ปลดล็อก

  • วันที่ 08 ธ.ค. 2559 เวลา 08:27 น.

โดย...ปริญญา ชูเลขา

อีกเพียงเดือนเศษแผนและขั้นตอนการระดมความคิดเห็นยกร่างกฎหมายการปฏิรูปประเทศจะแล้วเสร็จ

ร่างกฎหมายดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จากนั้นจะมีกระบวนการรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การกำหนดร่างคร่าวๆ ก่อนนำไปฟังความคิดเห็นจากประชาชนซ้ำอีกครั้งก่อนประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระบวนการดังกล่าวใช้เวลาปีกว่า

ทั้งนี้ เมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้ รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งต้องปรับนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

คสช.ควรคลายกฎห้ามพรรค การเมืองจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่าง หรือเห็นร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ประชาชน ข้าราชการ ภาคเอกชน นักวิชาการ นักการเมือง องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพราะยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว คือ การวางเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมา

จึงทุบโต๊ะว่า เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีเกิดความปรองดองสมานฉันท์ ยุทธศาสตร์ชาติ ควรเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน มาเป็นข้อมูลในทำยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดอนาคตการพัฒนาประเทศร่วมกันโดยไม่กีดกันฝ่ายใดหรือฟังแต่ฝ่ายหนึ่ง