รู้ยัง

  • วันที่ 22 มิ.ย. 2560 เวลา 13:51 น.

โดย...คอลัมน์7

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2561 วงเงินไม่มากไม่น้อยแค่ 2.9 ล้านล้านบาทเอง

บรรดาวงเงินเหล่านั้น มีงบก้อนหนึ่งตั้งขึ้นในลักษณะ “ไฟต์บังคับ”

เรียกว่า งบประมาณตามแผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ วงเงิน 500 ล้านบาท

แบ่งกระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ ไม่เว้นแต่กองทัพ มากันครบทุกเหล่าทัพ

กองทัพไทย 11 ล้าน กองทัพบก 27 ล้าน กองทัพเรือ 9 ล้าน กองทัพอากาศ 3 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4 ล้าน

ถึงเม็ดเงินจะแตกต่างกัน แต่เป้าหมายเดียวกัน สร้างความรักความสามัคคีให้คนในชาติ

รู้ยัง.!!!.. ทหารไม่ได้แค่ขอเงินซื้ออาวุธอย่างเดียว ยังจัดสรรเงินสร้างสมานฉันท์ด้วย”

อาวุธก็สำคัญเพื่อปกป้องประเทศ แต่ความปรองดองสำคัญเช่นกัน เพื่อความสงบสุขภายใน

...อะไรอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมด...

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ