กิตติมศักดิ์

  • วันที่ 05 ก.พ. 2558 เวลา 08:54 น.

โดย...กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 40 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีนี้มีผู้ได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 12 คน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้รับพระราชทาน ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 3 คน ภัคพล งามลักษณ์ สมนึก กยาวัฒนกิจ และ กนกศักดิ์ ปิ่นแสง

สาขาการบริหารการศึกษา 2 คน พระชยานันทมุนี (จรณธมฺโม) กันตภณ กังวานนวกุล 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2 คน สมประสงค์ บุญยะชัย สมศักดิ์ กิตติธรกุล

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 คน อิทธิศักดิ์ อำพันยุทธ์ วิชัย ศิริประเสริฐโชค

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย ปี๊บ คงลายทอง 

คนสุดท้ายสาขานาฏกรรมไทย สมศักดิ์ ทัดติ

เตรียมช่อดอกไม้ไว้ล่วงหน้าได้เลย

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ