กระเช้าปีใหม่

  • วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:20 น.

กระเช้าปีใหม่

เรื่อง...แสงตะเกียง

ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ประชาชนต่างมองหาเลือกซื้อกระเช้าของขวัญที่ตรงกับความต้องการ ทว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค ด้วยการจัดกระเช้าของขวัญแอบแฝงผสมสินค้าไม่ได้มาตรฐาน หมดอายุ หรือมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย บีบบังคับไม่ให้เลือกสินค้าได้ตามความต้องการ

เรื่องนี้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ปี 2562 โดยมีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในพื้นที่กรุงเทพฯ ใช้หลักเกณฑ์ครอบคลุมกระเช้าของขวัญทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์ โดยสินค้าต้องมีวันหมดอายุหลังวันที่ 31 พ.ค. 2562 ผู้บริโภคสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้หากไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้า ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2562

ถัดมาคือกระเช้าของขวัญประเภทผัก ผลไม้สด ต้องตั้งวางกระเช้ารอจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ต้องแสดงวัน/เดือน/ปี ที่ผู้บริโภคสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้หากไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าบนฉลาก ก่อนวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดในกระเช้าและกระเช้าสินค้าทางเลือกอื่นๆ และกระเช้าทุกประเภทต้องแสดงวัน/เดือน/ปีที่หมดอายุของอาหารทุกชนิดในกระเช้า แสดงตราสัญลักษณ์หรือชื่อห้างบนกระเช้าของขวัญทุกประเภท ฉลากกระเช้าของขวัญต้องเป็นข้อความภาษาไทยเห็นได้ชัดเจน

ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ส่วนกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วยห้ามวางจำหน่ายหรือแสดง มิฉะนั้นจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามมาตรา 30 (5) มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนทางสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตจะมีการสุ่มตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในช่วงระหว่างเดือน ธ.ค. 2561 จนถึงเดือน ก.พ. 2562 และจะมอบป้ายรับรองแสดงการเข้าร่วมโครงการการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญของ กทม.ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและสามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ด้วย โดยป้ายจะมีข้อความว่า “สถานประกอบการแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการการควบคุมคุณภาพสินค้าของกรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562” เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างเต็มที่ และถือเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวกรุงเทพฯ เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด หลักเกณฑ์การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่ของ กทม. ปี 2562 ที่ปรากฏอยู่ในป้ายรับรองได้อีกด้วย

ดังนั้น หากใครกำลังมองหากระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ตรงกับความต้องการ ควรเป็นกระเช้าที่เลือกสรรสิ่งของมาใส่เองและดีต่อสุขภาพ เช่น ส้ม ฝรั่ง กล้วย มะม่วง ชมพู่ องุ่น หรือกระเช้าประเภทอาหารแห้ง ข้าว และธัญพืช เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเช่นกัน อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ซึ่งข้อดีของกระเช้าข้าวและธัญพืช ไม่เน่าเสียง่าย ก็จะสร้างความประทับใจให้กับผู้รับและไม่ถูกบีบบังคับจากผู้ประกอบการได้แล้ว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ