posttoday

ดีป้า เดินหน้าขยายผลความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่

19 มีนาคม 2566

ดีป้า เดินหน้าขยายผลความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ผ่านกิจกรรม SCA ON TOUR รุกขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะภาคกลาง

เมื่อเร็วๆนี้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม SCA ON TOUR ภาคกลาง ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ของเรา และ จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ผู้บริหารและผู้แทนจากเครือข่ายพันธมิตรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงน้อง ๆ จากโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (Smart City Ambassadors: SCA Gen 2) และผู้แทนจากหน่วยงานในโครงการฯ (กัปตันเมือง) เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม SCA ON TOUR ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี ที่ กระทรวงดิจิทัลฯ และ depa จัดขึ้น หลังประสบความสำเร็จอย่างมากจาก SCA ON TOUR ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคมที่ผ่านมา นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมขยายผลความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่ระหว่างนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 กัปตันเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง

ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ โดย depa ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางการขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ที่กำหนดให้ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดระบบบริการที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่การบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง เท่าเทียม พร้อมรองรับนักลงทุน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการกระตุ้นภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนผ่านเวทีเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ภาคกลาง และการบรรยายพิเศษเพื่ออัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมือง ในหัวข้อ Automation Solutions for Smart City โดย บริษัท คลาวดีเทเลคอม จำกัด การแนะนำระบบบริการที่ทันสมัยสำหรับการพัฒนาเมือง พร้อมการศึกษาตัวอย่างการดำเนินงานในพื้นที่จริง

พร้อมกันนี้ยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 และหน่วยงานพันธมิตรในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะของแต่ละเมืองเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมระบบห้องควบคุมอัจฉริยะ โปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้อง CCTV วิเคราะห์ข้อมูลอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ และระบบรู้จำใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งทั้งหมดมุ่งหวังที่จะกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0

โดย : ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)