เอกภาพ

  • วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 10:21 น.

โดย...ปริญญา ชูเลขา

ร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ... นับเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องขุมทรัพย์ทางทะเลที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาล

ทั้งแหล่งอาหาร อุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว การขนส่ง พลังงานจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ หรือแม้แต่เส้นทางก่อการร้าย โจรสลัด และธุรกิจสีเทาเส้นทางลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด สินค้าหนีภาษี น้ำมันเถื่อน ฯลฯ ดังนั้นรัฐบาลจึงผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาแก้ปัญหาดังกล่าว

ยิ่งในอนาคตจะมีการจัดทำผังทะเล ลักษณะคล้ายผังเมือง อันนำไปสู่การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ทางทะเลอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เช่น การกำหนดพื้นที่ปะการัง พื้นที่อุทยานทางทะเล พื้นที่สัตว์น้ำสงวน การกำหนดพื้นที่ประมงพื้นบ้าน หรือประมงพาณิชย์

แต่ละจังหวัดทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันต้องมีระยะทางหรือกฎเกณฑ์อย่างไรในการจับสัตว์น้ำ การดูแลการกัดเซาะชายฝั่ง ปิดอ่าวเพื่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ พื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล การแก้ปัญหาขยะ รวมถึงระบบขนส่งทางทะเล เป็นต้น

จึงทุบโต๊ะว่า สิ่งสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ การบังคับใช้และบูรณาการการทำงานให้เป็นเอกภาพทุกหน่วยงานรัฐเป็นหนึ่งเดียวเผชิญและฝ่าวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น สึนามิ จึงจะประสบผลสำเร็จในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลได้จริง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ