หลักสากล

วันที่ 04 ก.ค. 2559 เวลา 09:39 น.
โดย...ปริญญา ชูเลขา

รายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ที่ไทยเคยอยู่ระดับต่ำสุด หรือเทียร์ 3 มีการมองกันว่าถูกนำมาเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าหรือการต่อรองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาการขูดรีดค้าแรงงานทาส ไม่ว่าประเทศผู้ซื้ออย่างสหภาพยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่คนทั่วโลกต่างยอมรับไม่ได้ จึงมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่บริโภคสินค้าจากประเทศใดที่ใช้แรงงานทาส หรืออาหารที่ปลูกจากการบุกรุกและทำลายป่าไม้

นี่ต่างหาก คือ เหตุผลและแรงผลักดันให้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ต้องเร่งแก้ไขด้วยการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเป็นเอกภาพ อาทิ กระทรวงแรงงาน ที่ดูแลปัญหาแรงงานต่างด้าว ดูแลการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์สัญชาติ รวมถึงการออกกฎหมายให้เป็นไปตามหลักองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือไอแอลโอ 

ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจแก่นานาชาติ ว่าประเทศไทยได้ดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักสากลโลก

เป็นเช่นนี้ ทุบโต๊ะได้เลยว่า การบูรณาการในการทำงานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จเท่านั้น แต่เพราะแรงผลักดันจากประชาคมโลกต่างหาก ที่รับไม่ได้กับปัญหาค้าแรงงานทาส หรือการทำธุรกิจโดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สังคมโลกยอมรับไม่ได้ต่างหาก

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต