่านบทความน่ารู้เกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติม Inflow Accounting