วันแห่งความรักอีกครั้ง

วันที่ 01 มี.ค. 2561 เวลา 12:00 น.
วันแห่งความรักอีกครั้ง
วันมาฆบูชา คือวันแห่งความรักในพระพุทธศาสนา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ก่อนทรงแสดงไว้มีเนื้อความโดยย่อว่า ความรักของสมเด็จพระพุทธองค์ สูงส่งบริสุทธิ์ผ่องใส ไม่ให้ทุกข์ ไม่ให้โทษ ไม่ให้ภัยแก่ชีวิตจิตใจใดทั้งนั้น ด้วยทรงมีความรักบริสุทธิ์สูงส่ง ไม่มีเสมอเหมือน

พระพุทธองค์จึงทรงแผ่พระมหากรุณาได้กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีขอบเขต ทั้งแก่ พรหม เทพ มนุษย์ สัตว์ ปรากฏแจ้งชัดในโอวาทปาติโมกข์ ที่ทรงแสดงใน วันมาฆบูชา

สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงประกาศหัวใจพระพุทธศาสนา 3 ประการ ให้ปรากฏประจักษ์แก่โลกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ

การไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง

การทำบุญกุศลให้ถึงพร้อม

การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว

หัวใจพระพุทธศาสนา แสดงชัดแจ้งถึงพระมหากรุณาที่ทรงมีต่อสัตว์โลกทั้งปวง ผู้ใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นใคร ชาติใด ศาสนาใด แม้ให้ความสนใจปฏิบัติหัวใจพระพุทธศาสนา จะมีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงแน่นอน เป็นการฉุดรั้งเราทุกคน ไม่ให้ตกเข้าไปอยู่ในมือเลวร้ายของบาปอกุศล

มือนี้จะดึงเราไปสู่ที่เลวร้ายหนักหนาเพียงใดก็ได้ ถึงกับลงนรกอเวจีได้รับความทุกข์แสนสาหัสเพียงใดก็ได้ นี้เป็นความจริง อย่าไม่สนใจ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่ถึงขนาดต้องควรเอาจริง อย่าคิดอย่างประมาทเช่นนั้น เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดกับชีวิต

บาปอกุศลไม่ได้เกิดขึ้นเองแน่นอน แต่เกิดจากกาย วาจา ใจ เกิดจากการกระทำ เกิดจากการพูด เกิดจากการคิด

การรักษาใจให้งดงามด้วยความคิดที่งดงาม จึงเป็นความสำคัญ อย่างยิ่ง เพื่อควบคุมกาย วาจาให้งดงามด้วย

รักษาใจ รักษาความคิดที่จะเกิดขึ้นในใจให้ดีที่สุด อย่าให้เป็นความคิดที่จะนำให้ทำบาปอกุศลใดๆ ทั้งสิ้น มีสติ อย่าให้ความคิดไม่ดีเกิดได้ในจิตใจ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้พูดไม่ดีได้ สามารถป้องกัน ไม่ให้ทำไม่ดีได้ และการไม่พูดไม่ดีก็ตาม การไม่ทำไม่ดีก็ตาม เป็นคุณสมบัติสุดวิเศษของความเป็นมนุษย์

ที่จริงเมตตาใจตนเองมีความสำคัญที่สุด เมตตาใจตนเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว แต่เป็นการรักษาใจตนเองให้ไกลจากความร้อน ทำใจให้ไม่ร้อนด้วยอำนาจของความเศร้าหมอง คือ กิเลส ซึ่งหมายถึงความโลภ ความโกรธ ความหลง

ผู้ที่ปล่อยให้ใจตนเองตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสดังกล่าว ก็คือการยอมให้จิตเศร้าหมอง หรือร้อนแรงด้วยอำนาจของกิเลส เป็นการไม่เมตตาใจตนเองน่าจะมีผู้เข้าใจความเมตตาใจตนเองไม่ถูกต้อง จึงไม่เห็นค่าของการเมตตาใจตนเองว่ายิ่งใหญ่ที่สุด ใจที่เกิดจากความเมตตาเป็นใจที่มีกำลังมาก ความสงบไกลจากความร้อนความวุ่นวายของความคิดนานาประการ มีค่ามาก มีพลังมาก มีอานุภาพมาก เหนือทุกสิ่ง เหนือการทำบุญใดๆ มากมายนัก

เมตตาใจตนเองก่อน ให้เต็มความสามารถเถิด แล้วการให้เมตตา ผู้อื่นสัตว์อื่นจะมีผลพ้นพรรณนา

ทั้งหมดคือธรรมในวันแห่งความรัก ก้มกราบด้วยหัวใจ