ยึดมั่นอย่างจริงจัง

  • วันที่ 17 ต.ค. 2559 เวลา 08:52 น.

โดย...พะนะท่าน  panathan99@hotmail.com

เมื่อ 6 ปีก่อนในช่วงที่บ้านเมืองกำลังคุกรุ่นด้วยวิกฤตความขัดแย้งทางการเมือง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ปาฐกถาที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม เตือนสติให้ทุกฝ่ายน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศมาปฏิบัติ เป็นข้อคิดให้ประเทศไทยอยู่รอด

ดร.สุเมธ บอกว่า พวกเราชอบเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ แต่ไม่เคยมองพระองค์ ชอบได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ แต่ไม่เคยฟังพระองค์ ถึงไม่เคยจดจำอะไรได้ว่าพระราชดำรัสในวันเฉลิมฉลองครองราชย์ครบ 60 ปี มีเนื้อหาว่าอย่างไร

พระราชดำรัสขณะนั้นได้ย้ำหลัก 4 ข้อคือ 1.คิด พูด ทำ คิดดีต่อกัน 2.ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 3.อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต 4.คิดต่างกันได้ แต่ให้ตั้งอยู่บนความเที่ยงตรงและมีเหตุมีผล ดร.สุเมธ บอกว่า ถ้าทุกคนปฏิบัติตาม 4 ข้อนี้ได้ เหตุการณ์บ้านเมืองคงไม่เป็นอย่างปัจจุบัน

“ตอนนี้คนรัสเซียอยากมีพระเจ้าแผ่นดิน คิดถึงพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร จึงอัญเชิญพระอัฐิของพระเจ้าซาร์มาประดิษฐานในโบสถ์หลวง สถาปนาให้เป็นนักบุญนิโคลัสเพื่อสักการบูชา ซึ่งก็สายไปแล้ว เพราะได้ทำลายสิ่งที่ตอนนี้ต้องการที่สุดไปแล้ว แล้วของเรามียิ่งกว่านักบุญ ปฏิบัติมาตลอด 60 ปี มากกว่านักบุญบางคนที่ผลงานอาจไม่ค่อยเป็นที่ประจักษ์เท่าไหร่ แต่นี่ 60 ปี เราไม่ค่อยจะถนอมกัน แล้ววันนั้นจะเสียใจ ก็ฝากไว้ให้คิด”

ครับ...วันนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้ว 13 ต.ค. 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเสด็จสวรรคต แผ่นดินไทยร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้าอาดูร เพราะตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ของพระองค์ เป็นที่ประจักษ์ชัดในหมู่พสกนิกรไม่เฉพาะชาวไทยแต่กับชาวโลกด้วยว่า พระองค์ท่านทรงตรากตรำทำงานหนักเพื่อชาวไทยทุกหมู่เหล่าพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ พระจริยวัตรที่เรียบง่าย เคร่งครัดด้วยทศพิธราชธรรม 10 ประการ ทาน ศีล บริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน ความเที่ยงธรรม

แม้ว่าพระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว และปวงประชาชาวไทยต่างปณิธานตนจากใจ “จักขอตามเป็นข้ารองบาททุกชาติไป” ก็ควรนำพระราชดำรัส คำสอนตลอด 70 ปีที่ครองสิริราชสมบัติให้กับคนไทยทุกหมู่เหล่ามาปฏิบัติ ไม่ว่าการปฏิบัติตนเป็นคนดี การทำงานที่ต้องซื่อสัตย์สุจริต ละวางความชั่ว ความทุจริต สละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความเพียรในการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาด้วยปัญญา ไม่เอาแต่ได้ ต้องรับและจะต้องให้ เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับหมู่คณะและในชาติ ยึดมั่นในสัจจะ พูดจริงทำจริง

ไม่ต้องอะไรมากครับ ผู้นำประเทศ รัฐมนตรี สส. สว. ทุกยุคทุกสมัย ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตนด้วยถ้อยคำว่า“ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

คำปฏิญาณตนเป็นสิ่งสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ หากยึดมั่นอย่างจริงจังดังที่ถวายสัตย์เชื่อว่า ประเทศไทยจะได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง ยึดประโยชน์ประเทศเป็นที่ตั้ง เพียงแค่นี้ก็ช่วยให้ประเทศก้าวพ้นจากอุปสรรคนำมาสู่ความเจริญทุกประการ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ